Siraya [fos]

ชื่อภาษา ISO: Siraya
รหัสภาษา ISO: fos

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Siraiya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16755

พื้นที่ใช้ภาษา Siraiya

Taiwan

2. Siraiya: Lamai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16756

พื้นที่ใช้ภาษา Siraiya: Lamai

Taiwan

3. Siraiya: Makatao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16757

พื้นที่ใช้ภาษา Siraiya: Makatao

Taiwan

4. Siraiya: Pangsoia-dolatok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16758

พื้นที่ใช้ภาษา Siraiya: Pangsoia-dolatok

Taiwan

5. Siraiya: Taivoan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16759

พื้นที่ใช้ภาษา Siraiya: Taivoan

Taiwan