Mussau-Emira [emi]

ชื่อภาษา ISO: Mussau-Emira
รหัสภาษา ISO: emi
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mussau-Emira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14458
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mussau-Emira

Emira-Mussau
Musao
Musau-Emira
Mussau
Муссау-Эмира

พื้นที่ใช้ภาษา Mussau-Emira

Papua New Guinea

2. Mussau-Emira: Eastern Mussau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14459
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mussau-Emira: Eastern Mussau

Eastern Mussau

พื้นที่ใช้ภาษา Mussau-Emira: Eastern Mussau

Papua New Guinea

3. Mussau-Emira: Emira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14460
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mussau-Emira: Emira

Emira

พื้นที่ใช้ภาษา Mussau-Emira: Emira

Papua New Guinea

4. Mussau-Emira: Southern Mussau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14461
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mussau-Emira: Southern Mussau

Southern Mussau

พื้นที่ใช้ภาษา Mussau-Emira: Southern Mussau

Papua New Guinea

5. Mussau-Emira: Western Mussau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14462
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mussau-Emira: Western Mussau

Western Mussau

พื้นที่ใช้ภาษา Mussau-Emira: Western Mussau

Papua New Guinea

People Groups who speak Mussau-Emira

Emira;