Dazaga [dzg]

ชื่อภาษา ISO: Dazaga
รหัสภาษา ISO: dzg
จำนวนประชากร: 462,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dazaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6004

ชื่ออื่นสำหรับ Dazaga

Dasa
Daza
Dazza
Goran
Tebu
Tibbu
Toubou
Tubu

พื้นที่ใช้ภาษา Dazaga

Chad
Niger

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dazaga

A78103 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A78104 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A78105 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A78106 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A38051 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A38052 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2
A34560 Becoming a Friend of God
A28660 ข่าวประเสริฐ Part 1
A28661 ข่าวประเสริฐ Part 2

2. Dazaga: Azzaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9191
รหัสสำเนียงของ ROD: 09191
จำนวนประชากร: 312,300

ชื่ออื่นสำหรับ Dazaga: Azzaga

Aza
Azza
Azzaga

พื้นที่ใช้ภาษา Dazaga: Azzaga

Chad
Niger

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dazaga: Azzaga

C37747 ข่าวประเสริฐ
C37746 Becoming a Friend of God

3. Dazaga: Goran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21225
รหัสสำเนียงของ ROD: 21225

พื้นที่ใช้ภาษา Dazaga: Goran

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dazaga: Goran

A38278 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Dazaga

Kreda; Tubu, Daza;