Kabitay Kay Maglakaw sa Dalan Ni Hesus

概要: Simpler version of #61 "How to Walk Jesus' Way," but it mentions things that hurt the body such as betel nut, hemp, alcohol; and God's standard about having one wife.

文本編號: 062

語言: Hanunoo

主題: Prayer, petition; Obedience; Spiritual Growth; Alcohol

聽眾: New Christian

樣式: Monolog

類型/流派: Exhortation

受教育程度: Simple

目的: Teaching

聖經摘錄: None

狀態: Translation

文本文字

Kawu aw mag sunud waydi sa kan Hesus? Gusto aw nimo maalaman ti kagustuhan niya sa kanmo?
Sa Bibliya, ti Diyos ay mag tudlo nu kabitay ti dapat nimo buwaton bilang taga sunod Panginoon Hesus. Kay sabi ni Hesus pagdarangin kita sirang sirang sa surip nu kita bag-o pulaw sa yabi bag-o kita maturog. Mayad diman nu magdarangin sa kanta tagi pusuon una hintay kanta buwat. Una kawo sa tarabahuan,una kawo mag lakaw sa karaw-an karsada banwa, Una naan katpong pag pakarani ag pagtawag lang sa kay ngaran nita Panginoon Hesus.

Mahalon nimo ti Diyos sa kanmo tagipusuon ag mahalon diman nimo kanmo kaparihu tawo gakanmo sadili. Itudlu nimo sa kanmo mga anak ti daka pag mahal Diyos sa kada usa ka tawo. Taban nimo sida atag sa mga mag tiripon ag magsimba kapatar-arian. Pag dararanginan kamo kaibahan ti mga mag sarig sa Diyos ag pagbasa bag-o adalan niyo tunda pag bagaw Diyos.

Iayaw nimo sa kanmo mga kaibahan, laluyi sa mga udwaya nakadnug bagaw Diyos.
Ti pag mahal ag ti karibrihan ay ginan sa kanta mag sarig sa Diyos. Mag sabi ti Diyos danga magtakaw ag danga pudilun, pag mahusay sa tanan udas hanggan aban. Pag buwat kaayadan, pag-alagad sa kay awat mayad sa kanmo pamilya, nu may nab-ul kawo bagay balaw kanmo, ulian di danga pag apua.
Danga magdaya sa magbalalyohan nu ngatay timbangan kanyo gamit, gusto Diyos pag mahusay kita mga tuludluan.

Pag alisto kawo sa kam pangawat sa iba tawo may kailangan, pag mahusay kawo pag patar-ari sa kanmo kapariho mag sarig awati diman nimo ti mga manug tudlu bagaw Diyos. Pag buwaton nimo inda tanan balaw sa kanmo sadili kagostuhan inda ay tungkol sa kadayawan Diyos

Danga mag hirak sa kanmo mga patar-ari pagbaya yi kawo nu unu ti may imaw kawo. Nu may mag buwat daut sa kanmo buwati di nimo mayad. Mahalun nimo ti Diyos sa kanmo tagipusuon dahil pag mahalun waydi kawo Panginoon. Ipakakit niya kay pag mahal sa kanta, ipinakaun niya kay buhi para sa kanta, para ugasan kanta mga kasalanan hampay kita maligtas. Kaybi kita ay kalaban Diyos dapat dahil sa binwat ni Hesus para sa kanta kay pinakan-an kita karapatan para maging mga anak Diyos

Danga kawo mag buwat una hintay pag bagay ikadaut nimo bilug. Dahil kawo pag apoon niya ag kam bilug ti ulian Diyos. Ti tanan bisyo kanta pag buwaton ay unman maangay sa kanta bilug, dahil kanta bilug ti Diyos nu kita mag kakurian mag iwas sa tanan nita bisyo. Mayad diman maghagad kita awat ginan sa Diyos, dahil ti Espirito, banal Diyos ay pirmi di sa kanta puso ag imaw ti umawat para malimtan nita ag manalo kita sa tanan kalase nita bisyo. Dapat usa lang ti asawa ag tudluan diman nita kanta mga anak para mag sunud hanggan maggalang sa kay gurang.

Pag pirmi kita mag pasalamat sa Diyos sa tanan bagay, dahil ti tanan bagay ay ginan sa Diyos ag inda ay maayad para sa kay mga anak. Danga kawo magkadala dahil makamaskihan gid ti Diyos ti mag pangulian sa kanta una sa uno pag bagay sitay sa babaw daga.

Pag paniwala lang kita sa Diyos hampay alagaan di gid niya kita sa tanan udas.
Nu may paghagadon kita danga kita magkay-a. Pag pakarani hanggan pag tawag sa Diyos ag sa kay ngaran Panginoon Hesus kita ay kay sagutun, hampay ipakaun niya kanta pag hagadon angay sa kay kalub-anan. Una naan katpong kita piliton nita maibarita nita sa iba tawo ti daka pagmahal Diyos sa kanda.

相關信息

生命之道 - 環球錄音網擁有用數以千計的語言去錄製的福音信息,內容包括一些有關救恩和基督徒樣式的聖經信息。

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?