Haw no Katiwala Wan

概要: On recognising the enemy and resisting him. Need of living by God's Word, avoiding evil, confessing sin and walking in obedience. Materialism a danger. Trials and suffering allowed to strengthen us.

文本編號: 236

語言: Buhid

主題: Living as a Christian (Spiritual Growth); Character of God (Love of God); Problems (Materialism); Sin and Satan (Cleanse, purify, Separation from sin, Temptation, Satan (the devil))

聽眾: New Christian

樣式: Monolog

類型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

聖經摘錄: Paraphrase

狀態: Translation

文本文字

1 Pet 5:8 Rev12:10

Mga faduwasay, Tam tumulltulan kati no kinday ka imlag santam tam nonbali wa sadik katiwala hantam Panginoong Hesus. Bago-bago tam noglag fagayo fag mga bagay hanggan ka kalag santam habuyagan bilang wa ka angay hantam fagayo fag kafiyan. Tam fagayo masulong wa dahol hanggan bilang wa nangos idwa hamlag dwat santam habuyagan. Dapat tam no nalag kitay tam ha kalaban, tunya is satanas. , Hanya in Diyos hanggan itam kalaban.

Is Satanas fagaba wag sulay kitay fag gibolon dwat iglaban in Diyos mga anak.
Hanya igsulay yadi igdaya intam hampay tam umibolon ka idwa maangay kara kitay tam umayayo han Diyos. Hanya ka buhagon fag gurangon, madaya hanggan ig bangdan ka mga dwat fag ibulon han Diyos mga anak.

Nomtoon tam kasaya kafuwali hantam mga ugali dwat, tam hyabi no idya kilala intam Fon is Hesus. Ka sadik bagay is satanas igdaya intam kitoy “Idwa dwat nyawa tam gibulon ka has kasalanan, basta tam fag gibulon lamang kanta mga dan fag ibulon”, Dapat tam fag gayfan kitay tam inbago wan hanggan tam nalfas wan gis kasalanan san Hesus ngayan. Tam fag fuwag talinga in satanas mga buhag. Tam dayo wa katiwala hanggan katanog ka dwat fag ibolon. Tam fagaba maay Fanan intam Panginoong Hesus no kinda hanya umibulon hantam. Hanya dumisag intam karigonan kara kitay tam dumaog in satanas mga ibolon madaya.

San Diyos hampang igluwang “Ham Faggisip mayan-mayan hanggan fag mabantayan fiya-fiya,” maskin intam kalaban is satanas kito was lion nuguni igsayak it bato iktanon. Is Diyos kag disag intam karigonan hampay tam lumaban hanggan dumaog in satanas.
Fagayo ka kasaya katanog in Diyos umubon hanggan dumayo wa fagayo ka kasalanan. Tam nudwa dumayo intam mga ugali dan tam dwa syagan fadaholon in Hesus ngayan. Tam idwa yadi lumwang galwasi in Diyos. Tam no ig Fadagos yapdi dwat fag ibulon santam habuyagan. Tam no kilala intam mga kasalanan han Diyos, Hanya hosto hanggan malyaw kara kitay fatawad hanggan luminay fagayo intam mga ugali dwat. Tam no kasaya katanog in Diyos, Nangos tam fag talinga it mga tugon

Aywan wa ka mga nadog in Diyos hampang dapat no dugay wan ta naliyam ya kasta mga dunggon fagayo. Ngaywa taw kasaya wagdog in Diyos hampang kamandi istaw sadili fakasayaon it mga na ibolon. Ha udis mga bagay istay is baba daga kastaw fagisipon hanggan fagibulunon. No kinday taw lumag aywan fag kwarta hanggan fagayo fag mga bagay sas baba daga. Taw gwayan wa no gisip ka mga bagay istay. Yakanga tanaliyam wan kan Diyos mga nafayong hastaw kitay kasirang imdasog Fagayo fag mga bagay istay is baba daga ngalay di hanggan im liyam di. Dapat nyawa faktaw ka katiwala hanggan katanog in Diyos umufod hanya has habuyagan idwa ha katabuwanan hanggan aban-aban.

Mga Faduwasay, Angko fagfyayongon hahayo kati sadik Fatagak hantam. Nyawa kana Fagkahurian kamdusog hantam habuyagan tam fag matuhodan fagaba in Diyos fakasayaon hat mga anak fagayo im langba no katiwala hanyan hanggan igsyag han Diyos. Ya kanga numtuon hanya igfabayaan hantam hampay tam labi man nugsyag hanggan katiwala ha hanya. Is Diyos idwa fabayaan kitay tam imdaog nyawa kana fag mga kahuriyan kamdasog santam habuyagan. Is Diyos kagfarigon intam idwa yadi umubon hanggan fabayaan intam. Tam fag fagabawagsyag katugbong. Tam nog darangin hanggan igbasa it mga hampang tam im rigon sirang-sirang. Tam fag tuhod fagaba is Diyos galwasi intam. Hanyan nadisag it anak sadi-sadi is Hesus hampay imbali intam famawi kara kitay tam imbali ha habuyagan idwa ha katabuwanan. Yakanga tam ha Fagsyagon wa orongan intam habanyagan aban.

相關信息

生命之道 - 環球錄音網擁有用數以千計的語言去錄製的福音信息,內容包括一些有關救恩和基督徒樣式的聖經信息。

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?