Ngandi 語言

語言名稱: Ngandi
ISO語言代碼: nid
GRN語言編號: 4414
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

Ngandi的樣本

Ngandi - Good News.mp3

Ngandi的錄音

這些錄音專為傳授基本聖經知識和把福音帶給那些不識字或屬口頭文化,未得之民而設計的。

好消息 1-20

(下載 Ngandi的MP3文件) 影音聖經課程包含40張圖片,內容涵蓋從創世紀到基督並指導基督徒生活,可用來傳播福音和建立教會. .

下載 Ngandi

說Ngandi的地方

Australia