Jah Hut: Kerdau 語言

語言名稱: Jah Hut: Kerdau
ISO語言名稱: Jah Hut [jah]
GRN語言編號: 11078
Language State: Not Verified
ROD方言代碼:

Jah Hut: Kerdau的錄音

Jah Hut: Kerdau的其他名稱

Kerdau

說Jah Hut: Kerdau的地方

Malaysia

與Jah Hut: Kerdau有關的方言

People Groups who speak Jah Hut: Kerdau

Jah Hut;

關於Jah Hut: Kerdau信息

人口: 450

幫助GRN研究此語言

您是否熱衷於採用母語宣揚主耶穌的福音給那些從來沒有聽過聖經信息的人? 這個語言是否您的母語? 或你知道誰是? 您願意幫助我們研究并提供有關此語言的資料?或您可以幫助我們尋找能用此語言翻譯或錄音的人嗎? 你願意贊助此語言或其它語言的錄音製作嗎?如果願意,請聯繫:聯絡GRN環球工作室.

請注意GRN是一個非營利組織,並且不支付翻譯者和語言助手。所有服務為自願提供。