Si Kristo ang ating Tagumpay

概要: First paragraph gives clearly and concisely the important beliefs applied personally which are necessary to be a real Christian. Rest of script explains why some Christians are not victorious and have no assurance. Sin reigns instead of Christ. Letting Christ reign results in victory, love, peace etc. Christ living in us is the answer.

文本编号:212
语言:Buhid: Batangan
主题:New Nature; Separation from sin; Holy Spirit; Saviour of Sinful Men; Victory; Faith, trust, believe in Jesus; Power of God / Jesus
听众:New Christian
方式:Monolog
类型/流派:Bible Stories & Teac
受教育程度:General
目的:Teaching
圣经摘录:Paraphrase
状态:Approved

此文本为翻译和录音的范本。我们认为它可供其他语言及不同的文化使用。基于不同文化的需要,其中一些用词和概念可能需要更多解释说明或被省略。

文本正文

Is Kristo, kanadaog man has fagayo

Aho ha fakasayaon intawon. How no maisipan kinday kabali in Diyos anak? ngandayo aywan wa ginan haw no nadog kat mga sagot toy fag mga intaw. Dapat ha akwa sadi lamang ik kasagutan toy fag intaw. Tam lumag toy san Diyos kasuratan. Ka sadik taw natanggap hanggan katiwala in Hesus kitay hanya Diyos anak sadi-sadi. hanya katiwala yadi kitay intam fon is Hesus kan diyos nasugo hastay has baba daga. Kaara kitay faliyam intam mga kasalanann. Hanya katiwala yadi kitay is Kristo natay sas fatimbugan hayo hanggan sas fatolo fag sirang hanya inboyag ya. Ka sadik intiwala fag fwayong kitay is Hesus ka gibolon sat habuyagan.

Ngatay ngap haw kasaya yadi bilang sadik intiwala, dapat haw kahurihan di ig gafanod in Diyos togon. ay wan waya diginan haw igsulay gibulon fiya. Dapat kabagwan di haw igfadagos di ka gibulon dwat, How igfadagos gibulon dwat.how idwa yadi ha kasulungan igdarangin hanggan igbasa in Diyos hampang. Hadyadiwa ha panahon kaara kitay manfadog has iba intam hampang haw fawa yadi gambahan sa hyamo fangayufan. Ka mga taw fawag lag in Kristo sa hyamo fangayufan. Kahagnaw wan tam no katiwala han Diyos.

Kana maskin tam no igfabayan ka dwat ka dumaog santam mga fangayufan. Ka dwat kan bali intam fag dogon, bunwa is Hesus, Ngandayo ha fawag fasakop han Diyos ka hyamo fagibolonon. Tonya kasalanan yadi. Faduwasay, aho akwa diya fiya fag barita ha hyamo. Haw nourongan wan intiwala han Diyos hanggan haw aw kasaya ya imrigon hantam Diyos sa hyamo fangayufan. Haw aw kasaya yadi is Kristo mangulyaman sa yamo fangayufan. Haw fag tawag hanggan fagdarangin, fagsisi hanggan dayuan wan hyamo mga ibolon kadwa mga maangay. Is Hesus malyaw hanggan hosto nogfatawad hanggan luminay intam kasalanan hanggan umulyanan yangay santam mga basad fangayufan.

Ala is Hesus sawas banwa samtangod, Dapat intam mga habilugan kan Diyos malyaw fagfalad gulyanan. Nyawa is Hesus natay sas fatimbangan hayo, hanya inbuyag yadumwag. Is Hesus igfalag kitay hanya nadaog ka kasalanan hanggan kahatayan maskin ngay hanya nafatawad hyamo kasalanan, luminay hanggan nafalfas wa hyamo gisgafos kasalanan. Kaara kitay haw imboyag para wa hanya fawa ha hyamo sadili fakasayaon. Maskin is Hesus wa kagbanwanan sa hyamo fangayufan. Is Hesus kasaya fagmapno sa hyamo fangayufan it kahuwayan. Hampay tam imbali taga fahilala in Diyos kahuwayan has mga taw kadya kilala in Diyos. Nyawa ka isog, huri, ingli, kabayong, hanggan dwat faggisipon, katomobos kahuwayan, kasulungan, madahan hanggan galwasi han Diyos

Is Hesus, ka Diyos! Is Hesus, ka intam Panginoon! Is Hesus, intam habuyagan!

Tam idwag syagan gibulon ka maangay. Tam dwasyagan katanog it mga tugon santam mga sadili karigonan. Is Hesus ka tumugbong intam hanggan bumawi intam nogsyag lamang han Hesus. Maskin ngay tam fagsyag hanya, ka igsakop intam mga fangayufan. Is Hesus natay sas fatimbangan hayo hampay tam imtubos gintam mga kasalanan. Sadiwak kafangayufanan hanya nasag it sadili habuyagan, hampay tam imbali ha akwa bago fag habuyugan. Tam no nasway, tam fag idwa kaya gakbang han Diyos hanggan fag sagad tawad. Is Hesus na fatuhuyan hantam, Tam no fumwayong intam mga kasalanan hanya malyaw hanggan hosto kaara kitay fatawad hanggan it fulot kaglinay intam mga kasalanan

Tam fagfasalamat fagaba hanggan igbaya ha hanya. Is Hesus kanadaog man has fagayo. Tam no igfadagos igsyag han Diyos hanya kagdisag intam karigonan sirang-sirang, hanya umufod intam kaara kitay tam dumaog intam kalaban is satanas hanggan ka kasalanan.

Is Hesus, ka Diyos! Is Hesus, ka intam Pnginoon! Is Hesus, intam habuyagan! Is Hesu Kristo, kanadaog man has fagayo!.