Paano Lumakad sa Daan ni Hesus

Paano Lumakad sa Daan ni Hesus

概要: Simpler version of #61 "How to Walk Jesus' Way," but it mentions things that hurt the body such as betel nut, hemp, alcohol; and God's standard about having one wife.

文本编号: 062

语言: Buhid

主题: Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Spiritual Growth); Problems (Alcohol)

听众: New Christian

风格: Monolog

类型/流派: Exhortation

目的: Teaching

圣经摘录: None

状态: Translation

文本正文

Kinday tam Lumahaw han Hesus Dalan

Kinday tam Lumahaw han Hesus Dalan

Haw aw in Hesus wa suguan? Haw aw kasaya tumwa it fangayufan para hayamo? Sas Bibliya ka Diyos ig fyayong no kana ka maangay ibolonon ka sadik suguan san Panginoong Hesus. Is Hesus iglwang, haw fag darangin sirang-sirang, sas bago marom no infulaw, sas yabi bago katuyog. Fiya yadi haw igdarangin sa yamo basad fangayufan nawa kana yamo fakamolon, Nawa haw sas ibolon, nawa haw iglahaw sas dalan hanggan nyawa kana yamo kabutangan sa yamo sadili haw fiya di gakbang, igtawag in Hesus Panginoon ngayan.

Fag galwasi in Diyos fag sadiwak dahunya yamo fangayufan hanggan fag galwasi yadi yamo kapariho taw bilang kito yamo sadili. Fag faadal yadi ha yamo mga anak ka tungkol han Diyos no kinday hanya galwasi has fagayo mga taw. Tabanan yamo mga anak has mga tifonan,no siday intam mga faduwasay, igtifonan hanggan igsimba. Fagdad-daranginan gufudan has mga faduwasay santam Diyos. Fag basa hanggan gadal in Diyos hampang. Fag fadog hayamo mga kaiban hanggan mga kahilala no kinday is Diyos galwasi kaara kitay taw imbawi yadi imtiwala in Diyos.

Is Diyos iglwang, hafag idwag nahaw, hanggan igbuhag, fag urungan nyawa ginahin. Fag gibulon ka fakaurunganan hanggan ma-agwantaon kaara kitay haw falag fiya hayamo basad talanahan. Haw no akwa nabol bagay bunwa yamo, fwalian fag idwagbol. Haw fag idwag daya hanog sali ista mga famasaliyon ngatay sa hyamo timbangan fagamiton. Is Diyos kasaya kitay fag fiya intam mga ugali.

Fag matugbungon has mga taw labi wan ka ha mga kakurangan. Fag falagkahuwayan ha yamo mga faduwasay mangan tiwala hanggan haw fagtugbong yadi ka mga igfaadal in Diyos hampang, haw gibolon toy fag mga bagay idwa para ha yamo odi sadili, no bonwa kitay igfasayagdog in Diyos.

Hafag idwa kaingli hyamo faduwasay. Fag igbaya wan no kana kaha-akwa sa hyamo. No ha naibolon yamo idwa maangay. Ha fag idwa gantin. Fag idwag fasuhod nyawa ta hana ibulon hyamo dwat. Ha fag galwasi in Diyos sa diwak dahunya fangayufan hanggan karigunan. Maskin is Diyos galwasi hyamo. Hanya nafalag no kinday hanya galwasi intam. hanya nadisag it habuyagan kaara kitay tumubos intam mga kasalanan. Tam yabi in Diyos kalaban dapat in Hesus naibolon hantam nahalig intam bilang in Diyos Anak.

Ha fag idwa gibolon ka mga bagay igfadwat intam habilogan, maskin is Diyos ka igbawanan santam hanggan hanya kagfon intam. Fagayon fag mga ugali kadwa mangay intam mga fagibulunon idwa tumogbong intam hampay intam mga habilogan imbali maangay san Diyos banwanan samtungod. Tam no dwag bolay gobon tunya fag mga ibolon idwa maangay. Tam fagsagad tugbong gin Diyos hanggan ka malyaw fag falad ka santan mga fangayufan ka tumugbong intam hampay tam umayayo hanggan domayo tunya fag mga ugali kadwa maagnay han Diyos. Tam nog babay fag sadi lamang hanggan fayungan yadi hantam mga anak kaara kitay katanog hanggan gumalang yadi hat mga magurang.

Tam fag fagabag fasalamat han Diyos fagayo fag mga bagay, kawa maskin fagayo fag mga bagay gin Diyos kafiyaon hanya nog disag hat mga anak. haw fag balaw kadala maskin intam Diyos orongan wa marigon kagulyanan santam bundi kitos mga bagay istay is baba daga. Tam fagkatiwala fagaba han Diyos hanya ka tumogbong intam nyawa ginahin. Tam no ha mga fakasayaon tam fag idwa kayag tawag hanggan gakbang han Diyos. San Hesus fiya fag ngayan hanya dumisag hanggan sumagot intam darangin ka maangay sat ka fangayufanan. Nyawa haday tam no lumahaw tam fag fwayong has iba taw no kinda is Diyos galwasi is taw.

相关信息

人生箴言 - GRN提供几千种语言的福音音频信息,包含圣经信息,救赎和基督徒生活。

免费下载 - 免费下载传福音及发展教会所用的录音、图片、文本和其他相关资料。内容包括福音与圣经故事,并已被翻译成上千种语言。

环球录音网音频图书馆 - Mp3,CD和磁带格式的福音材料和圣经教学材料,满足人们不同文化的需求。录音材料的形式多样,包括简单的圣经故事,福音信息,经文朗诵和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons