Dugun: Naan语言

语言名: Dugun: Naan
ISO语言名称: Dugun [ndu]
GRN语言编号: 15492
语言状态: Not Verified
ROD方言代码:

Dugun: Naan的现有录音

Dugun: Naan的其他名称

Naan
Pape: Naan

说Dugun: Naan的地方

Cameroon

与Dugun: Naan有关的方言

说 Dugun: Naan 的人组

Dugun, Saa;

关于Dugun: Naan信息

人口: 2,000

帮助GRN研究此语言

你是否愿意热心地向那些从未用心听取福音信息的人传扬耶稣真道? 这语言是否你的母语?或者有认识以此语言为母语的人?你是否愿意协助我们寻找或提供有关此种语言的信息?或者是找到能帮助我们从事翻译和录音的人士? 你若愿意支持语言录音的工作,请联系 联系 GRN 语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。