The Two Roads

Đề cương: Shows the contrast of the two roads; Jesus' companionship on the narrow road. Joy of heaven.

Số kịch bản: 133

ngôn ngữ: Tok Pisin: PNG

Chủ đề: Saviour of Sinful Men; Heaven; Salvation; Leaving old way, begin new way; Joy, happiness, rejoicing; Judgement; Light/Darkness; Sin, disobedience; Heart, soul of man; Broad & Narrow Ways

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Publishable

Kịch bản

Yupela harim gut. God i tok olsem: - i gat tupela rot i stap. Wanpela rot i bilong Jisas, na narapela rot i bilong Setan. (Pastaim mi ken tokim yu long rot bilong Setan). Rot bilong Setan em i bikpela tumas. Planti manmeri i wokabaut long dispela rot. Taim yumi pikinini yet yumi wokabaut long dispela rot. Tingting nogut i stap pastaim long yumi. Yumi i kisim dispela tingting nogut long tumbuna bilong yumi, Atam na Iv. Bipo tru, Setan i grisim tupela long mekim pasin nogut. Atam na Iv i bihainim tok bilong Setan na sakim tok bilong God. Olsem, tingting nogut i kamap pinis long tupela. Ol pikinini bilong tupela i kisim tingting nogut tu. Na yumi tu i kisim dispela tingting nogut. Olsem na yumi wokabaut long rot bilong Setan.

Rot bilong Setan em i nogut tru. Oltaim Setan i tokim yumi olsem:- Yu ken mekim tok nogut. Litimapim nem bilong yu yet, na daunim nem bilong arapela. Yu go stilim samting bilong arapela. Kilim man i dai. Wokim poisin. Yu go grisim arapela man long mekim pasin nogut. Yu no ken harim tok bilong Jisas. Oltaim Setan i mekim dispela kain tok long yumi. Setan i laik giamanim yumi na pulim yumi long rot nogut. (PAUSE)

Yu bin lukim man i laik kisim pik i go insait long banis? Pastaim, man i save tromwe hap kaikai long graun, na pik i kam i kaikai. Man i wokabaut liklik na i tromwe liklik kaikai moa. Pik em i laikim dispela na em i bihainim kaikai i go. Man i go moa na i tromwe sampela kaikai insait long banis. Pik i bihainim kaikai i go insait long banis na kwiktaim man i pasim em. (PAUSE)

Olsem, yumi ken tingting long dispela stori. Manmeri i bihainim tok bilong Setan, ol i wankain olsem dispela pik i bihainim kaikai. Rot ((pasin)) bilong Setan i olsem tasol. Setan i grisim manmeri na pulim ol i go long rot bilong em. Dispela rot i go i kamap long ples nogut. God i bin wokim ((redim)) dispela ples nogut na bihain bai i pasim ((kalabusim)) Setan long em. Manmeri i bihainim rot bilong Setan bihain ol bai i go long ples nogut. (PAUSE)

Nau mi laik ((ken)) tokim yu long rot bilong Jisas. Rot bilong Jisas em i liklik tasol. I no gat planti manmeri i wokabaut long rot bilong Jisas. (Sampela manmeri i no save dispela rot bilong Jisas i stap). Sampela manmeri i tok olsem: - mi laik wokabaut ((bai mi wokabaut)) long rot bilong Jisas. Tasol Jisas i tok olsem: yupela mas kisim gutpela ((nupela)) tingting bilong God. Jisas yet i ken givim gutpela ((nupela)) tingting long yumi. Jisas i gat bikpela strong ((em i strongpela man tumas)). Em i no bihainim tok bilong Setan. Bipo Jisas i bin dai long diwai kros na i baim ((kisim)) pasin nogut bilong yumi. Em i stap long matmat na strong bilong God i kirapim em. Olsem manmeri i bihainim tok bilong Jisas, ol bai i kisim gutpela ((nupela)) tingting ol i wokabaut long rot bilong Jisas, (no ol i amamas). Manmeri i stap long rot bilong Jisas ol i kamap lain ((wan pisin)) ((famili)) bilong God. Manmeri olsem, ol i no ken harim tok bilong Setan moa. (Lain ((wan pisin)) ((famili)) bilong God bai i tokim arapela manmeri long gutpela tok bilong Jisas). Long rot bilong Jisas, ol i no mekim pasin nogut, ol i mekim gutpela pasin tasol. (Ol i mekim olsem bai God i ken amamas ((tingting gut)) long wok bilong ol). Manmeri i wokabaut long rot bilong Jisas bihain bai ol i kamap long heven ((ples bilong God)). (Manmeri olsem, ol i save, nau bai i stap gut oltaim). (PAUSE)

God yet i singautim yumi olsem: - Yupela kam nau long liklik rot bilong Jisas. Olsem, na yu tingting olsem wanem? Yu laik i kam long rot bilong Jisas no nogat? Yu tok long God olsem: - God, mi laik givim beksait long pasin nogut bilong mi. (God) Yu ken tekewe olgeta pasin nogut bilong mi. Jisas mi askim yu long kam insait long tingting bilong mi. Yu givim ((wokim)) gutpela ((nupela)) tingting long mi. (Mi askim yu long stap wantaim mi oltaim). Yu kisim mi i kam insait long ((na bai mi stap)) lain ((wan pisin)) ((famili)) bilong God ((yu)). (God mi askim yu long ol dispela samting long nem bilong Jisas. Amen). (PAUSE)

Sapos yu tok olsem. God bai i harim yu. Na bai yu lusim rot bilong Setan, na Jisas yet i ken kisim yu i kam long liklik rot bilong em.


(USE THIS ALTERNATIVE STORY IN AREAS WHERE THEY HAVE NO PIG "BANIS")

(Sapos) Sampela man i laik pasim ((sutim)) pik ol i mekim olsem. Pastaim man ((mama bilong pik)) i tromwe hap kaikai long gaun, na pik i kam i kaikai. Man ((mama bilong pik)) i wokabaut i go liklik na i tromwe liklik kaikai moa. Pik i laikim ((smelim)) dispela na i bihainim kaikai i go. Man ((mama bilong pik)) i wokabaut i go mo, nai i pulim pik i kam klostu long ol man. Pik i bihainim kaikai i go na wan tu ol man i pasim ((sutim)) em.


NOTE:
(( )) indicates an alternative expression
( ) indicates that this section may be left out for reasons of difficulty in translation
or inability to include within time limit of recording.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?