The Road to Heaven

Đề cương: God's road is only road to heaven. Jesus made the road for us. He made our sin-payment. Pray and receive life-all-the-time. Jesus will help. Follow Him.

Số kịch bản: 114

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Prayer, petition; Death of Christ; Heaven; Leaving old way, begin new way; Debt / payment for sin; Eternal / everlasting life

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

(Written in Papua New Guinea)

Many people want to go to heaven when they die, but they do not know the road. God's road is the only road going to heaven. There is no other road. God makes us a promise. This promise is in the Bible. God says, "If you walk my road I will not leave you."

God loves us all so much He sent Jesus to teach us the road to heaven. Jesus made that road when He died on the cross for us. This road is the only road to heaven. Many people think there are other roads to heaven. They do not know Jesus is the only road. These people think their own roads go to heaven.

Some people think they are strong. They think they can live a good life without Jesus. These people think they have their own road to heaven. One day these people will find their road is too short. Then they will be very sad. There is only one way for us to get to heaven. We all do wrong things (sin). We cannot get to heaven if our sin payment is not paid. We cannot pay our sin payment. It is too big. Jesus Himself died to pay our sin payment. He died on the cross for us. Jesus Himself paid our sin payment.

Do you want to go to heaven? Tell Jesus you want to walk His road. Pray to Him any time, day or night. He always listens. Jesus will give you life-all-the-time at once. Then we must leave our old bad ways, and walk God's road. Jesus will help us every day. This is the only way we can get to heaven. There is no other road.

Pray like this: "Lord Jesus I thank You. You died to take away my sins. You took my punishment. I want to walk Your road. I want Your life everlasting. Thank you. You live always. You are strong. You help me walk your road. You take me, and I will go to heaven bye and bye. Amen."

Jesus' words are in God's Book. He says - "I am the one road to heaven. If you want heaven you must come to Me. If you come to Me I will not turn you away." Jesus says, "Come to Me now, I will help you. If you have sadness, I will carry it. (I will straighten your walk.) I will make you happy always. You belong to Me now. I will not leave you." Jesus said this. He said much more in God's Book. All is good to help us. We must believe these words. God wants us to be His children. All His children follow His words. We must follow Jesus.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?