Các bản thu của kịch bản này: Summary of Romans 1-8 (Part 1)

Tên thứ tiếngCác bản thu có sẵn
Aselo Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Foe [Papua New Guinea] - Words of Life
Gahuku [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 2
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Nasa Yuwe: Pitayo [Colombia] - Words of Life 1
Samberigi [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1
Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life