Các bản thu của kịch bản này: Our Enemy

Tên thứ tiếngCác bản thu có sẵn
Itonama [Bolivia] - Words of Life
Nomatsiguenga [Peru] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
Nomatsiguenga [Peru] - Words of Life & Songs
Quechua, Puno [Peru] - Words of Life 2