Bible Lessons - Orma

Bản nghe này có hữu ích không?

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa

Tên chương trình: 82662
Các tin tức cập nhật: 22:52:35
Ngôn ngữ: Orma

Tài liệu tải về và đặt mua

Bài hát

1:39

1. Bài hát

Lời giới thiệu: 1. God the Creator

2:07

2. Lời giới thiệu: 1. God the Creator

Lesson

1:20

3. Lesson

Lesson

1:24

4. Lesson

Lesson

0:31

5. Lesson

Lesson

2:39

6. Lesson

Bài hát

1:41

7. Bài hát

Nhạc dạo

0:13

8. Nhạc dạo

Bài hát

3:16

9. Bài hát

Lời giới thiệu: 2. The Validity of the Bible

1:24

10. Lời giới thiệu: 2. The Validity of the Bible

Lesson

2:06

11. Lesson

Lesson

2:18

12. Lesson

Lesson

2:41

13. Lesson

Bài hát

2:51

14. Bài hát

Bài hát

1:58

15. Bài hát

Lời giới thiệu: 3. The Sovereignty of God

1:25

16. Lời giới thiệu: 3. The Sovereignty of God

Lesson

2:02

17. Lesson

Lesson

3:13

18. Lesson

Bài hát

1:59

19. Bài hát

Bài hát

2:57

20. Bài hát

Lời giới thiệu: 4. Man Created in the Image of God

1:18

21. Lời giới thiệu: 4. Man Created in the Image of God

Lesson

2:07

22. Lesson

Lesson

4:37

23. Lesson

Bài hát

1:10

24. Bài hát

Nhạc dạo

0:14

25. Nhạc dạo

Bài hát

2:21

26. Bài hát

Lời giới thiệu: 5. God Prepared the Earth for Man

1:28

27. Lời giới thiệu: 5. God Prepared the Earth for Man

Lesson

1:55

28. Lesson

Lesson

2:58

29. Lesson

Lesson

1:45

30. Lesson

Bài hát

2:23

31. Bài hát

Bài hát

3:05

32. Bài hát

Lời giới thiệu: 6. Review of Creation Story

0:28

33. Lời giới thiệu: 6. Review of Creation Story

Lesson

1:32

34. Lesson

Bài hát

2:57

35. Bài hát

Lesson

1:52

36. Lesson

Lesson

2:45

37. Lesson

Lesson

2:16

38. Lesson

Bài hát

1:34

39. Bài hát

Bài hát

1:16

40. Bài hát

Lời giới thiệu: 7. The Fall of Man

0:47

41. Lời giới thiệu: 7. The Fall of Man

Lesson

2:07

42. Lesson

Nhạc dạo

0:08

43. Nhạc dạo

Lesson

1:44

44. Lesson

Lesson

2:54

45. Lesson

Bài hát

1:17

46. Bài hát

Bài hát

2:12

47. Bài hát

Lời giới thiệu: 8. Consequences of the Fall of Man

0:22

48. Lời giới thiệu: 8. Consequences of the Fall of Man

Lesson

1:19

49. Lesson

Lesson

1:53

50. Lesson

Bài hát

3:10

51. Bài hát

Lesson

1:01

52. Lesson

Lesson

0:48

53. Lesson

Lesson

1:41

54. Lesson

Bài hát

2:14

55. Bài hát

Bài hát

2:49

56. Bài hát

Lời giới thiệu: 9. Death Enters the World

1:07

57. Lời giới thiệu: 9. Death Enters the World

Lesson

1:56

58. Lesson

Lesson

1:43

59. Lesson

Lesson

1:15

60. Lesson

Lesson

1:25

61. Lesson

Lesson

2:25

62. Lesson

Bài hát

1:04

63. Bài hát

Bài hát

1:51

64. Bài hát

Lời giới thiệu: 10. Satan, Our Enemy

1:38

65. Lời giới thiệu: 10. Satan, Our Enemy

Lesson

2:59

66. Lesson

Lesson

2:02

67. Lesson

Lesson

1:43

68. Lesson

Bài hát

1:44

69. Bài hát

Lời giới thiệu: 11. God Loves Mankind

0:29

70. Lời giới thiệu: 11. God Loves Mankind

Lesson

1:20

71. Lesson

Intro to Lesson

0:16

72. Intro to Lesson

Lesson

3:00

73. Lesson

Lesson

2:01

74. Lesson

Lesson

1:24

75. Lesson

Lesson

1:05

76. Lesson

Bài hát

0:47

77. Bài hát

Nhạc dạo

0:11

78. Nhạc dạo

Bài hát

1:39

79. Bài hát

Lời giới thiệu: 12. The Importance of Faith

0:53

80. Lời giới thiệu: 12. The Importance of Faith

Lesson

0:25

81. Lesson

Lesson

1:25

82. Lesson

Lesson

1:32

83. Lesson

Lesson

1:34

84. Lesson

Lesson

2:16

85. Lesson

Bài hát

1:53

86. Bài hát

Bài hát

1:59

87. Bài hát

Lời giới thiệu: 13. Noah, a Good Example for Us

1:12

88. Lời giới thiệu: 13. Noah, a Good Example for Us

Lesson

1:22

89. Lesson

Lesson

1:47

90. Lesson

Lesson

2:52

91. Lesson

Bài hát

1:38

92. Bài hát

Bài hát

2:26

93. Bài hát

Lời giới thiệu: 14. God Destroys Evil Men with a Flood

2:00

94. Lời giới thiệu: 14. God Destroys Evil Men with a Flood

Lesson

1:59

95. Lesson

Lesson

0:45

96. Lesson

Lesson

1:09

97. Lesson

Lesson

1:15

98. Lesson

Lesson

1:09

99. Lesson

Lesson

1:38

100. Lesson

Bài hát

3:21

101. Bài hát

Bài hát

2:55

102. Bài hát

Lời giới thiệu: 15. God Has Always Communicated with Man

0:42

103. Lời giới thiệu: 15. God Has Always Communicated with Man

Lesson

1:40

104. Lesson

Lesson

1:20

105. Lesson

Lesson

2:22

106. Lesson

Lesson

1:18

107. Lesson

Lesson

1:46

108. Lesson

Bài hát

1:39

109. Bài hát

Nhạc dạo

0:27

110. Nhạc dạo

Bài hát

2:18

111. Bài hát

Lời giới thiệu: 16. You Cannot Fight against God and Win

1:47

112. Lời giới thiệu: 16. You Cannot Fight against God and Win

Lesson

0:19

113. Lesson

Lesson

1:57

114. Lesson

Lesson

2:46

115. Lesson

Lesson

2:09

116. Lesson

Nhạc dạo

0:24

117. Nhạc dạo

Bài hát

1:43

118. Bài hát

Lời giới thiệu: 17. God Calls Abraham

0:38

119. Lời giới thiệu: 17. God Calls Abraham

Lesson

1:33

120. Lesson

Lesson

2:11

121. Lesson

Lesson

2:57

122. Lesson

Lesson

1:34

123. Lesson

Bài hát

1:35

124. Bài hát

Lesson

1:27

125. Lesson

Nhạc dạo

0:25

126. Nhạc dạo

Nhạc dạo

0:13

127. Nhạc dạo

Bài hát

3:01

128. Bài hát

Lời giới thiệu: 18. Abraham, Sarah, and Lot

0:35

129. Lời giới thiệu: 18. Abraham, Sarah, and Lot

Lesson

2:03

130. Lesson

Lesson

1:37

131. Lesson

Lesson

1:43

132. Lesson

Two Lessons

4:32

133. Two Lessons

Bài hát

1:17

134. Bài hát

Bài hát

1:42

135. Bài hát

Lời giới thiệu: 19. Abraham Begs God for a Son

1:40

136. Lời giới thiệu: 19. Abraham Begs God for a Son

Lesson

1:18

137. Lesson

Lesson

2:02

138. Lesson

Lesson

4:44

139. Lesson

Bài hát

1:45

140. Bài hát

Nhạc dạo

0:12

141. Nhạc dạo

Bài hát

2:54

142. Bài hát

Lời giới thiệu: 20. God Destroys Sodom and Gomorrorah

1:15

143. Lời giới thiệu: 20. God Destroys Sodom and Gomorrorah

Lesson

1:05

144. Lesson

Bài hát

2:23

145. Bài hát

Lesson

1:54

146. Lesson

Lesson

1:41

147. Lesson

Lesson

1:18

148. Lesson

Lesson

1:08

149. Lesson

Lesson

1:59

150. Lesson

Bài hát

3:00

151. Bài hát

Lời giới thiệu 21: God Gives a Son to Abraham and Sarah

1:44

152. Lời giới thiệu 21: God Gives a Son to Abraham and Sarah

Lesson

1:45

153. Lesson

Lesson

0:46

154. Lesson

Lesson

1:33

155. Lesson

Lesson

1:29

156. Lesson

Lesson

1:31

157. Lesson

Bài hát

0:53

158. Bài hát

Bài hát

1:40

159. Bài hát

Lời giới thiệu 22: Abraham Seeks a Wife for Isaac

0:36

160. Lời giới thiệu 22: Abraham Seeks a Wife for Isaac

Bài hát

2:00

161. Bài hát

Lesson

1:10

162. Lesson

Lesson

0:58

163. Lesson

Lesson

3:54

164. Lesson

Lesson

3:49

165. Lesson

Bài hát

1:39

166. Bài hát

Bài hát

3:11

167. Bài hát

Lời giới thiệu 23: Jacob and Esau

1:14

168. Lời giới thiệu 23: Jacob and Esau

Lesson

1:22

169. Lesson

Lesson

1:54

170. Lesson

Lesson

2:30

171. Lesson

Lesson

2:30

172. Lesson

Lesson

1:01

173. Lesson

Bài hát

1:18

174. Bài hát

Bài hát

1:38

175. Bài hát

Lời giới thiệu 24: Isaac, Man of Peace

1:40

176. Lời giới thiệu 24: Isaac, Man of Peace

Lesson

1:10

177. Lesson

Lesson

1:38

178. Lesson

Lesson

1:40

179. Lesson

Lesson

3:07

180. Lesson

Bài hát

1:27

181. Bài hát

Bài hát

1:44

182. Bài hát

Lời giới thiệu 25: Trouble between Brothers

0:59

183. Lời giới thiệu 25: Trouble between Brothers

Lesson

1:14

184. Lesson

Lesson

1:25

185. Lesson

Lesson

2:18

186. Lesson

Lesson

2:25

187. Lesson

Lesson

1:18

188. Lesson

Bài hát

1:44

189. Bài hát

Bài hát

3:12

190. Bài hát

Lời giới thiệu 26: Jacob Seeks a Wife

1:23

191. Lời giới thiệu 26: Jacob Seeks a Wife

Lesson

2:49

192. Lesson

Lesson

2:16

193. Lesson

Lesson

2:05

194. Lesson

Bài hát

3:00

195. Bài hát

Bài hát

2:16

196. Bài hát

Lời giới thiệu 27: Jacob Returns Home Again

0:35

197. Lời giới thiệu 27: Jacob Returns Home Again

Lesson

1:35

198. Lesson

Lesson

1:41

199. Lesson

Lesson

0:45

200. Lesson

Lesson

1:18

201. Lesson

Lesson

0:49

202. Lesson

Lesson

1:36

203. Lesson

Lesson

1:14

204. Lesson

Bài hát

2:58

205. Bài hát

Bài hát

2:39

206. Bài hát

Lời giới thiệu 28: Jacob's Son Joseph

1:08

207. Lời giới thiệu 28: Jacob's Son Joseph

Lesson

2:21

208. Lesson

Lesson

1:25

209. Lesson

Lesson

1:15

210. Lesson

Lesson

1:22

211. Lesson

Lesson

1:49

212. Lesson

Bài hát

1:13

213. Bài hát

Bài hát

2:21

214. Bài hát

Lời giới thiệu 29: Joseph in Egypt

0:45

215. Lời giới thiệu 29: Joseph in Egypt

Lesson

1:28

216. Lesson

Lesson

1:38

217. Lesson

Lesson

2:20

218. Lesson

Lesson

2:16

219. Lesson

Lesson

1:28

220. Lesson

Bài hát

2:08

221. Bài hát

Nhạc dạo

0:11

222. Nhạc dạo

Bài hát

3:00

223. Bài hát

Lời giới thiệu 30: Joseph Saves His Family

1:44

224. Lời giới thiệu 30: Joseph Saves His Family

Lesson

1:29

225. Lesson

Lesson

2:11

226. Lesson

Lesson

2:39

227. Lesson

Lesson

1:42

228. Lesson

Lesson

1:44

229. Lesson

Bài hát

1:41

230. Bài hát

Lời giới thiệu 31: Jacob and His 12 Sons in Egypt

0:31

231. Lời giới thiệu 31: Jacob and His 12 Sons in Egypt

Lesson

2:09

232. Lesson

Lesson

1:36

233. Lesson

Lesson

2:15

234. Lesson

Lesson

1:25

235. Lesson

Lesson

2:36

236. Lesson

Bài hát

1:43

237. Bài hát

Bài hát

2:52

238. Bài hát

Lời giới thiệu 32: The Birth of Moses

1:08

239. Lời giới thiệu 32: The Birth of Moses

Lesson

1:47

240. Lesson

Lesson

2:06

241. Lesson

Lesson

1:56

242. Lesson

Lesson

2:39

243. Lesson

Bài hát

2:39

244. Bài hát

Bài hát

1:11

245. Bài hát

Lời giới thiệu 33: Moses in Egypt

0:50

246. Lời giới thiệu 33: Moses in Egypt

Lesson

1:17

247. Lesson

Lesson

1:21

248. Lesson

Lesson

1:18

249. Lesson

Lesson

1:10

250. Lesson

Lesson

1:57

251. Lesson

Lesson

1:34

252. Lesson

Bài hát

1:12

253. Bài hát

Nhạc dạo

0:11

254. Nhạc dạo

Bài hát

2:59

255. Bài hát

Lời giới thiệu 34: Plagues in Egypt

0:54

256. Lời giới thiệu 34: Plagues in Egypt

Lesson

1:09

257. Lesson

Lesson

1:36

258. Lesson

Lesson

1:45

259. Lesson

Lesson

2:09

260. Lesson

Lesson

3:04

261. Lesson

Nhạc dạo

0:10

262. Nhạc dạo

Bài hát

1:25

263. Bài hát

Bài hát

1:16

264. Bài hát

Lời giới thiệu 35: The Ten Plagues in Egypt

1:02

265. Lời giới thiệu 35: The Ten Plagues in Egypt

Lesson

1:48

266. Lesson

Lesson

1:59

267. Lesson

Lesson

1:35

268. Lesson

Lesson

1:54

269. Lesson

Lesson

2:12

270. Lesson

Bài hát

1:12

271. Bài hát

Nhạc dạo

0:11

272. Nhạc dạo

Lời giới thiệu 36: The Children of Israel Cross the Red Sea

1:21

273. Lời giới thiệu 36: The Children of Israel Cross the Red Sea

Lesson

1:57

274. Lesson

Lesson

1:33

275. Lesson

Lesson

3:05

276. Lesson

Lesson

2:04

277. Lesson

Nhạc dạo

0:13

278. Nhạc dạo

Bài hát

2:53

279. Bài hát

Bài hát

2:09

280. Bài hát

Lời giới thiệu 37: Moses Receives the Ten Commandments

1:24

281. Lời giới thiệu 37: Moses Receives the Ten Commandments

Lesson

1:17

282. Lesson

Lesson

1:27

283. Lesson

Lesson

1:19

284. Lesson

Lesson

2:43

285. Lesson

Lesson

1:24

286. Lesson

Lesson

1:07

287. Lesson

Bài hát

2:06

288. Bài hát

Bài hát

1:43

289. Bài hát

Lời giới thiệu 38: The Tabernacle of God

1:37

290. Lời giới thiệu 38: The Tabernacle of God

Lesson

1:22

291. Lesson

Lesson

1:30

292. Lesson

Lesson

1:16

293. Lesson

Lesson

3:11

294. Lesson

Lesson

1:38

295. Lesson

Bài hát

1:51

296. Bài hát

Bài hát

2:16

297. Bài hát

Lời giới thiệu 39: The Children of Israel Come Near Canaan

1:13

298. Lời giới thiệu 39: The Children of Israel Come Near Canaan

Lesson

1:57

299. Lesson

Lesson

1:24

300. Lesson

Lesson

1:44

301. Lesson

Lesson

2:17

302. Lesson

Lesson

2:10

303. Lesson

Bài hát

2:18

304. Bài hát

Nhạc dạo

0:12

305. Nhạc dạo

Bài hát

2:59

306. Bài hát

Lời giới thiệu 40: The Children of Israel Enter Canaan

1:10

307. Lời giới thiệu 40: The Children of Israel Enter Canaan

Lesson

2:10

308. Lesson

Lesson

1:34

309. Lesson

Lesson

1:45

310. Lesson

Lesson

0:59

311. Lesson

Lesson

1:42

312. Lesson

Lesson

1:01

313. Lesson

Nhạc dạo

0:12

314. Nhạc dạo

Bài hát

2:53

315. Bài hát

Lời giới thiệu 41: Các Quan xét, Kings, and Prophets in Israel

1:19

316. Lời giới thiệu 41: Các Quan xét, Kings, and Prophets in Israel

Lesson

1:38

317. Lesson

Lesson

2:14

318. Lesson

Lesson

1:26

319. Lesson

Lesson on Giô-na

1:42

320. Lesson on Giô-na

Lesson

1:27

321. Lesson

Lesson

1:13

322. Lesson

Bài hát

0:59

323. Bài hát

Bài hát

3:13

324. Bài hát

Lời giới thiệu 42: Prophecies about the Messiah

1:21

325. Lời giới thiệu 42: Prophecies about the Messiah

Lesson

1:11

326. Lesson

Lesson

1:03

327. Lesson

Lesson

1:29

328. Lesson

Lesson

1:49

329. Lesson

Lesson

1:16

330. Lesson

Lesson

2:06

331. Lesson

Bài hát

2:00

332. Bài hát

Lời giới thiệu 43: Prophecies about the Messiah

0:36

333. Lời giới thiệu 43: Prophecies about the Messiah

Lesson

1:22

334. Lesson

Lesson

1:42

335. Lesson

Lesson

0:52

336. Lesson

Lesson

1:50

337. Lesson

Lesson

1:53

338. Lesson

Nhạc dạo

0:14

339. Nhạc dạo

Bài hát

3:03

340. Bài hát

Nhạc dạo

0:12

341. Nhạc dạo

Bài hát

3:23

342. Bài hát

Lời giới thiệu 44: Giăng the Prophet

1:22

343. Lời giới thiệu 44: Giăng the Prophet

Lesson

1:20

344. Lesson

Lesson

1:17

345. Lesson

Lesson

1:31

346. Lesson

Lesson

1:55

347. Lesson

Bài hát

3:21

348. Bài hát

Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

1:38

349. Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

Lesson 45 - 1: The Ancestry of Jesus ▪ Lesson 45 - 2 ▪ Lesson 45 - 3 ▪ Lesson 45 - 4 ▪ Lesson 45 - 5 ▪ Lesson 45 - 6 ▪ Lesson 45 - 7

10:13

350. Lesson 45 - 1: The Ancestry of Jesus ▪ Lesson 45 - 2 ▪ Lesson 45 - 3 ▪ Lesson 45 - 4 ▪ Lesson 45 - 5 ▪ Lesson 45 - 6 ▪ Lesson 45 - 7

Bài hát: Giăng 3:16

1:06

351. Bài hát: Giăng 3:16

Bài hát: Lifting Your Name Up

2:34

352. Bài hát: Lifting Your Name Up

Lesson 46 - 1: The Birth of Jesus ▪ Lesson 46 - 2 ▪ Lesson 46 - 3 ▪ Lesson 46 - 4 ▪ Lesson 46 - 5 ▪ Lesson 46 - 6 ▪ Lesson 46 - 7

10:12

353. Lesson 46 - 1: The Birth of Jesus ▪ Lesson 46 - 2 ▪ Lesson 46 - 3 ▪ Lesson 46 - 4 ▪ Lesson 46 - 5 ▪ Lesson 46 - 6 ▪ Lesson 46 - 7

Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

1:37

354. Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

Bài hát: God is So Good

2:12

355. Bài hát: God is So Good

Lesson 47 - 1: The Birth of Jesus, continued ▪ Lesson 47 - 2 ▪ Lesson 47 - 3 ▪ Lesson 47 - 4

7:54

356. Lesson 47 - 1: The Birth of Jesus, continued ▪ Lesson 47 - 2 ▪ Lesson 47 - 3 ▪ Lesson 47 - 4

Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

2:04

357. Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

Lesson 48 - 1 ▪ Lesson 48 - 2 ▪ Lesson 48 - 3 ▪ Lesson 48 - 4 ▪ Lesson 48 - 5

10:48

358. Lesson 48 - 1 ▪ Lesson 48 - 2 ▪ Lesson 48 - 3 ▪ Lesson 48 - 4 ▪ Lesson 48 - 5

Lifting Your Name Up

2:32

359. Lifting Your Name Up

Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Lesson 49 1

4:40

360. Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Lesson 49 1

Lesson 49 2

4:12

361. Lesson 49 2

Lesson 49 3a

4:02

362. Lesson 49 3a

Lesson 49 3b ▪ Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

3:47

363. Lesson 49 3b ▪ Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus' Birth

Lesson 50 1

3:33

364. Lesson 50 1

Lesson 50 2

3:54

365. Lesson 50 2

Lesson 50 3

2:23

366. Lesson 50 3

Lesson 50 4 ▪ Bài hát: Giăng 3:16

2:37

367. Lesson 50 4 ▪ Bài hát: Giăng 3:16

Lesson 51 1

2:19

368. Lesson 51 1

Lesson 51 2

4:28

369. Lesson 51 2

Lesson 51 3

2:32

370. Lesson 51 3

Lesson 51 4

2:45

371. Lesson 51 4

Lesson 51 5

2:23

372. Lesson 51 5

Lesson 52 1

2:36

373. Lesson 52 1

Lesson 52 2

2:13

374. Lesson 52 2

Lesson 52 3

2:18

375. Lesson 52 3

Lesson 52 4

3:12

376. Lesson 52 4

Lesson 52 5 ▪ Bài hát: Praise the Father Most High God

4:25

377. Lesson 52 5 ▪ Bài hát: Praise the Father Most High God

Lesson 53 Pt 1

2:14

378. Lesson 53 Pt 1

Lesson 53 Pt 2

3:07

379. Lesson 53 Pt 2

Lesson 53 Pt 3

2:14

380. Lesson 53 Pt 3

Lesson 53 Pt 4

2:21

381. Lesson 53 Pt 4

Lesson 53 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of our Hearts

4:46

382. Lesson 53 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of our Hearts

Lesson 54 Pt 1

2:10

383. Lesson 54 Pt 1

Lesson 54 Pt 2

1:48

384. Lesson 54 Pt 2

Lesson 54 Pt 3

2:32

385. Lesson 54 Pt 3

Lesson 54 Pt 4

6:27

386. Lesson 54 Pt 4

Bài hát: Wake up Jesus is Coming ▪ Lesson 55 Pt 1

2:54

387. Bài hát: Wake up Jesus is Coming ▪ Lesson 55 Pt 1

Lesson 55 Pt 2

1:53

388. Lesson 55 Pt 2

Lesson 55 Pt 3

1:38

389. Lesson 55 Pt 3

Lesson 55 Pt 4

1:27

390. Lesson 55 Pt 4

Lesson 55 Pt 5

1:22

391. Lesson 55 Pt 5

Lesson 55 Pt 6 ▪ Bài hát: God be Close to Us

5:24

392. Lesson 55 Pt 6 ▪ Bài hát: God be Close to Us

Lesson 56 Pt 1

1:26

393. Lesson 56 Pt 1

Lesson 56 Pt 2

1:21

394. Lesson 56 Pt 2

Lesson 56 Pt 3

1:35

395. Lesson 56 Pt 3

Lesson 56 Pt 4

1:47

396. Lesson 56 Pt 4

Lesson 56 Pt 5

1:48

397. Lesson 56 Pt 5

Lesson 56 Pt 6 & Cầu nguyện

1:43

398. Lesson 56 Pt 6 & Cầu nguyện

Bài hát: God Alone is Powerful

2:26

399. Bài hát: God Alone is Powerful

Lesson 57 Pt 1

1:32

400. Lesson 57 Pt 1

Lesson 57 Pt 2

4:00

401. Lesson 57 Pt 2

Lesson 57 Pt 3

2:08

402. Lesson 57 Pt 3

Lesson 57 Pt 4

3:49

403. Lesson 57 Pt 4

Lesson 57 Pt 5

2:27

404. Lesson 57 Pt 5

Lesson 58 Pt 1

2:25

405. Lesson 58 Pt 1

Lesson 58 Pt 2

2:45

406. Lesson 58 Pt 2

Lesson 58 Pt 3

2:53

407. Lesson 58 Pt 3

Lesson 58 Pt 4

3:04

408. Lesson 58 Pt 4

Lesson 58 Pt 5 ▪ Bài hát: God Alone is Powerful

3:45

409. Lesson 58 Pt 5 ▪ Bài hát: God Alone is Powerful

Lesson 59 Pt 1

1:25

410. Lesson 59 Pt 1

Lesson 59 Pt 2

1:21

411. Lesson 59 Pt 2

Lesson 59 Pt 3

4:11

412. Lesson 59 Pt 3

Lesson 59 Pt 4

1:34

413. Lesson 59 Pt 4

Lesson 59 Pt 5

2:17

414. Lesson 59 Pt 5

Lesson 59 Pt 6 ▪ Bài hát: God's Word is Good

2:58

415. Lesson 59 Pt 6 ▪ Bài hát: God's Word is Good

Lesson 60 Pt 1

1:18

416. Lesson 60 Pt 1

Lesson 60 Pt 2

1:33

417. Lesson 60 Pt 2

Lesson 60 Pt 3

2:37

418. Lesson 60 Pt 3

Lesson 60 Pt 4

1:51

419. Lesson 60 Pt 4

Lesson 60 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good ▪ Bài hát: The Love of God to Us

7:42

420. Lesson 60 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good ▪ Bài hát: The Love of God to Us

Lesson 61 Pt 1

1:48

421. Lesson 61 Pt 1

Lesson 61 Pt 2

1:45

422. Lesson 61 Pt 2

Lesson 61 Pt 3

2:18

423. Lesson 61 Pt 3

Lesson 61 Pt 4

1:57

424. Lesson 61 Pt 4

Lesson 61 Pt 5

1:41

425. Lesson 61 Pt 5

Lesson 61 Pt 6 ▪ Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

4:28

426. Lesson 61 Pt 6 ▪ Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

Lesson 62 Pt 1

0:54

427. Lesson 62 Pt 1

Lesson 62 Pt 2

1:23

428. Lesson 62 Pt 2

Lesson 62 Pt 3a

2:24

429. Lesson 62 Pt 3a

Lesson 62 Pt 3b

2:57

430. Lesson 62 Pt 3b

Lesson 62 Pt 4

3:47

431. Lesson 62 Pt 4

Lesson 62 Pt 5

1:47

432. Lesson 62 Pt 5

Lesson 63 Pt 1

4:44

433. Lesson 63 Pt 1

Lesson 63 Pt 2

1:46

434. Lesson 63 Pt 2

Lesson 63 Pt 3

1:39

435. Lesson 63 Pt 3

Lesson 63 Pt 4

2:06

436. Lesson 63 Pt 4

Lesson 63 Pt 5

2:55

437. Lesson 63 Pt 5

Lesson 64 Pt 1

1:08

438. Lesson 64 Pt 1

Lesson 64 Pt 2

2:38

439. Lesson 64 Pt 2

Lesson 64 Pt 3 ▪ Lesson 64 Pt 4

4:36

440. Lesson 64 Pt 3 ▪ Lesson 64 Pt 4

Lesson 64 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of our Hearts

5:48

441. Lesson 64 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of our Hearts

Bài hát: Open the Eyes of our Hearts ▪ Lesson 65 Pt 1

4:12

442. Bài hát: Open the Eyes of our Hearts ▪ Lesson 65 Pt 1

Lesson 65 Pt 2

1:41

443. Lesson 65 Pt 2

Lesson 65 Pt 3

1:30

444. Lesson 65 Pt 3

Lesson 65 Pt 4

1:59

445. Lesson 65 Pt 4

Lesson 65 Pt 5 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16

3:17

446. Lesson 65 Pt 5 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16

Lesson 66 Pt 1

1:23

447. Lesson 66 Pt 1

Lesson 66 Pt 2

1:39

448. Lesson 66 Pt 2

Lesson 66 Pt 3

1:39

449. Lesson 66 Pt 3

Lesson 66 Pt 4

2:02

450. Lesson 66 Pt 4

Lesson 66 Pt 5

2:18

451. Lesson 66 Pt 5

Lesson 66 Pt 6 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Bài hát: No God Like You

5:30

452. Lesson 66 Pt 6 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Bài hát: No God Like You

Lesson 67 Pt 1

1:13

453. Lesson 67 Pt 1

Lesson 67 Pt 2

1:29

454. Lesson 67 Pt 2

Lesson 67 Pt 3

1:34

455. Lesson 67 Pt 3

Lesson 67 Pt 4

1:53

456. Lesson 67 Pt 4

Lesson 67 Pt 5 ▪ Lesson 67 Pt 6 ▪ Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

5:17

457. Lesson 67 Pt 5 ▪ Lesson 67 Pt 6 ▪ Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

Lesson 68 Pt 1

1:27

458. Lesson 68 Pt 1

Lesson 68 Pt 2

2:44

459. Lesson 68 Pt 2

Lesson 68 Pt 3

2:40

460. Lesson 68 Pt 3

Lesson 68 Pt 4 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

7:22

461. Lesson 68 Pt 4 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus Birth ▪ Lesson 69 Pt 1 ▪ Lesson 69 Pt 2

4:49

462. Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus Birth ▪ Lesson 69 Pt 1 ▪ Lesson 69 Pt 2

Lesson 69 Pt 3

2:00

463. Lesson 69 Pt 3

Lesson 69 Pt 4

2:08

464. Lesson 69 Pt 4

Lesson 69 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good

5:58

465. Lesson 69 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good

Lesson 70 Pt 1

1:16

466. Lesson 70 Pt 1

Lesson 70 Pt 2

1:39

467. Lesson 70 Pt 2

Lesson 70 Pt 3

2:50

468. Lesson 70 Pt 3

Lesson 70 Pt 4

1:42

469. Lesson 70 Pt 4

Lesson 70 Pt 5

2:01

470. Lesson 70 Pt 5

Lesson 70 Pt 6 ▪ Bài hát: Love of God To Us

3:56

471. Lesson 70 Pt 6 ▪ Bài hát: Love of God To Us

Lesson 71 Pt 1

1:29

472. Lesson 71 Pt 1

Lesson 71 Pt 2

2:27

473. Lesson 71 Pt 2

Lesson 71 Pt 3

2:08

474. Lesson 71 Pt 3

Lesson 71 Pt 4 ▪ Lesson 71 Pt 5

4:34

475. Lesson 71 Pt 4 ▪ Lesson 71 Pt 5

Lesson 71 Pt 6 ▪ Bài hát: Praise the Father Most High

3:02

476. Lesson 71 Pt 6 ▪ Bài hát: Praise the Father Most High

Lesson 72 Pt 1 ▪ Lesson 72 Pt 2

3:26

477. Lesson 72 Pt 1 ▪ Lesson 72 Pt 2

Lesson 72 Pt 3 ▪ Lesson 72 Pt 4

4:01

478. Lesson 72 Pt 3 ▪ Lesson 72 Pt 4

Lesson 72 Pt 5

1:53

479. Lesson 72 Pt 5

Lesson 72 Pt 6 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

5:14

480. Lesson 72 Pt 6 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

Bài hát: No God Like You ▪ Lesson 73 Pt 1

2:12

481. Bài hát: No God Like You ▪ Lesson 73 Pt 1

Lesson 73 Pt 2

2:17

482. Lesson 73 Pt 2

Lesson 73 Pt 3

2:44

483. Lesson 73 Pt 3

Lesson 73 Pt 4

2:18

484. Lesson 73 Pt 4

Lesson 73 Pt 5 ▪ Bài hát: come and Rejoice over Jesus Birth

2:58

485. Lesson 73 Pt 5 ▪ Bài hát: come and Rejoice over Jesus Birth

Lesson 74 Pt 1

1:23

486. Lesson 74 Pt 1

Lesson 74 Pt 2

3:11

487. Lesson 74 Pt 2

Lesson 74 Pt 3

2:02

488. Lesson 74 Pt 3

Lesson 74 Pt 4

1:49

489. Lesson 74 Pt 4

Lesson 74 Pt 5 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Bài hát: God Alone is Powerful ▪ Bài hát: God's Word is Good

8:14

490. Lesson 74 Pt 5 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up ▪ Bài hát: God Alone is Powerful ▪ Bài hát: God's Word is Good

Lesson 75 Pt 1

1:47

491. Lesson 75 Pt 1

Lesson 75 Pt 2

3:00

492. Lesson 75 Pt 2

Lesson 75 Pt 3

4:13

493. Lesson 75 Pt 3

Lesson 75 Pt 4 ▪ Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

3:59

494. Lesson 75 Pt 4 ▪ Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

Lesson 76 Pt 1

1:37

495. Lesson 76 Pt 1

Lesson 76 Pt 2

2:16

496. Lesson 76 Pt 2

Lesson 76 Pt 3

1:59

497. Lesson 76 Pt 3

Lesson 76 Pt 4

2:16

498. Lesson 76 Pt 4

Lesson 76 Pt 5 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16 ▪ Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

5:18

499. Lesson 76 Pt 5 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16 ▪ Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

Lesson 77 Pt 1

1:29

500. Lesson 77 Pt 1

Lesson 77 Pt 2

2:50

501. Lesson 77 Pt 2

Lesson 77 Pt 3

1:52

502. Lesson 77 Pt 3

Lesson 77 Pt 4

3:42

503. Lesson 77 Pt 4

Lesson 77 Pt 5

3:53

504. Lesson 77 Pt 5

Lesson 78 Pt 1

2:38

505. Lesson 78 Pt 1

Lesson 78 Pt 2

3:12

506. Lesson 78 Pt 2

Lesson 78 Pt 3

2:24

507. Lesson 78 Pt 3

Lesson 78 Pt 4

3:36

508. Lesson 78 Pt 4

Lesson 78 Pt 5

2:46

509. Lesson 78 Pt 5

Lesson 79 Pt 1

2:10

510. Lesson 79 Pt 1

Lesson 79 Pt 2

2:00

511. Lesson 79 Pt 2

Lesson 79 Pt 3

2:38

512. Lesson 79 Pt 3

Lesson 79 Pt 4

2:33

513. Lesson 79 Pt 4

Lesson 79 Pt 5 ▪ Bài hát

4:19

514. Lesson 79 Pt 5 ▪ Bài hát

Lesson 80 Pt 1

2:15

515. Lesson 80 Pt 1

Lesson 80 Pt 2

2:01

516. Lesson 80 Pt 2

Lesson 80 Pt 3

2:09

517. Lesson 80 Pt 3

Lesson 80 Pt 4

2:39

518. Lesson 80 Pt 4

Lesson 80 Pt 5 ▪ Bài hát

5:41

519. Lesson 80 Pt 5 ▪ Bài hát

Lesson 81 Pt 1

2:00

520. Lesson 81 Pt 1

Lesson 81 Pt 2

2:57

521. Lesson 81 Pt 2

Lesson 81 Pt 3

4:31

522. Lesson 81 Pt 3

Lesson 81 Pt 4

3:34

523. Lesson 81 Pt 4

Lesson 81 Pt 5

1:18

524. Lesson 81 Pt 5

Lesson 82 Pt 1

3:14

525. Lesson 82 Pt 1

Lesson 82 Pt 2

3:14

526. Lesson 82 Pt 2

Lesson 82 Pt 3

2:53

527. Lesson 82 Pt 3

Lesson 82 Pt 4

1:47

528. Lesson 82 Pt 4

Lesson 82 Pt 5

2:54

529. Lesson 82 Pt 5

Lesson 83 Pt 1

1:06

530. Lesson 83 Pt 1

Lesson 83 Pt 2

4:14

531. Lesson 83 Pt 2

Lesson 83 Pt 3

1:59

532. Lesson 83 Pt 3

Lesson 83 Pt 4

2:02

533. Lesson 83 Pt 4

Lesson 83 Pt 5

3:10

534. Lesson 83 Pt 5

Lesson 84 Pt 1

3:03

535. Lesson 84 Pt 1

Lesson 84 Pt 2

3:52

536. Lesson 84 Pt 2

Lesson 84 Pt 3

2:29

537. Lesson 84 Pt 3

Lesson 84 Pt 4

2:25

538. Lesson 84 Pt 4

Lesson 84 Pt 5 ▪ Bài hát: Come and Rejoice over Jesus Birth

4:02

539. Lesson 84 Pt 5 ▪ Bài hát: Come and Rejoice over Jesus Birth

Bài hát: No God Like You ▪ Lesson 85 Pt 1

3:30

540. Bài hát: No God Like You ▪ Lesson 85 Pt 1

Lesson 85 Pt 2

1:44

541. Lesson 85 Pt 2

Lesson 85 Pt 3

1:56

542. Lesson 85 Pt 3

Lesson 85 Pt 4

1:59

543. Lesson 85 Pt 4

Lesson 85 Pt 5 ▪ Bài hát: God's Word is Good

2:53

544. Lesson 85 Pt 5 ▪ Bài hát: God's Word is Good

Lesson 86 Pt 1

2:24

545. Lesson 86 Pt 1

Lesson 86 Pt 2

3:55

546. Lesson 86 Pt 2

Lesson 86 Pt 3

4:51

547. Lesson 86 Pt 3

Lesson 86 Pt 4 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

5:28

548. Lesson 86 Pt 4 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

Lesson 87 Pt 1

2:23

549. Lesson 87 Pt 1

Lesson 87 Pt 2

4:37

550. Lesson 87 Pt 2

Lesson 87 Pt 3

2:13

551. Lesson 87 Pt 3

Lesson 87 Pt 4 ▪ Bài hát: In The Morning and Afternoon We Give Thanks

4:26

552. Lesson 87 Pt 4 ▪ Bài hát: In The Morning and Afternoon We Give Thanks

Lesson 88 Pt 1

0:55

553. Lesson 88 Pt 1

Lesson 88 Pt 2

2:09

554. Lesson 88 Pt 2

Lesson 88 Pt 3

1:56

555. Lesson 88 Pt 3

Lesson 88 Pt 4

2:58

556. Lesson 88 Pt 4

Lesson 88 Pt 5

2:31

557. Lesson 88 Pt 5

Lesson 88 Pt 6 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up

4:32

558. Lesson 88 Pt 6 ▪ Bài hát: Lifting Your Name Up

Bài hát: God's Word is Good ▪ Lesson 89 Pt 1

2:35

559. Bài hát: God's Word is Good ▪ Lesson 89 Pt 1

Lesson 89 Pt 2

2:32

560. Lesson 89 Pt 2

Lesson 89 Pt 3

3:37

561. Lesson 89 Pt 3

Lesson 89 Pt 4 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

6:21

562. Lesson 89 Pt 4 ▪ Bài hát: God Be Close to Us

Lesson 90 Pt 1

1:46

563. Lesson 90 Pt 1

Lesson 90 Pt 2

1:42

564. Lesson 90 Pt 2

Lesson 90 Pt 3

3:46

565. Lesson 90 Pt 3

Lesson 90 Pt 4 ▪ Bài hát: God is So Good ▪ Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

5:16

566. Lesson 90 Pt 4 ▪ Bài hát: God is So Good ▪ Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

Lesson 91 Pt 1

1:24

567. Lesson 91 Pt 1

Lesson 91 Pt 2

2:27

568. Lesson 91 Pt 2

Lesson 91 Pt 3

3:23

569. Lesson 91 Pt 3

Lesson 91 Pt 4

2:12

570. Lesson 91 Pt 4

Lesson 91 Pt 5 ▪ Bài hát: God's Word is Good

3:29

571. Lesson 91 Pt 5 ▪ Bài hát: God's Word is Good

Lesson 92 Pt 1

2:26

572. Lesson 92 Pt 1

Lesson 92 Pt 2

1:56

573. Lesson 92 Pt 2

Lesson 92 Pt 3

1:33

574. Lesson 92 Pt 3

Lesson 92 Pt 4

2:49

575. Lesson 92 Pt 4

Lesson 92 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good

4:02

576. Lesson 92 Pt 5 ▪ Bài hát: God is so Good

Lesson 93 Pt 1

1:09

577. Lesson 93 Pt 1

Lesson 93 Pt 2

3:34

578. Lesson 93 Pt 2

Lesson 93 Pt 3

3:04

579. Lesson 93 Pt 3

Lesson 93 Pt 4

1:38

580. Lesson 93 Pt 4

Lesson 93 Pt 5 ▪ Bài hát: Praise The Father Most High ▪ Lesson 94 Pt 1

4:04

581. Lesson 93 Pt 5 ▪ Bài hát: Praise The Father Most High ▪ Lesson 94 Pt 1

Lesson 94 Pt 2

3:26

582. Lesson 94 Pt 2

Lesson 94 Pt 3

2:54

583. Lesson 94 Pt 3

Lesson 94 Pt 4

2:28

584. Lesson 94 Pt 4

Lesson 94 Pt 5 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

5:31

585. Lesson 94 Pt 5 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

Lesson 95 Pt 1

1:41

586. Lesson 95 Pt 1

Lesson 95 Pt 2

4:00

587. Lesson 95 Pt 2

Lesson 95 Pt 3

1:26

588. Lesson 95 Pt 3

Lesson 95 Pt 4

1:45

589. Lesson 95 Pt 4

Lesson 95 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

4:14

590. Lesson 95 Pt 5 ▪ Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

Lesson 96 Pt 1

2:33

591. Lesson 96 Pt 1

Lesson 96 Pt 2

3:13

592. Lesson 96 Pt 2

Lesson 96 Pt 3

3:04

593. Lesson 96 Pt 3

Lesson 96 Pt 4 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

5:57

594. Lesson 96 Pt 4 ▪ Bài hát: The Love of God to Us

Lesson 97 Pt 1

1:39

595. Lesson 97 Pt 1

Lesson 97 Pt 2

2:47

596. Lesson 97 Pt 2

Lesson 97 Pt 3

6:29

597. Lesson 97 Pt 3

Lesson 98 Pt 1

2:38

598. Lesson 98 Pt 1

Lesson 98 Pt 2

2:58

599. Lesson 98 Pt 2

Lesson 98 Pt 3

1:26

600. Lesson 98 Pt 3

Lesson 98 Pt 4 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16

5:04

601. Lesson 98 Pt 4 ▪ Bài hát: Giăng 3: 16

Bài hát: Lifting Your Name Up

2:32

602. Bài hát: Lifting Your Name Up

Bài hát: No God Like you

0:49

603. Bài hát: No God Like you

Bài hát: God's Word is Good

1:04

604. Bài hát: God's Word is Good

Bài hát: God is so Good

2:12

605. Bài hát: God is so Good

Bài hát: Praise the Father Most High God

1:01

606. Bài hát: Praise the Father Most High God

Bài hát: God Be Close To Us

3:01

607. Bài hát: God Be Close To Us

Bài hát: God Alone is Powerful

1:57

608. Bài hát: God Alone is Powerful

Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus Birth

1:38

609. Bài hát: Come and Rejoice Over Jesus Birth

Bài hát: The Love of God to Us

2:57

610. Bài hát: The Love of God to Us

Bài hát: Giăng 3: 16

1:07

611. Bài hát: Giăng 3: 16

Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

1:49

612. Bài hát: In the Morning and Afternoon We Give Thanks

Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

0:55

613. Bài hát: Wake Up Jesus is Coming

Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

2:00

614. Bài hát: Open the Eyes of Our Hearts

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1995,1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons