Bible Lessons -Teaching Version - Orma

Bản nghe này có hữu ích không?

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa

Tên chương trình: 80458
Các tin tức cập nhật: 10:40:46
Ngôn ngữ: Orma

Tài liệu tải về và đặt mua

Lesson 45 1 - The Ancestry of Jesus

1:41

1. Lesson 45 1 - The Ancestry of Jesus

Lesson 45 2

1:30

2. Lesson 45 2

Lesson 45 3

0:36

3. Lesson 45 3

Lesson 45 4

2:30

4. Lesson 45 4

Lesson 45 5

2:24

5. Lesson 45 5

Lesson 45 6

0:57

6. Lesson 45 6

Lesson 45 7

1:18

7. Lesson 45 7

Lesson 46 1 - The Birth of Jesus

1:06

8. Lesson 46 1 - The Birth of Jesus

Lesson 46 2

0:56

9. Lesson 46 2

Lesson 46 3

0:55

10. Lesson 46 3

Lesson 46 4

2:05

11. Lesson 46 4

Lesson 46 5

1:43

12. Lesson 46 5

Lesson 46 6

1:39

13. Lesson 46 6

Lesson 46 7

1:12

14. Lesson 46 7

Lesson 47 1 - The Birth of Jesus, continued

1:55

15. Lesson 47 1 - The Birth of Jesus, continued

Lesson 47 2

1:34

16. Lesson 47 2

Lesson 47 3

1:27

17. Lesson 47 3

Lesson 47 4

2:23

18. Lesson 47 4

Lesson 48 1

1:34

19. Lesson 48 1

Lesson 48 2

2:01

20. Lesson 48 2

Lesson 48 3

2:03

21. Lesson 48 3

Lesson 48 4

6:03

22. Lesson 48 4

Lesson 48 5

2:19

23. Lesson 48 5

Lesson 49a

2:20

24. Lesson 49a

Lesson 49b

4:14

25. Lesson 49b

Lesson 49c

4:04

26. Lesson 49c

Lesson 49d

1:54

27. Lesson 49d

Lesson 50a

3:50

28. Lesson 50a

Lesson 50b

3:56

29. Lesson 50b

Lesson 50c

2:26

30. Lesson 50c

Lesson 50d

1:21

31. Lesson 50d

Lesson 51a

2:25

32. Lesson 51a

Lesson 51b

4:26

33. Lesson 51b

Lesson 51c

2:33

34. Lesson 51c

Lesson 51d

2:42

35. Lesson 51d

Lesson 51e

2:10

36. Lesson 51e

Lesson 52a

2:43

37. Lesson 52a

Lesson 52b

2:10

38. Lesson 52b

Lesson 52c

2:19

39. Lesson 52c

Lesson 52d

3:09

40. Lesson 52d

Lesson 52e

3:13

41. Lesson 52e

Lesson 53a

2:13

42. Lesson 53a

Lesson 53b

3:09

43. Lesson 53b

Lesson 53c

2:16

44. Lesson 53c

Lesson 53d

2:23

45. Lesson 53d

Lesson 53e

2:48

46. Lesson 53e

Lesson 54a

2:14

47. Lesson 54a

Lesson 54b

1:50

48. Lesson 54b

Lesson 54c

2:34

49. Lesson 54c

Lesson 54d

5:44

50. Lesson 54d

Lesson 55a

1:59

51. Lesson 55a

Lesson 55b

1:56

52. Lesson 55b

Lesson 55c

1:40

53. Lesson 55c

Lesson 55d

1:29

54. Lesson 55d

Lesson 55e

1:24

55. Lesson 55e

Lesson 55f

2:26

56. Lesson 55f

Lesson 56a

1:28

57. Lesson 56a

Lesson 56b

1:23

58. Lesson 56b

Lesson 56c

1:36

59. Lesson 56c

Lesson 56d

1:49

60. Lesson 56d

Lesson 56e

1:50

61. Lesson 56e

Lesson 56f

1:39

62. Lesson 56f

Lesson 56g

0:53

63. Lesson 56g

Bible Lesson 57

13:46

64. Bible Lesson 57

Bible Lesson 58

13:02

65. Bible Lesson 58

Bible Lesson 59

12:56

66. Bible Lesson 59

Bible Lesson 60

11:34

67. Bible Lesson 60

Bible Lesson 61

12:02

68. Bible Lesson 61

Bible Lesson 62

13:01

69. Bible Lesson 62

Bible Lesson 63

12:59

70. Bible Lesson 63

Bible Lesson 64

12:14

71. Bible Lesson 64

Bible Lesson 65

9:30

72. Bible Lesson 65

Bible Lesson 66

11:07

73. Bible Lesson 66

Bible Lesson 67

10:32

74. Bible Lesson 67

Bible Lesson 68

11:17

75. Bible Lesson 68

Lesson 69 Pt 1

1:26

76. Lesson 69 Pt 1

Lesson 69 Pt 2

1:54

77. Lesson 69 Pt 2

Lesson 69 Pt 3

1:57

78. Lesson 69 Pt 3

Lesson 69 Pt 4

2:05

79. Lesson 69 Pt 4

Lesson 69 Pt 5

3:41

80. Lesson 69 Pt 5

Lesson 70 Pt 1

1:21

81. Lesson 70 Pt 1

Lesson 70 Pt 2

1:36

82. Lesson 70 Pt 2

Lesson 70 Pt 3

2:48

83. Lesson 70 Pt 3

Lesson 70 Pt 4

1:40

84. Lesson 70 Pt 4

Lesson 70 Pt 5

1:58

85. Lesson 70 Pt 5

Lesson 70 Pt 6

1:02

86. Lesson 70 Pt 6

Lesson 71 Pt 1

1:26

87. Lesson 71 Pt 1

Lesson 71 Pt 2

2:24

88. Lesson 71 Pt 2

Lesson 71 Pt 3

2:05

89. Lesson 71 Pt 3

Lesson 71 Pt 4

3:12

90. Lesson 71 Pt 4

Lesson 71 Pt 5

1:17

91. Lesson 71 Pt 5

Lesson 71 Pt 6

1:55

92. Lesson 71 Pt 6

Lesson 72 Pt 1

1:36

93. Lesson 72 Pt 1

Lesson 72 Pt 2

1:53

94. Lesson 72 Pt 2

Lesson 72 Pt 3

2:15

95. Lesson 72 Pt 3

Lesson 72 Pt 4

1:41

96. Lesson 72 Pt 4

Lesson 72 Pt 5

1:51

97. Lesson 72 Pt 5

Lesson 72 Pt 6

2:12

98. Lesson 72 Pt 6

Lesson 73 Pt 1

1:23

99. Lesson 73 Pt 1

Lesson 73 Pt 2

2:13

100. Lesson 73 Pt 2

Lesson 73 Pt 3

2:39

101. Lesson 73 Pt 3

Lesson 73 Pt 4

2:14

102. Lesson 73 Pt 4

Lesson 73 Pt 5

1:29

103. Lesson 73 Pt 5

Lesson 74 Pt 1

1:18

104. Lesson 74 Pt 1

Lesson 74 Pt 2

3:07

105. Lesson 74 Pt 2

Lesson 74 Pt 3

1:57

106. Lesson 74 Pt 3

Lesson 74 Pt 4

1:44

107. Lesson 74 Pt 4

Lesson 74 Pt 5

2:50

108. Lesson 74 Pt 5

Lesson 75 Pt 1

1:42

109. Lesson 75 Pt 1

Lesson 75 Pt 2

2:55

110. Lesson 75 Pt 2

Lesson 75 Pt 3

4:08

111. Lesson 75 Pt 3

Lesson 75 Pt 4

2:19

112. Lesson 75 Pt 4

Lesson 76 Pt 1

1:32

113. Lesson 76 Pt 1

Lesson 76 Pt 2

2:12

114. Lesson 76 Pt 2

Lesson 76 Pt 3

1:54

115. Lesson 76 Pt 3

Lesson 76 Pt 4

2:11

116. Lesson 76 Pt 4

Lesson 76 Pt 5

1:57

117. Lesson 76 Pt 5

Lesson 77 Pt 1

1:28

118. Lesson 77 Pt 1

Lesson 77 Pt 2

2:50

119. Lesson 77 Pt 2

Lesson 77 Pt 3

1:53

120. Lesson 77 Pt 3

Lesson 77 Pt 4

3:43

121. Lesson 77 Pt 4

Lesson 77 Pt 5

3:54

122. Lesson 77 Pt 5

Lesson 78 Pt 1

2:38

123. Lesson 78 Pt 1

Lesson 78 Pt 2

3:13

124. Lesson 78 Pt 2

Lesson 78 Pt 3

2:25

125. Lesson 78 Pt 3

Lesson 78 Pt 4

3:37

126. Lesson 78 Pt 4

Lesson 78 Pt 5 ▪ Music

2:56

127. Lesson 78 Pt 5 ▪ Music

Lesson 79 Pt 1

2:16

128. Lesson 79 Pt 1

Lesson 79 Pt 2

2:01

129. Lesson 79 Pt 2

Lesson 79 Pt 3

2:39

130. Lesson 79 Pt 3

Lesson 79 Pt 4

2:34

131. Lesson 79 Pt 4

Lesson 79 Pt 5

3:14

132. Lesson 79 Pt 5

Lesson 80 Pt 1

2:24

133. Lesson 80 Pt 1

Lesson 80 Pt 2

2:02

134. Lesson 80 Pt 2

Lesson 80 Pt 3

2:10

135. Lesson 80 Pt 3

Lesson 80 Pt 4

2:40

136. Lesson 80 Pt 4

Lesson 80 Pt 5

3:19

137. Lesson 80 Pt 5

Lesson 81 Pt 1

1:59

138. Lesson 81 Pt 1

Lesson 81 Pt 2

2:55

139. Lesson 81 Pt 2

Lesson 81 Pt 3

4:30

140. Lesson 81 Pt 3

Lesson 81 Pt 4

3:34

141. Lesson 81 Pt 4

Lesson 82 Pt 1

1:17

142. Lesson 82 Pt 1

Lesson 82 Pt 2

3:13

143. Lesson 82 Pt 2

Lesson 82 Pt 3

3:14

144. Lesson 82 Pt 3

Lesson 82 Pt 4

2:52

145. Lesson 82 Pt 4

Lesson 82 Pt 5

1:46

146. Lesson 82 Pt 5

Lesson 83 Pt 1

4:03

147. Lesson 83 Pt 1

Lesson 83 Pt 2

4:21

148. Lesson 83 Pt 2

Lesson 83 Pt 3

1:58

149. Lesson 83 Pt 3

Lesson 83 Pt 4

2:02

150. Lesson 83 Pt 4

Lesson 83 Pt 5

3:11

151. Lesson 83 Pt 5

Lesson 84 Pt 1

3:03

152. Lesson 84 Pt 1

Lesson 84 Pt 2

3:52

153. Lesson 84 Pt 2

Lesson 84 Pt 3

2:28

154. Lesson 84 Pt 3

Lesson 84 Pt 4

2:24

155. Lesson 84 Pt 4

Lesson 84 Pt 5

2:23

156. Lesson 84 Pt 5

Lesson 85 Pt 1

2:51

157. Lesson 85 Pt 1

Lesson 85 Pt 2

1:44

158. Lesson 85 Pt 2

Lesson 85 Pt 3

1:56

159. Lesson 85 Pt 3

Lesson 85 Pt 4

1:59

160. Lesson 85 Pt 4

Lesson 85 Pt 5

1:48

161. Lesson 85 Pt 5

Lesson 86 Pt 1

2:30

162. Lesson 86 Pt 1

Lesson 86 Pt 2

3:54

163. Lesson 86 Pt 2

Lesson 86 Pt 3

4:50

164. Lesson 86 Pt 3

Lesson 86 Pt 4

2:27

165. Lesson 86 Pt 4

Lesson 87 Pt 1

2:23

166. Lesson 87 Pt 1

Lesson 87 Pt 2

4:38

167. Lesson 87 Pt 2

Lesson 87 Pt 3

2:15

168. Lesson 87 Pt 3

Lesson 87 Pt 4

2:36

169. Lesson 87 Pt 4

Lesson 88 Pt 1

1:03

170. Lesson 88 Pt 1

Lesson 88 Pt 2

2:08

171. Lesson 88 Pt 2

Lesson 88 Pt 3

1:55

172. Lesson 88 Pt 3

Lesson 88 Pt 4

2:58

173. Lesson 88 Pt 4

Lesson 88 Pt 5

2:31

174. Lesson 88 Pt 5

Lesson 88 Pt 6

1:59

175. Lesson 88 Pt 6

Lesson 89 Pt 1

1:47

176. Lesson 89 Pt 1

Lesson 89 Pt 2

2:33

177. Lesson 89 Pt 2

Lesson 89 Pt 3

3:38

178. Lesson 89 Pt 3

Lesson 89 Pt 4

3:18

179. Lesson 89 Pt 4

Lesson 90 Pt 1

1:54

180. Lesson 90 Pt 1

Lesson 90 Pt 2

1:43

181. Lesson 90 Pt 2

Lesson 90 Pt 3

3:47

182. Lesson 90 Pt 3

Lesson 90 Pt 4

2:11

183. Lesson 90 Pt 4

Lesson 91 Pt 1

1:33

184. Lesson 91 Pt 1

Lesson 91 Pt 2

2:28

185. Lesson 91 Pt 2

Lesson 91 Pt 3

3:24

186. Lesson 91 Pt 3

Lesson 91 Pt 4

2:14

187. Lesson 91 Pt 4

Lesson 91 Pt 5

2:23

188. Lesson 91 Pt 5

Lesson 92 Pt 1

2:34

189. Lesson 92 Pt 1

Lesson 92 Pt 2

1:58

190. Lesson 92 Pt 2

Lesson 92 Pt 3

1:34

191. Lesson 92 Pt 3

Lesson 92 Pt 4

2:50

192. Lesson 92 Pt 4

Lesson 92 Pt 5

1:40

193. Lesson 92 Pt 5

Lesson 93 Pt 1

1:19

194. Lesson 93 Pt 1

Lesson 93 Pt 2

3:36

195. Lesson 93 Pt 2

Lesson 93 Pt 3

3:05

196. Lesson 93 Pt 3

Lesson 93 Pt 4

1:39

197. Lesson 93 Pt 4

Lesson 93 Pt 5

2:16

198. Lesson 93 Pt 5

Lesson 94 Pt 1

0:54

199. Lesson 94 Pt 1

Lesson 94 Pt 2

3:27

200. Lesson 94 Pt 2

Lesson 94 Pt 3

2:55

201. Lesson 94 Pt 3

Lesson 94 Pt 4

2:29

202. Lesson 94 Pt 4

Lesson 94 Pt 5

2:33

203. Lesson 94 Pt 5

Lesson 95 Pt 1

1:41

204. Lesson 95 Pt 1

Lesson 95 Pt 2

4:03

205. Lesson 95 Pt 2

Lesson 95 Pt 3

1:28

206. Lesson 95 Pt 3

Lesson 95 Pt 4

1:47

207. Lesson 95 Pt 4

Lesson 95 Pt 5

2:12

208. Lesson 95 Pt 5

Lesson 96 Pt 1

2:41

209. Lesson 96 Pt 1

Lesson 96 Pt 2

3:15

210. Lesson 96 Pt 2

Lesson 96 Pt 3

3:06

211. Lesson 96 Pt 3

Lesson 97 Pt 1

1:35

212. Lesson 97 Pt 1

Lesson 97 Pt 2

2:47

213. Lesson 97 Pt 2

Lesson 97 Pt 3

6:30

214. Lesson 97 Pt 3

Lesson 98 Pt 1

2:38

215. Lesson 98 Pt 1

Lesson 98 Pt 2

2:59

216. Lesson 98 Pt 2

Lesson 98 Pt 3

1:27

217. Lesson 98 Pt 3

Lesson 98 Pt 4

4:10

218. Lesson 98 Pt 4

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons