LLL 8 - Vilinga Vya Shipilitu Wajila [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66252
Các tin tức cập nhật: 48:58
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

0:48

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

2:52

2. Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

1:12

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

1:29

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

2:26

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

1:22

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

2:08

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

2:15

8. Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

3:07

9. Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

1:36

10. Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

2:18

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

1:21

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

1:50

13. Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

1:41

14. Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

1:30

15. Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

1:50

16. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

3:14

17. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

1:19

18. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

2:35

19. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

2:11

20. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

1:42

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

1:49

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

1:57

23. Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

1:42

24. Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

2:33

25. Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?