LLL 7 - Yesu: Mwata, Mulwilo [Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 66251
Các tin tức cập nhật: 48:12
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

1:05

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu [Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

1:39

2. Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu [Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

1:12

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

2:15

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

1:21

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

2:08

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

2:09

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

1:38

8. Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

1:46

9. Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

2:21

10. Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

2:01

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

2:26

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

2:05

13. Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

2:48

14. Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

1:41

15. Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

1:53

16. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

1:35

17. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

3:58

18. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

1:43

19. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

1:50

20. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

1:13

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

1:56

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

1:37

23. Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

1:40

24. Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

2:00

25. Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?