LLL 6 - Yesu: Mulongeshi, Muka-Kuka [Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66250
Các tin tức cập nhật: 50:21
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

0:52

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwanangula vatu (Mateu 5) [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla)]

1:53

2. Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwanangula vatu (Mateu 5) [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Mazuvo avali [Tranh 2 (Rùp 2: Dua voh sàc)]

1:51

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Mazuvo avali [Tranh 2 (Rùp 2: Dua voh sàc)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Manongo vawamone [Tranh 3 (Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh)]

1:20

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Manongo vawamone [Tranh 3 (Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kaloma mwaveta kaYuleya [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa)]

1:46

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kaloma mwaveta kaYuleya [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Kulomba kuli Kalunga [Tranh 5 (Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

2:07

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Kulomba kuli Kalunga [Tranh 5 (Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Muka-kole mwakuvilamo mwila [Tranh 6 (Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq)]

1:52

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Muka-kole mwakuvilamo mwila [Tranh 6 (Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yesu navanyike vavandende [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt)]

1:30

8. Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yesu navanyike vavandende [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kafunga na mikoko [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo)]

2:05

9. Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kafunga na mikoko [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Ngamba wakuhona kutetela [Tranh 9 (Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar)]

2:06

10. Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Ngamba wakuhona kutetela [Tranh 9 (Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Waka-kuzata navatambula jifweto javo [Tranh 10 (Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin)]

2:27

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Waka-kuzata navatambula jifweto javo [Tranh 10 (Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mapwevo vatanu kuweluka wachikolo [Tranh 11 (Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc)]

1:54

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mapwevo vatanu kuweluka wachikolo [Tranh 11 (Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Mwangana navandungo jenyi [Tranh 12 (Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt)]

2:49

13. Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Mwangana navandungo jenyi [Tranh 12 (Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Yesu navamumba pachisa [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem)]

3:02

14. Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Yesu navamumba pachisa [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Yesu mwasanyika tumbaji [Tranh 14 (Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru)]

2:28

15. Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Yesu mwasanyika tumbaji [Tranh 14 (Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Lunga ali namusongo wambumba [Tranh 15 (Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao)]

2:02

16. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Lunga ali namusongo wambumba [Tranh 15 (Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lunga navamwingishila mukashongwa ka [Tranh 16 (Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc)]

1:37

17. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lunga navamwingishila mukashongwa ka [Tranh 16 (Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Yesu mwoka mutu walivoko lyakusose [Tranh 17 (Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn)]

1:56

18. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Yesu mwoka mutu walivoko lyakusose [Tranh 17 (Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Yesu mwaholesa nyamanganda [Tranh 18 (Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc)]

1:41

19. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Yesu mwaholesa nyamanganda [Tranh 18 (Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Pwevo ali mukachi kaliyongomena ly [Tranh 19 (Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu)]

2:18

20. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Pwevo ali mukachi kaliyongomena ly [Tranh 19 (Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu na mwana wamundende wa kufwa [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ Bài hát mơtai)]

1:39

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu na mwana wamundende wa kufwa [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ Bài hát mơtai)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu napwevo muka-muyachi weka [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu)]

1:45

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu napwevo muka-muyachi weka [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu)]

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahindula kajika matwitwi wa kalaka [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo)]

1:47

23. Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahindula kajika matwitwi wa kalaka [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo)]

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu mwatonesa kapuputa [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

2:18

24. Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu mwatonesa kapuputa [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwahindula mukweze apwile na ndemone [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp)]

3:04

25. Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwahindula mukweze apwile na ndemone [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?