Chúa Giê-xu hằng sống - Simakoma

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 65320
Các tin tức cập nhật: 3:04:31
Ngôn ngữ: Simakoma
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulimukisa [Lời giới thiệu]

1:00

1. Kulimukisa [Lời giới thiệu]

Ku matatekelo a Kilesite [Tranh 1. Christ in the Beginning]

0:50

2. Ku matatekelo a Kilesite [Tranh 1. Christ in the Beginning]

Mulimu mona umba eyinu yoshe [Tranh 2. God Created all Things]

0:54

3. Mulimu mona umba eyinu yoshe [Tranh 2. God Created all Things]

Satani yo ezeka Andama na Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:14

4. Satani yo ezeka Andama na Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Andama na Eva a ciziwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

1:04

5. Andama na Eva a ciziwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

Osepiso za Apulahama kwa Mulimu [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

1:46

6. Osepiso za Apulahama kwa Mulimu [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

Zakaliya na Liñeloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

1:41

7. Zakaliya na Liñeloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

Oliñeloi lyo lyamba kwa Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

0:55

8. Oliñeloi lyo lyamba kwa Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

Oliñeloi na Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

1:16

9. Oliñeloi na Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

Okwelekiwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

0:52

10. Okwelekiwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

Alisani Na Mañeloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

0:52

11. Alisani Na Mañeloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

Alisani Apotela Jesu o Mbututu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:53

12. Alisani Apotela Jesu o Mbututu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simoni Yo Polofita Ya Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:51

13. Simoni Yo Polofita Ya Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Okupota Ko Alume No Ku Zangama [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

1:40

14. Okupota Ko Alume No Ku Zangama [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

Omwanikana Jesu yoli mu tembele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:59

15. Omwanikana Jesu yoli mu tembele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

Okutazo za Njowani mukolobezi [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

1:29

16. Okutazo za Njowani mukolobezi [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

Kolobezo za Jesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

1:29

17. Kolobezo za Jesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

Jesu yo Ezekiwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

1:22

18. Jesu yo Ezekiwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

Mukiti wa liwesa ku Kanana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

1:28

19. Mukiti wa liwesa ku Kanana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

Jesu Yo Luta Nekundema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:49

20. Jesu Yo Luta Nekundema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Jesu na mukazi wa musamaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:30

21. Jesu na mukazi wa musamaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Jesu na ma ofisa [Tranh 21. Jesus and the Official]

1:23

22. Jesu na ma ofisa [Tranh 21. Jesus and the Official]

Jesu yo isana Alutiwa nomatangeza [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

1:16

23. Jesu yo isana Alutiwa nomatangeza [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

Akwati akulu no Sii [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

1:27

24. Akwati akulu no Sii [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

Jesu yo ciza omepo zinyangunyu [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

1:19

25. Jesu yo ciza omepo zinyangunyu [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Jesu yoyoyisa nyamunya Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

1:08

26. Jesu yoyoyisa nyamunya Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Jesu yo kwata omulume nokola mulilo wa [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

1:22

27. Jesu yo kwata omulume nokola mulilo wa [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Jesu yoyoyisa omulume nokukukutela olutu [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

2:02

28. Jesu yoyoyisa omulume nokukukutela olutu [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Jesu yo Isana Mateu Kumukoñela [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

1:22

29. Jesu yo Isana Mateu Kumukoñela [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

Jesu kumukiti wa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

1:27

30. Jesu kumukiti wa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

Jesu yoyoyisa omulume noikala kukaziya [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:23

31. Jesu yoyoyisa omulume noikala kukaziya [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Alutiwa kucola nona oliwa lyo Sabata [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

1:13

32. Alutiwa kucola nona oliwa lyo Sabata [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Jesu yoyoyisa olikaa lyo kukukutela [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

2:20

33. Jesu yoyoyisa olikaa lyo kukukutela [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

Kulimukisa [Lời giới thiệu]

1:00

34. Kulimukisa [Lời giới thiệu]

Jesu yoluta Aanu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

1:00

35. Jesu yoluta Aanu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

Kuluta yalitwa musimbwi [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:09

36. Kuluta yalitwa musimbwi [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

Kuluta ya kuusela [Tranh 35. Teaching about Revenge]

1:20

37. Kuluta ya kuusela [Tranh 35. Teaching about Revenge]

Kuluta Tapelo [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

0:55

38. Kuluta Tapelo [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

Manzila meeli amoyo [Tranh 37. The Two Ways of Life]

0:57

39. Manzila meeli amoyo [Tranh 37. The Two Ways of Life]

Onzuo zilipaliwe [Tranh 38. The House on the Rock]

1:19

40. Onzuo zilipaliwe [Tranh 38. The House on the Rock]

Jesu yoyoyisa omwana mukazafela [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:06

41. Jesu yoyoyisa omwana mukazafela [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Njowani Mukolobezi Mutolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

1:37

42. Njowani Mukolobezi Mutolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

Omukazi nokusha omakondo a Jesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:16

43. Omukazi nokusha omakondo a Jesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Nguli za Mukuni [Tranh 42. The Parable of the Sower]

1:29

44. Nguli za Mukuni [Tranh 42. The Parable of the Sower]

Nguli za mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

1:36

45. Nguli za mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

Nguli za mufuka [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

1:39

46. Nguli za mufuka [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

Nguli za ufumu wakuolekiwa [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

1:09

47. Nguli za ufumu wakuolekiwa [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Jesu yomwenisa likuya [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

1:32

48. Jesu yomwenisa likuya [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

Jesu yoyoyisa omulume nomandimona mangi [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:44

49. Jesu yoyoyisa omulume nomandimona mangi [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Kuyoyisa komukazi mukaci kwa aanu angi angi [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:36

50. Kuyoyisa komukazi mukaci kwa aanu angi angi [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Kuyoyisa mwanikana wamukazi kwaafu [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:42

51. Kuyoyisa mwanikana wamukazi kwaafu [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Jesu yotuma alutiwa aye likumi naili [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:40

52. Jesu yotuma alutiwa aye likumi naili [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Jesu yotenda ilya ya aanu angi angi [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:52

53. Jesu yotenda ilya ya aanu angi angi [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Jesu Yoenda Pameyu [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

1:36

54. Jesu Yoenda Pameyu [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

Esingwa no upilo [Tranh 53. The Bread of Life]

1:42

55. Esingwa no upilo [Tranh 53. The Bread of Life]

Tumelo zamukazi nopana kumatunga ao [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:41

56. Tumelo zamukazi nopana kumatunga ao [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

Kuyoyisa wakuzikamatwi naushiamba [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:27

57. Kuyoyisa wakuzikamatwi naushiamba [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

1:15

58. Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

Pitolosi yo toya Jesu ngao Kelesite [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

1:49

59. Pitolosi yo toya Jesu ngao Kelesite [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

Jesu yomonaala kwesa [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:42

60. Jesu yomonaala kwesa [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Jesu yoyoyisa mwanikana no mulume oyu [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

1:35

61. Jesu yoyoyisa mwanikana no mulume oyu [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Pitolosi yoika o mutelo wa tembele [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

2:12

62. Pitolosi yoika o mutelo wa tembele [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

Kulimukisa [Lời giới thiệu]

0:38

63. Kulimukisa [Lời giới thiệu]

Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

1:16

64. Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Nguli zanguu noyonga [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

1:12

65. Nguli zanguu noyonga [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:45

66. Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

Omukazi nokwatiwa mubunde [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

1:22

67. Omukazi nokwatiwa mubunde [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:24

68. Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Nguli za mulisani muwaa [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

1:31

69. Nguli za mulisani muwaa [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

Nguli za musamaliya muwaa [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

1:27

70. Nguli za musamaliya muwaa [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

Jesu kunzuo zamaliya na maleta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:15

71. Jesu kunzuo zamaliya na maleta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Nguli za mwonyi Pakaci nousiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:36

72. Nguli za mwonyi Pakaci nousiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

Sa nguli za fumu wasanganu [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

1:22

73. Sa nguli za fumu wasanganu [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

1:10

74. Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

Jesu yoyoyisa osilema so mukazi [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:25

75. Jesu yoyoyisa osilema so mukazi [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Nguli zamukiti unene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

1:27

76. Nguli zamukiti unene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

Nguli za mali a muwaya-waya nayonga [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

1:30

77. Nguli za mali a muwaya-waya nayonga [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

Nguli zomwana noyonga [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

0:59

78. Nguli zomwana noyonga [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

Omwana noyonga mukaci koaanguulu [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

1:21

79. Omwana noyonga mukaci koaanguulu [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

Omwana Noyonga Ouka Kumunzi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

1:17

80. Omwana Noyonga Ouka Kumunzi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

Omufumi na mulombi [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

1:54

81. Omufumi na mulombi [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

2:11

82. Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:41

83. Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Nguli Zomukazafela Nokwateela [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

1:40

84. Nguli Zomukazafela Nokwateela [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

Amafalisi na aTelisi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:32

85. Amafalisi na aTelisi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Jesu Yofuyaweza Anikana [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

1:27

86. Jesu Yofuyaweza Anikana [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

Jesu na Ndumbana Wakufuma [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:32

87. Jesu na Ndumbana Wakufuma [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

Nguli za abeleki musilwa so Beine [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:31

88. Nguli za abeleki musilwa so Beine [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

1:17

89. Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Jesu na Zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

1:41

90. Jesu na Zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

Jesu Yoingena MuJerusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

1:21

91. Jesu Yoingena MuJerusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

Jesu Yokenisa Mutembele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

1:20

92. Jesu Yokenisa Mutembele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

Nguli za Amameli Ayi [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

2:09

93. Nguli za Amameli Ayi [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

Kwika Mitelo kwa Sezale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

1:24

94. Kwika Mitelo kwa Sezale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

Neo Zamukazafela Muutwi [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

1:26

95. Neo Zamukazafela Muutwi [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

Jesu Yoluta Onako Zomamaneno [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:30

96. Jesu Yoluta Onako Zomamaneno [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

Nguli za Maungu Likumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

2:09

97. Nguli za Maungu Likumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

Nguli za talenta [Tranh 95. Parable of the Talents]

1:36

98. Nguli za talenta [Tranh 95. Parable of the Talents]

Nguli za Anguu na Amembe [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

2:17

99. Nguli za Anguu na Amembe [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

Kulimukisa [Lời giới thiệu]

0:39

100. Kulimukisa [Lời giới thiệu]

Jesu yo kawesiwa maazi ku Beteniya [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:43

101. Jesu yo kawesiwa maazi ku Beteniya [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

Judasi Isikaliyota Yo sheleka Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

1:12

102. Judasi Isikaliyota Yo sheleka Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Jesu yo kusha makondo [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:54

103. Jesu yo kusha makondo [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Kuluta pa mulalelo no mamaneno [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

2:03

104. Kuluta pa mulalelo no mamaneno [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

Kuluta ya sitondo sasikuma [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

1:43

105. Kuluta ya sitondo sasikuma [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

Jesu yo lapela muGesemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:46

106. Jesu yo lapela muGesemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Jesu yo kwatiwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

1:30

107. Jesu yo kwatiwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

Jesu yo nemana poso no mupulisita mukulu [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

1:32

108. Jesu yo nemana poso no mupulisita mukulu [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Pitolosi yoyaya Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

1:45

109. Pitolosi yoyaya Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

Jesu atuliwa poso za Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

2:06

110. Jesu atuliwa poso za Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

Jesu amutwala kuka mukokotela [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

1:12

111. Jesu amutwala kuka mukokotela [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Jesu amukokotela [Tranh 108. The Crucifixion]

1:36

112. Jesu amukokotela [Tranh 108. The Crucifixion]

Kubumbekiwa kwa Jesu [Tranh 109. The Burial of Jesus]

1:38

113. Kubumbekiwa kwa Jesu [Tranh 109. The Burial of Jesus]

Akazi akali ku mbumbo [Tranh 110. The Women at the Tomb]

1:23

114. Akazi akali ku mbumbo [Tranh 110. The Women at the Tomb]

Pitolosi na Njowani ali kulikwina lyo [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

1:14

115. Pitolosi na Njowani ali kulikwina lyo [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

Jesu yokumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:18

116. Jesu yokumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Jesu munzila za kuEmausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:24

117. Jesu munzila za kuEmausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Jesu yo monaala kwa alutiwa aye [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:23

118. Jesu yo monaala kwa alutiwa aye [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

Jesu yo kumonaalisa kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

1:16

119. Jesu yo kumonaalisa kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

Jesu Yomonaala Mugalileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

1:15

120. Jesu Yomonaala Mugalileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

Jesu Yotuma Alutiwa Aye [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

1:11

121. Jesu Yotuma Alutiwa Aye [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

Jesu Yoshimbeliwela Kuwilu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:35

122. Jesu Yoshimbeliwela Kuwilu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

Jesu ku Likaa lyo Silyo lya Mulimu ku Wilu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

2:03

123. Jesu ku Likaa lyo Silyo lya Mulimu ku Wilu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Jesu Mbokauka [Tranh 120. Jesus Will Return]

1:17

124. Jesu Mbokauka [Tranh 120. Jesus Will Return]

Kumanena [Kết luận]

3:07

125. Kumanena [Kết luận]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?