Công vụ các Sứ đồ - Anuki

Bản nghe này có hữu ích không?

Some or all of the 44th book of the Bible

Tên chương trình: 64646
Ngôn ngữ: Anuki

Các tin tức cập nhật: 5:46:55

Lời giới thiệu

6:10

1. Lời giới thiệu

Công vụ các Sứ đồ 1:1-5

1:42

2. Công vụ các Sứ đồ 1:1-5

Công vụ các Sứ đồ 1:6-11

2:03

3. Công vụ các Sứ đồ 1:6-11

Công vụ các Sứ đồ 1:12-26

4:47

4. Công vụ các Sứ đồ 1:12-26

Công vụ các Sứ đồ 2:1-13

3:32

5. Công vụ các Sứ đồ 2:1-13

Công vụ các Sứ đồ 2:14-41

9:23

6. Công vụ các Sứ đồ 2:14-41

Công vụ các Sứ đồ 2:42-47

2:07

7. Công vụ các Sứ đồ 2:42-47

Công vụ các Sứ đồ 3:1-10

2:51

8. Công vụ các Sứ đồ 3:1-10

Công vụ các Sứ đồ 3:11-26

6:23

9. Công vụ các Sứ đồ 3:11-26

Công vụ các Sứ đồ 4:1-22

7:01

10. Công vụ các Sứ đồ 4:1-22

Công vụ các Sứ đồ 4:23-31

3:17

11. Công vụ các Sứ đồ 4:23-31

Công vụ các Sứ đồ 4:32-37

1:51

12. Công vụ các Sứ đồ 4:32-37

Công vụ các Sứ đồ 5:1-11

3:39

13. Công vụ các Sứ đồ 5:1-11

Công vụ các Sứ đồ 5:12-16

1:59

14. Công vụ các Sứ đồ 5:12-16

Công vụ các Sứ đồ 5:17-42

8:58

15. Công vụ các Sứ đồ 5:17-42

Công vụ các Sứ đồ 6:1-7

3:36

16. Công vụ các Sứ đồ 6:1-7

Công vụ các Sứ đồ 6:8-15

3:10

17. Công vụ các Sứ đồ 6:8-15

Công vụ các Sứ đồ 7:1-53

19:56

18. Công vụ các Sứ đồ 7:1-53

Công vụ các Sứ đồ 7:54-59

2:15

19. Công vụ các Sứ đồ 7:54-59

Công vụ các Sứ đồ 8:1-2

0:40

20. Công vụ các Sứ đồ 8:1-2

Công vụ các Sứ đồ 8:2-3

1:05

21. Công vụ các Sứ đồ 8:2-3

Công vụ các Sứ đồ 8:4-8

1:30

22. Công vụ các Sứ đồ 8:4-8

Công vụ các Sứ đồ 8:9-25

5:20

23. Công vụ các Sứ đồ 8:9-25

Công vụ các Sứ đồ 8:26-40

5:00

24. Công vụ các Sứ đồ 8:26-40

Công vụ các Sứ đồ 9:1-19a

6:29

25. Công vụ các Sứ đồ 9:1-19a

Công vụ các Sứ đồ 9:19b-25

2:34

26. Công vụ các Sứ đồ 9:19b-25

Công vụ các Sứ đồ 9:26-31

2:16

27. Công vụ các Sứ đồ 9:26-31

Công vụ các Sứ đồ 9:32-42

4:22

28. Công vụ các Sứ đồ 9:32-42

Công vụ các Sứ đồ 10:1-8

2:42

29. Công vụ các Sứ đồ 10:1-8

Công vụ các Sứ đồ 10:9-23a

4:01

30. Công vụ các Sứ đồ 10:9-23a

Công vụ các Sứ đồ 10:23b-33

3:24

31. Công vụ các Sứ đồ 10:23b-33

Công vụ các Sứ đồ 10:34-43

3:22

32. Công vụ các Sứ đồ 10:34-43

Công vụ các Sứ đồ 10:44-48

1:39

33. Công vụ các Sứ đồ 10:44-48

Công vụ các Sứ đồ 11:1-18

4:53

34. Công vụ các Sứ đồ 11:1-18

Công vụ các Sứ đồ 11:19-30

4:14

35. Công vụ các Sứ đồ 11:19-30

Công vụ các Sứ đồ 12:1-5

1:46

36. Công vụ các Sứ đồ 12:1-5

Công vụ các Sứ đồ 12:6-19

5:27

37. Công vụ các Sứ đồ 12:6-19

Công vụ các Sứ đồ 12:20-40

2:00

38. Công vụ các Sứ đồ 12:20-40

Công vụ các Sứ đồ 13:1-3

1:22

39. Công vụ các Sứ đồ 13:1-3

Công vụ các Sứ đồ 13:4-12

3:30

40. Công vụ các Sứ đồ 13:4-12

Công vụ các Sứ đồ 13:13-52

14:49

41. Công vụ các Sứ đồ 13:13-52

Công vụ các Sứ đồ 14:1-7

2:47

42. Công vụ các Sứ đồ 14:1-7

Công vụ các Sứ đồ 14:8-18

3:25

43. Công vụ các Sứ đồ 14:8-18

Công vụ các Sứ đồ 14:19-28

3:30

44. Công vụ các Sứ đồ 14:19-28

Công vụ các Sứ đồ 15:1-21

7:16

45. Công vụ các Sứ đồ 15:1-21

Công vụ các Sứ đồ 15:22-35

4:49

46. Công vụ các Sứ đồ 15:22-35

Công vụ các Sứ đồ 15:36-41

2:03

47. Công vụ các Sứ đồ 15:36-41

Công vụ các Sứ đồ 16:1-5

2:03

48. Công vụ các Sứ đồ 16:1-5

Công vụ các Sứ đồ 16:6-10

1:52

49. Công vụ các Sứ đồ 16:6-10

Công vụ các Sứ đồ 16:11-15

2:14

50. Công vụ các Sứ đồ 16:11-15

Công vụ các Sứ đồ 16:16-40

9:09

51. Công vụ các Sứ đồ 16:16-40

Công vụ các Sứ đồ 17:1-9

3:52

52. Công vụ các Sứ đồ 17:1-9

Công vụ các Sứ đồ 17:10-15

2:23

53. Công vụ các Sứ đồ 17:10-15

Công vụ các Sứ đồ 17:16-34

7:14

54. Công vụ các Sứ đồ 17:16-34

Công vụ các Sứ đồ 18:1-17

5:51

55. Công vụ các Sứ đồ 18:1-17

Công vụ các Sứ đồ 18:18-23

2:10

56. Công vụ các Sứ đồ 18:18-23

Công vụ các Sứ đồ 18:24-28

2:29

57. Công vụ các Sứ đồ 18:24-28

Công vụ các Sứ đồ 19:1-6

2:41

58. Công vụ các Sứ đồ 19:1-6

Công vụ các Sứ đồ 19:11-22

3:17

59. Công vụ các Sứ đồ 19:11-22

Công vụ các Sứ đồ 19:23-41

6:16

60. Công vụ các Sứ đồ 19:23-41

Công vụ các Sứ đồ 20:1-6

1:49

61. Công vụ các Sứ đồ 20:1-6

Công vụ các Sứ đồ 20:7-12

1:44

62. Công vụ các Sứ đồ 20:7-12

Công vụ các Sứ đồ 20:13-16

1:02

63. Công vụ các Sứ đồ 20:13-16

Công vụ các Sứ đồ 20:17-38

5:57

64. Công vụ các Sứ đồ 20:17-38

Công vụ các Sứ đồ 21:1-16

4:27

65. Công vụ các Sứ đồ 21:1-16

Công vụ các Sứ đồ 21:17-26

3:41

66. Công vụ các Sứ đồ 21:17-26

Công vụ các Sứ đồ 21:27-36

3:13

67. Công vụ các Sứ đồ 21:27-36

Công vụ các Sứ đồ 21:37-40

1:21

68. Công vụ các Sứ đồ 21:37-40

Công vụ các Sứ đồ 22:1-5

1:57

69. Công vụ các Sứ đồ 22:1-5

Công vụ các Sứ đồ 22:6-16

2:39

70. Công vụ các Sứ đồ 22:6-16

Công vụ các Sứ đồ 22:17-21

1:23

71. Công vụ các Sứ đồ 22:17-21

Công vụ các Sứ đồ 22:22-29

2:36

72. Công vụ các Sứ đồ 22:22-29

Công vụ các Sứ đồ 22:30

0:44

73. Công vụ các Sứ đồ 22:30

Công vụ các Sứ đồ 23:1-11

3:53

74. Công vụ các Sứ đồ 23:1-11

Công vụ các Sứ đồ 23:12-22

3:07

75. Công vụ các Sứ đồ 23:12-22

Công vụ các Sứ đồ 23:23-35

3:23

76. Công vụ các Sứ đồ 23:23-35

Công vụ các Sứ đồ 24:1-9

2:12

77. Công vụ các Sứ đồ 24:1-9

Công vụ các Sứ đồ 24:10-23

4:25

78. Công vụ các Sứ đồ 24:10-23

Công vụ các Sứ đồ 24:24-27

1:38

79. Công vụ các Sứ đồ 24:24-27

Công vụ các Sứ đồ 25:1-12

3:44

80. Công vụ các Sứ đồ 25:1-12

Công vụ các Sứ đồ 25:13-22

3:01

81. Công vụ các Sứ đồ 25:13-22

Công vụ các Sứ đồ 25:23-27

1:55

82. Công vụ các Sứ đồ 25:23-27

Công vụ các Sứ đồ 26:1-11

3:17

83. Công vụ các Sứ đồ 26:1-11

Công vụ các Sứ đồ 26:12-18

2:21

84. Công vụ các Sứ đồ 26:12-18

Công vụ các Sứ đồ 26:19-32

4:31

85. Công vụ các Sứ đồ 26:19-32

Công vụ các Sứ đồ 27:1-12

4:07

86. Công vụ các Sứ đồ 27:1-12

Công vụ các Sứ đồ 27:13-38

6:43

87. Công vụ các Sứ đồ 27:13-38

Công vụ các Sứ đồ 27:39-44

1:59

88. Công vụ các Sứ đồ 27:39-44

Công vụ các Sứ đồ 28:1-9

2:45

89. Công vụ các Sứ đồ 28:1-9

Công vụ các Sứ đồ 28:10-15

2:17

90. Công vụ các Sứ đồ 28:10-15

Công vụ các Sứ đồ 28:16-31

5:57

91. Công vụ các Sứ đồ 28:16-31

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2014 GRN & VITAL. Text copyright Vernacular Initiative in Translation And Literacy - PNG. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?