Sáng Thế ký - Anuki

Bản nghe này có hữu ích không?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Tên chương trình: 63061
Ngôn ngữ: Anuki

Các tin tức cập nhật: 2:21:13

Sáng Thế ký 1

6:35

1. Sáng Thế ký 1

Sáng Thế ký 2

3:48

2. Sáng Thế ký 2

Sáng Thế ký 3

6:11

3. Sáng Thế ký 3

Sáng Thế ký 4

4:17

4. Sáng Thế ký 4

Sáng Thế ký 6

3:58

5. Sáng Thế ký 6

Sáng Thế ký 7

2:24

6. Sáng Thế ký 7

Sáng Thế ký 8

2:15

7. Sáng Thế ký 8

Sáng Thế ký 9

3:44

8. Sáng Thế ký 9

Sáng Thế ký 11

2:47

9. Sáng Thế ký 11

Sáng Thế ký 12

3:16

10. Sáng Thế ký 12

Sáng Thế ký 13

4:09

11. Sáng Thế ký 13

Sáng Thế ký 14

3:12

12. Sáng Thế ký 14

Sáng Thế ký 15

3:14

13. Sáng Thế ký 15

Sáng Thế ký 16

1:03

14. Sáng Thế ký 16

Sáng Thế ký 17

4:50

15. Sáng Thế ký 17

Sáng Thế ký 18

4:07

16. Sáng Thế ký 18

Sáng Thế ký 18

5:21

17. Sáng Thế ký 18

Sáng Thế ký 19

5:36

18. Sáng Thế ký 19

Sáng Thế ký 21

2:33

19. Sáng Thế ký 21

Sáng Thế ký 22

5:44

20. Sáng Thế ký 22

Sáng Thế ký 25

3:51

21. Sáng Thế ký 25

Sáng Thế ký 26

2:03

22. Sáng Thế ký 26

Sáng Thế ký 28

5:50

23. Sáng Thế ký 28

Sáng Thế ký 35

4:08

24. Sáng Thế ký 35

Sáng Thế ký 37

2:13

25. Sáng Thế ký 37

Sáng Thế ký 37

5:42

26. Sáng Thế ký 37

Sáng Thế ký 39

5:10

27. Sáng Thế ký 39

Sáng Thế ký 40

4:21

28. Sáng Thế ký 40

Sáng Thế ký 41

11:20

29. Sáng Thế ký 41

Sáng Thế ký 42

3:43

30. Sáng Thế ký 42

Sáng Thế ký 45

3:30

31. Sáng Thế ký 45

Sáng Thế ký 46

2:34

32. Sáng Thế ký 46

Sáng Thế ký 48

4:03

33. Sáng Thế ký 48

Sáng Thế ký 49

1:25

34. Sáng Thế ký 49

Sáng Thế ký 50

1:59

35. Sáng Thế ký 50

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2009,2010 GRN & VITAL. Text copyright Vernacular Initiative in Translation And Literacy - PNG. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?