Tok Pisin ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Tok Pisin
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: tpi
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 380
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Mẫu của Tok Pisin

Tok Pisin - The Two Roads.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Tok Pisin

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Các bài hát

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Các bài hát & Testimonies from Gokto

Các bài hát hỗn hợp và các chương trình mục vụ trong Kinh thánh.

Can God Forgive Me?

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

God em i Bikpela [He Is Lord]

Các bài hát hỗn hợp và các chương trình mục vụ trong Kinh thánh.

Jisas i Namba Wan [Ramu Singers]

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Lời sự sống

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas [YBS Singing]

Các bài hát hỗn hợp và các chương trình mục vụ trong Kinh thánh.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Ol Stik Bilong Stori

Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo.

Praise Các bài hát

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Tin mừng

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Yu Kam Long Jisas [Các bài hát & Testimonies (You come to Jesus)]

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Bản ghi bằng các ngôn ngữ khác có một số phần bằng Tok Pisin

Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Abau: Itam)
Lời sự sống 1w/ TOK PISIN Các bài hát (in Abau: Upriver)
Lời sự sống 2 w/ TOK PISIN Các bài hát (in Abau: Upriver)
Lời sự sống 2 (in Abu)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Agi)
Lời sự sống (in Agrame)
Lời sự sống (in Ak)
Lời sự sống (in Alu)
Lời sự sống (in Ama)
Lời sự sống 1w/ TOK PISIN Các bài hát (in Amanab)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Amol: Arang Mol)
Lời sự sống (in Amto)
Các bài hát (in Angal Heneng: Nembi)
Lời sự sống (in Aro)
Lời sự sống 1 (in Au)
Lời sự sống 2 w/ TOK PISIN Các bài hát (in Au)
Lời sự sống (in Autu)
Lời sự sống (in Awun)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Baibai)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Biksi)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Blimo)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Bo)
Tin mừng w/ TOK PISIN Các bài hát (in Bombieta)
Lời sự sống (in Bo'yei)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Bragat)
Lời sự sống (in Breri Group)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Busan)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Chambri)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Daonda)
Lời sự sống (in Dla)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Dumo Group)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Eitiep)
Lời sự sống (in Galu)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Gnau)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Guraso)
Lời sự sống (in Kalam Group)
Lời sự sống (in Kalou)
Lời sự sống w/ Tok Pisin Các bài hát (in Karawa)
Gospel Messages (and Các bài hát) (in Kayik)
Lời sự sống (in Kilmeri)
Lời sự sống (in Koromu)
Lời sự sống w/ Các bài hát in TOK PISIN (in Kovai)
Tin mừng (in Kovai)
Lời sự sống (in Kwomtari)
Lời sự sống (in Magleri)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Mogiala)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Nagatiman)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Nai)
Lời sự sống (in Namia)
Tin mừng 1-20 (in Namia)
Lời sự sống 1 (in Niksek)
Lời sự sống 2 (in Niksek)
Lời sự sống (in Nimo)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Ningil)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Nuku)
Lời sự sống 1 w/ TOK PISIN Các bài hát (in Olo)
Lời sự sống 2 w/ TOK PISIN Các bài hát (in Olo)
Lời sự sống (in One)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Pahi)
Lời sự sống 1 w/ TOK PISIN Bài hát (in Safeyoka)
Lời sự sống 2 (in Safeyoka)
Lời sự sống (in Samanai: Amau)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Simog)
Lời sự sống (in Sita)
Tin mừng 1-20 (in Sursurunga)
Lời sự sống (in Raosiara [Teop: Rausara])
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Waris)
Lời sự sống (in Yagaria)
Lời sự sống w/ Tok Pisin Các bài hát (in Yahang)
Lời sự sống 1 (in Yangumdai Group)
Lời sự sống 2 (in Yangumdai Group)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Yapunda)
Lời sự sống (in Yauo)
Lời sự sống w/ Tok Pisin Các bài hát (in Yemeraba)
Lời sự sống (in Yerakai)
Lời sự sống w/ TOK PISIN Các bài hát (in Yigel)

Tải xuống Tok Pisin

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Tok Pisin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tok-Pisin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Tok Pisin - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Tok Pisin - (PNG Scriptures)

Tên gọi khác cho Tok Pisin

Bahasa Tok Pisin
Melanesian English
Neomelanesian
Neo-Melanesian
Neumelanesisch
New Guinea Pidgin English
Pidgin
Pisin
Ток-Писин
托克皮辛語; 巴布亞皮欽語
托克皮辛语; 巴布亚皮钦语

Nơi Tok Pisin được nói

Australia
Papua New Guinea

Nhóm người nói Tok Pisin

Bibasa; Detribalized; Neo-Melanesian Papuan;

Thông tin về Tok Pisin

Các thông tin khác: National language; Christian; Bible.

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.