Puerto Rico

Thông tin về Puerto Rico

Region: Châu Mỹ
Capital: San Juan
Population: 3,260,000
Area (sq km): 9,104
FIPS Country Code: RQ
ISO Country Code: PR
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Puerto Rico

Map of Puerto Rico

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Puerto Rico

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Puerto Rico

Afro-Puerto Rican ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Chinese, general ▪ Cuban ▪ Deaf ▪ East Indian ▪ Italian ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Puerto Ricans, mixed ▪ Puerto Ricans, White ▪ Spaniard