Ecuador

Thông tin về Ecuador

Region: Châu Mỹ
Capital: Quito
Population: 18,190,000
Area (sq km): 269,178
FIPS Country Code: EC
ISO Country Code: EC
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Ecuador

Map of Ecuador

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Ecuador

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 18

Chachi [Ecuador] - ISO Language [cbi]

Colorado [Pichincha] - ISO Language [cof]

Imbabura Media Lengua [Ecuador] [mue]

Northern Pastaza Quichua - ISO Language [qvz]

Quichua, Canar Highland [Ecuador] - ISO Language [qxr]

Quichua Cayambe [Ecuador] [qud]

Quichua Chimborazo [Ecuador] - ISO Language [qug]

Quichua de Calderon [Ecuador] - ISO Language [qud]

Quichua de Salasaca [Ecuador] - ISO Language [qxl]

Quichua, Napo [Pastaza, Mera, Shell] - ISO Language [qvo]

Quichua, Otovalo [Imbabura, Otovalo] - ISO Language [qvi]

Quichua: Santa Rosino [Ecuador] [qvo]

Quichua, Saraguro [Ecuador] - ISO Language [qvj]

Quichua, Tena Lowland [Ecuador] - ISO Language [quw]

Shuar [Morona-Santiago, Macuma] - ISO Language [jiv]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Waorani [Pastaza, Mera, Shell] - ISO Language [auc]

Zaparo [Ecuador] - ISO Language [zro]

Những hội nhóm ở Ecuador

Achuar Jivaro ▪ Afro-Ecuadorian ▪ Americans, U.S. ▪ Arab ▪ British ▪ Chachi ▪ Cofan ▪ Deaf ▪ Ecuadorian, Mestizo ▪ Ecuadorian, White ▪ Embera-Saija ▪ German ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Media Lengua ▪ Norwegian ▪ Quaiquer ▪ Quichua, Calderon Highland ▪ Quichua, Canari Highland ▪ Quichua, Chimborazo Highland ▪ Quichua, Lowland Napo ▪ Quichua, Otavalo Highland ▪ Quichua, Salasaca Highland ▪ Quichua, Saraguro Highland ▪ Quichua, Tena Lowland ▪ Quichua, Tigre, Bobonaza ▪ Secoya ▪ Shuar ▪ Siona ▪ Tsachila ▪ Waorani, Huaorani ▪ Zambo, Mulatto