Script Library - Ingilo

Script Library - Ingilo

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Scripts in Ingilo

unfoldingWord 01 - Samq'aros şekmna

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - Dedamis'aze gaçnda tsodva

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - S'arğvna

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - Ağtkma Ğmertisi İbrahim peyğambartan

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - Ağtkmul şülü

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - Ğmerti zrunavs İsaakze

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - Ğmertma dalotsa Yaquba

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - Ğmerti arçens Yusipas da magi ocax

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - Ğmerti izaxevs Musas

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - At ubedureba

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - P'asxa

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - Gamosvla

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - Ğmertis ağtkma İsrael xalğtan

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Udabnoşi xetiali

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - Ağtkmul mis'a

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - Msaculebi

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - Ğmertis ağtkma Davittan

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - Gaq'opil samepo

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Peyğambrebi

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - P'lenoba da dabruneba

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - Ğmerti gvpirdeba Mesiyas

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - Yahyas gaçdoma

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - İsay dabadeba

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - Yahya İsas natlavs

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Eşmaqi İsas tsdis

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - İsa is'q'ovs Tavi msaxurebas

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - Misali qetil samarielze

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - Avtoritetiyan mdidar axalgazda

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - Misali uşovbralebel msaxurze

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - İsam daap'ura xutiatas kats

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - İsa s'q'alze etareba

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - İsa hqurnavs jinit şepq'robil insan da naçağ dedaqats

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - Anbavi mis'aşi namuşavze

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - İsa ass'avlis insnev, sxodasxo misalebi moq'olit

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - Misali daqargul şülze

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - Gardakmna

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - İsa atsotsxlevs Lazares mqvdretit

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - İsa gaq'ides

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - İsa dgeba sasamartlo s'in

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - Cvarze gaqrul İsa

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - Ğmerti İsas mqdretit atsotsxlevs

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - İsay zetsaze dabrundeba

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - Eqlesiyay dabadeba

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - Petre da Yahya ağsağ insanqurnavs

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - St'epane da Pilipe

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - P'avle İsay şagirdi qet'eba

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - P'avle da Sila Pilip'eşi

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - İsa aris dap'irebul Mesiya

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - Ğmertisgan dadgenil Axal Ağtkma

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - İsa daabrunebiya

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons