Lazarus Na Moniman

Lazarus Na Moniman

Balangkas: Story of Lazarus and Rich Man, emphasizing the truth about the Biblical belief on where people go after they die and that having a lot of possessions doesn't help you in the next life.

Bilang ng Talata: X11

Wika: Tok Pisin: PNG

Tema: Eternal life (Heaven, Eternal / everlasting life); Life event (Death); Bible timeline (End Time, Second Coming); Problems (Materialism); Sin and Satan (Hell, Judgement)

Tagapakinig: Animist

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Publishable

Salita ng Talata

Ol manmeri, yu harim dispela tok. Bihain yumi dai pinis, dewel/spirit bilong yumi i go we? Ol manmeri bilong Niu Gini, i gat planti kain tingting long dispela. *Arapela i tok, "Dewel/spirit bilong mipela bai i stap long hap wara i ran i do daun". Arapela yet i tok, "Dewel bilong mipela bai i stap long tambu maunten". Sampela moa i tok, "Taim wanpela sta i bruk na em i pundaun, dewel bilong ol i go long wara". Tasol dispela em i tok bilong ol tumbuna tasol. I nogat man i dai na kambek na tok dispela tingting i stret, nogat. Nau yupela harim gut dispela tol na bai yu tingting gut. PAUSE

Jisas, Pikinini bilong God, i bin lusim heven, na i kam long yumi.

Em i save long wanem ples ol i go taim ol i dai, na em i tok tru long yumi. Jisas i tol olsem - I gat tupela man i stap long wanpela ples ol i kolim Judea. Wanpela man in moniman tru (( man i gat planti samting )). Em i wokim planti bikpela kaikai. Em i tingting long bikpela kaikai na ol samting bilong em, tasol em i no tingting long God. Nem bilong arapela man, Lazaras. Lazaras em i rabisman tru. Em i gat planti sua long lek bilong em na em i no inap wokabaut. Lazaras em i sindaun na tingting long God, na em i laikim God tumas. Sampela pren bilong Lazaras ol i karim em i go long dua bilong dispela moniman. Em i sindaun na tingting bai dispela moniman i givim em kaikai. Em ((Lazaras)) i sindaun na dispela moniman i no tingting long em. (Em i no givim marasin long sua bilong Lazaras). Ol dok i kam long rabim sau long tang bilong ol. Yu tingting gut nau. Taim tupela man i dai, husat, bai i stap gut? PAUSE

Taim Lazaras i dai, ol ensel bilong God ol i kisim em i go long gutpela ples. Long dispela ples Ebram na ol manmeri bilong God i stap taim ol i dai. Dispela moniman em tu i dai pinis. Em i lusim olgeta samting bilong em i stap long graun. Taim em i dai, i go long ples nogut. Long dispela hap em i stap long paia na i pilim planti pen. (Taim) Em i pilim planti pen, na em i lukluk long gutpela ples, i stap longwe liklik. Em i lukim Lazaras i stap gut wantaim Ebram. Dispela man i stap long paia i singaut na i tok. "Papa Ebram, yu tingting long mi. Yu salim Lazaras i kisim wara i kam na givim long mi. Mi stap long dispela paia na skin bilong mi pen tumas. Ebram i bekim tok, "Pikinini man bilong mi, yu tingting long taim bipo taim yu stap yet long graun. Bipo yu stap gut na Lazaras i pilim nogut. Nau Lazaras i stap gut, na yu stap nogut insait long paia. I gat bikpela baret i stap namel (long mipela na yupela). Mipela manmeri i stap hia, mipela i no inap i go long yupela. Yupela i stap long hap i no inap i kam long mipela. Man i stap long paia i save (em i let tumas long em). Em i no inap i go long gutpela ples. Em i tok long Ebram, "Yu salim Lazaras i go long faivpela ((ol)) brata bilong mi ol i stap yet. Tokim ol bai ol i no ken i kam long dispela ples nogut. Ebram i (bekim) tok olsem, "Tok bilong God i stap na ol inap long harim. Sapos ol i harim tok bilong God, na givim baksait long pasin nogut, ol i no inap i go long ples nogut. Sapos ol i no harim tol bilong God, ol i no inap harim tol bilong man i dai na kirap bek gen". Em i tok pinis na i no salim Lazaras. (i go long moniman, na em i no salim Lazaras i go long ol brata bilong moniman). Dispela stori Jisas i bin tok olsem.

Nau ol manmeri i bilong Jisas, na ol i bihainim tok bilong God, taim ol i dai bai ol i go long gutpela ples bilong God. Manmeri i no bilong Jisas, na ol i wokabaut long pasin nogut, taim ol i dai, ol i go long ples nogut. Insait long dispela ples nogut bai ol i wet ((sindaun i stap)). Bihaim, God i gat bikpela toktok long ol, Bihain bai ol i go insait long paia, na stap long dispela hap i gat paiana pen oltaim.

Yumi no save long taim bilong yumi i dai. Tude, yu askim Jisas long tekewe pasin nogut bilong yu. Em bai i mekim dispela long yu. Olsem, bai yu bilong God. Bihain, taim yu dai God i kisim yu i go long gutpela ples bilong em. Em i gutpela sapos yu askim Jisas i tekewe sin bilong yu tude. Na yu ken bihainim tok bilong Jisas oltaim.CONCLUSION : (If needed)

Olsem wanem long tingting bilong yu? Yu tingting olsem dispela moniman a? Tingting bilong yu i pas long moni na long ol samting bilong graun tasol a ? Ol samting biling graun i no inap tekewe sin bilong yu. Ol samting bilong graun i no inap kisim yu i go long gutpela ples. Moabeta yu tingting long Jisas, na kam long Em tude. • Sampela i tok, "Dewel/spirit bilong manmeri bilong mipela i go i stap long hul bilong ston".

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons