Kagamitang Audio playback mula sa GRN

Ang GRN ay naglimbag ng mga matitibay na audio player na ginagamitan ng kamay na magagamit sa mga lugar na walang koryenteng dadaluyan at napakamahal o mahirap hanapin ng mga baterya.

Simula pan noong mga unang araw na gumawa tayo ng record players na ginagamitan ng kamay, at ang nakakamanghangCardTalk gawa sa cardboard na record player.

Ang Saber na ginagamitan ng kamay na digital player ay gingamit na sa buong mundo. Ito ay matibay at matatag na divice na tumutugtog sa pamantayan ng MP3 at WMA files.

Mayroon pa rin kaming limitadong bilang Mensahero at TapeTalk at mga cassette players na ginagamitan ng kamay.

Maghanap pa