"看聽行"第七冊:簡略版

เค้าโครง: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 424

ภาษา: Chinese Simplified

หัวข้อ: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

A面:主耶穌 – 生命的主宰

A面:主耶穌 – 生命的主宰

親愛的朋友,您好!您認識主耶穌嗎?讓我們現在一同學習,來認識主耶穌這位元生命的主宰。 主耶穌所行的神迹奇事證明他確實是上帝的獨生子,並能賜人永遠的生命。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖1: 耶穌誕生

圖1: 耶穌誕生

約 1:1-14; 路2; 西 1:16

許多年前,以色列出了救主耶穌。他誕生在馬槽裏,不同于一般的嬰兒。耶穌基督是真神上帝的獨生子,由聖靈感孕而成,他肉身的母親是童貞女馬利亞。耶穌基督太初時就與上帝同在,他就是神。萬物都是籍著他造的,他賜予人屬靈的生命。但人犯罪,不跟從上帝反跟隨撒旦,因此都要經歷死亡,喪失了屬靈的生命。耶穌來到世上,要指引人走上帝的道理,以此能夠重新成爲上帝的兒女。

圖2: 耶穌變水成酒

圖2: 耶穌變水成酒

約 2:1-11

耶穌長大成人後,有一天他和他的門徒去赴婚宴。耶穌肉身的母親馬利亞知道耶穌是上帝的兒子,所以當酒喝完了,她就告訴了耶穌。耶穌的母親吩咐僕人:"他要你們做什麽,就照他的話去做。" 那裏有六口石缸,耶穌對僕人說:"把缸都倒滿水。"耶穌又說:"現在可以舀些出來,送給管宴席的。" 水就變成了上等的好酒!這是耶穌所行的第一個神迹。耶穌的門徒看見他有來自上帝的大能,就信他了。

圖3: 耶穌和尼哥底母談話

圖3: 耶穌和尼哥底母談話

約 3:1-36

尼哥底母是以色列的教師。他聽說耶穌能行神迹,知道耶穌一定是由上帝那裏來的。一天晚上,他來見耶穌,向他請教神國的事。耶穌對他說:"我鄭重地告訴你,人若不重生,就不能見上帝的國。" 尼哥底母問:"人已經老了,如何再進母腹生出來呢?"耶穌回答:"從肉身生的就是肉體的生命,從靈生的,就是靈。人必須接受上帝的聖靈,才能得到屬靈的生命。人相信並遵行耶穌的道,就必重生,聖靈永遠與他同在。人若不信耶穌,必經歷永遠的死亡。

圖4: 一個官員跪在耶穌跟前

圖4: 一個官員跪在耶穌跟前

約4:46-54

有一個大官從很遠的地方來見耶穌,因爲他的兒子病重要死了。他懇求耶穌說:"先生,求你趁我兒子還沒有死,和我一起回去醫治他。" 耶穌對他說:"回去吧,你的兒子活了。" 那人信耶穌的話,就回去了。還在路上,他的僕人就迎著他來,說:"你的兒子好了。" 僕人又告訴他,孩子什麽時候退的熱。那時辰正是耶穌對他說:"你兒子活了"的時候。這官員聽了,他和他全家都信了耶穌。

圖5: 躺在池邊的病人

圖5: 躺在池邊的病人

約5:1-47

耶路撒冷有一個水池名叫畢士大。 人們相信有天使按時下去攪動池水,水動之後,誰先下去就得醫治。 池邊躺著一個病了三十八年的病人。耶穌見了,就問他:"你要得醫治嗎?"那病人回答:"先生,水動的時候沒有人幫我;我正去的時候,就有別人比我見下去。"耶穌對他說:"起來,拿你的褥子走吧!"那人立刻痊愈,就拿著褥子走了。 那天是安息日,所以猶太人惱怒耶穌醫病。猶太人認爲安息日什麽工都不可做,只可全心敬拜上帝。 耶穌表明他是上帝的兒子,在安息日有治病的權柄,但猶太人的領袖們不相信他。

圖6: 喂飽五千人

圖6: 喂飽五千人

約 6:1-15,25-58

許多人看見耶穌在病人身上所行的神迹,就跟隨他。 一天,他們跟耶穌到了曠野,天漸漸晚了。耶穌對門徒說,"我們到哪里去買食物,好讓這些人都吃飽呢?"其中有人說:"這裏有一個孩子,帶著五個大麥餅和兩條小魚。可哪里夠分給這麽多人呢?"耶穌吩咐他們坐下,就拿起餅和魚來禱告天父,祝謝了,然後分給衆人,隨著他們所要的,都吃飽了還有剩下的,裝滿了12個籃子。耶穌對他們說:"不要爲那必腐壞的食物勞力,要爲那存到永生的食物勞力。我就是生命的糧,到我這裏來的,必定不餓。"

圖7: 耶穌在水面行走

圖7: 耶穌在水面行走

約 6:15-21; 太14:22-33

這事之後,耶穌退到山上禱告,門徒都下海邊,渡船要到對面去。天已經黑了,耶穌還沒有來到他們那裏。忽然狂風大作,海就翻騰起來,門徒們搖擼甚苦。耶穌在水面上行走,漸漸靠近了船,門徒們在船上看見就都害怕。耶穌說:"是我,不要怕!"耶穌上了船,風就立時住了。門徒都拜他,說:"你真是神的兒子。"

圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人

圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人

約9:1-41

耶穌的門徒們遇見一個生下來就瞎眼的人,他們都認爲眼瞎是因爲犯罪招致上帝的懲罰。但耶穌說:"這人生來眼瞎,既不是這人犯罪也不是他的父母犯罪,而是爲了要在他身上顯出上帝的作爲。" 耶穌吐口水在地上和泥,把泥抹在盲人的眼睛上,對他說:"你往西羅亞的池子去洗!"他去一洗,回頭就看見了。

親愛的朋友,這人是肉體的眼睛失明,但每個人心靈的眼睛都瞎了,因此看不見上帝的道。但耶穌說,他就是世上的光,跟從他的絕不會在黑暗裏走,必要得著生命的光。

圖9: 拉撒路從死裏復活

圖9: 拉撒路從死裏復活

約11:1-46

耶穌喜愛拉撒路和他的兩個姐姐馬利亞和馬大。但拉撒路生病的時候,耶穌並沒有立刻到他家去。過了幾天,耶穌對他的門徒說:"拉撒路死了。爲了使你們相信我,他病死前我沒去,現在我們去看他吧。"耶穌到了他家,拉撒路已經埋在墳墓裏四天了。他的姐姐因爲耶穌沒能來治好拉撒路,悲痛不已。但耶穌說:"你兄弟必定復活!"耶穌叫人把擋住墓門的石頭挪開,然後大聲喊:"拉撒路,出來!" 拉撒路身上還包著裹屍布,就出來了。人相信耶穌,即使肉體已經死亡,也必復活。 親愛的朋友,你相信主耶穌嗎?

圖10: 耶穌被釘死在十字架上

圖10: 耶穌被釘死在十字架上

約18:1 - 19:30

耶穌所行的一切神迹,都證明他是上帝的兒子。 但猶太人的領袖們嫉妒耶穌,並且想要殺害他。 耶穌對門徒說,他要爲人類的罪受死,之後聖靈必來。這是他帶人回到上帝的唯一道路。 猶大是耶穌的十二個門徒中出賣耶穌的。他把耶穌出賣給猶太人,猶太人的領袖和羅馬的兵就來抓耶穌,並把他綁了起來。彼得和其他的門徒都害怕得離開耶穌了。 彼拉多查不出耶穌有什麽罪名,但猶太人都喊叫:"釘他十字架!釘他十字架!"就是這樣,人殺害了耶穌基督神的兒子。耶穌被釘十字架的時候,有兩個強盜因犯罪也一同被釘十字架。但耶穌卻完全清白無罪,是爲了代替人類的罪而甘願捨命的。

圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁

圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁

約19:38 - 20:18

耶穌的屍體被安葬在一個墓穴裏,有一塊大石頭堵在墓穴門口。他死後第三天,抹大拉的馬利亞來到墓地,看見擋墓門的石頭被移開了,裏面卻不見耶穌的屍體。她就站在墓旁哭泣,一邊哭,一邊低頭往墓裏看。 她看見兩個天使,身穿白衣,坐在原來安放耶穌身體的地方。天使對她說:"婦人,你爲什麽哭泣?"馬利亞說:"因爲有人把我主挪了去,我不知道放在哪里。"說了這話,就轉過身來,看見耶穌站在那裏,開頭還以爲他是管園子的,就問他耶穌的屍體移去哪里了。耶穌說:"馬利亞。"馬利亞這時才認出是復活了的耶穌!他對馬利亞說:"去我的弟兄那裏,告訴他們我已經復活了。"死亡絲毫不能壓制永生上帝的兒子!

圖12: 耶穌向門徒顯現

圖12: 耶穌向門徒顯現

約20:30 - 21:19

耶穌復活後,升天之前,又行了許多神迹。一晚,門徒們在湖上打魚,但勞力整夜卻什麽都沒有捕到。 天將亮的時候,耶穌站在水邊,他叫門徒把網撒在船的右邊,結果捕到的魚甚多,魚網幾乎拉不上來了。 門徒都醒悟過來,岸邊站著的就是耶穌。 他們把一整網的魚托上岸來,耶穌已經爲他們準備好了早飯。他們吃過以後,耶穌與門徒彼得談話。當耶穌被捕時,彼得曾三次不認主。 但這個時候,耶穌對他說:"你跟從我吧!"他告訴彼得要教導人認識上帝的道理,牧養他們。 耶穌深願人人因他所行的神迹,好相信他就是上帝的兒子,並因此而跟隨他,得到永生。

B面:主耶穌 – 救主

B面:主耶穌 – 救主

親愛的朋友,您好!主耶穌不單是人生命的主宰,也是人類的救主。他能拯救人脫離罪和邪惡,並賜人永生。讓我們現在一同學習,來認識耶穌救主。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒

圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒

路24:13-35

猶太人本來希望耶穌能救他們脫離羅馬政府的殘酷統治,但是耶穌被釘死在十字架上,他們的希望就破滅了。耶穌復活後,有兩個門徒正往家走,忽然耶穌親自顯現。 兩門徒以爲耶穌是外地人,所以向他講述那幾天發生在耶路撒冷的事。 於是耶穌向他們講解聖經,談論摩西和衆先知如何在幾百年前就已經預言,耶穌要來,並且要爲人的罪,代替人受苦釘十字架而死,死後三天必定復活,在上帝的國裏掌王權。 門徒立刻領悟到聖經上所指著耶穌說的都是真的!那人就是復活的主耶穌! 昔日主耶穌向門徒講解聖經,今日耶穌也要人學習聖經,明白真道。

圖14: 浪子的比喻

圖14: 浪子的比喻

路15:11-19

耶穌講了一個比喻,說一個人有兩個兒子。 小兒子對父親說:"請你把我應得的産業分給我。"父親就把産業分給兩個兒子。過了幾日,小兒子就帶著他一切所有的離家了。 他到了一個很遠的地方,就在那裏任意放蕩,浪費資財。既耗盡了一切所有的,又遇著那地方饑荒,就窮苦起來。 於是去投靠當地的一個人,爲人家看豬。 他吃不飽,恨不得拿豬吃的豆莢充饑,也沒有人給他。 他醒悟過來,就說:"我父親有多少雇工,口糧有餘,我倒要在這餓死嗎?我要回到父親那裏,向他說:'父親,我得罪了天,也得罪了你。我不配作你的兒子,把我當作一個雇工吧!'"

圖15: 浪子回家

圖15: 浪子回家

路15:20-32

浪子就動身回父親那裏去,離家還遠,父親就望見他了。父親奔向前去,抱著他,連連親吻。父親吩咐僕人拿上好的袍子給他換上,又準備好東西給他吃。父親說:"讓我們吃喝快樂,設宴慶祝吧!因爲我這個兒子是死而復生,失而復得的。"

親愛的朋友,耶穌教導說,上帝就像那位父親,我們就像那個浪子,違背他離家出走。但上帝愛我們,盼望我們回家,並願意饒恕我們。 主耶穌來到世上拯救人脫離罪惡和死亡,指引人轉回向神,走通往天父上帝的路。

圖16: 無知的財主

圖16: 無知的財主

路12:13-34

耶穌講了一個比喻,說有一個財主田産非常豐富。 他蓋了一座大穀倉來儲存五穀,然後對自己說:"靈魂哪,你有許多財物積存,可作多年的費用,只管安安逸逸地吃喝快樂吧!" 但上帝對他說:"無知的人那,今夜必要你的靈魂,你所收藏的要歸給誰呢?"耶穌說:"凡爲自己積財,在神面前卻不富足的,也是這樣。人不要一心只想著吃什麽穿什麽,要思想做討上帝喜悅的事。"

親愛的朋友,當我們關心卑微貧賤的人,分擔他們所遭遇的困苦,上帝就喜悅我們所做的。上帝知道人一切的需要,必不讓人缺乏,但人要學習把上帝放在首位,其餘的一切都會賜給我們。

圖17: 財主和乞丐

圖17: 財主和乞丐

路16:19-31

耶穌又講了一個財主和乞丐的比喻。 有一個財主非常富有,天天奢華宴樂,卻不理會他家門口要飯的乞丐。 後來,這乞丐死了。天使把他帶上天國,和猶太人的祖先亞伯拉罕在一起。 後來財主也死了,他卻下到恐怖痛苦的地獄。他向亞伯拉罕呼求,要乞丐來幫助他。 亞伯拉罕回答:"在你我之間有深淵隔開,人要從這邊到你們那邊是不可能的,從你們那邊到我們這邊來也是不可能的。"

親愛的朋友,人一生中,不管貧窮或富有,最重要的是跟從上帝,遵行上帝的道,這樣死後才能進入天國。 朋友,何不現在就信主耶穌?信靠主耶穌,就必得救。

圖18: 禱告不懈

圖18: 禱告不懈

路 11:5-13

從前有一個人半夜到朋友的家去,對他說:"朋友,請借給我三個餅,因爲我有一個朋友旅行來到我家,我沒有什麽吃的好招待他。"他的朋友和孩子們已在上床睡覺了,不想起來開門。但這人不放棄,情詞迫切求他,所以這朋友就起來,照他所需的給他。

親愛的朋友,上帝既爲我們衆人舍了自己兒子的性命,豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎?我們要學習堅持不懈地禱告,不可灰心,天父上帝必將聖靈和我們所需要的賜給我們。

圖19: 兩個人在聖殿裏禱告

圖19: 兩個人在聖殿裏禱告

路 18:9-14

耶穌向那些仗著自己是義人,藐視別人的,設一個比喻,說:"有兩個人上聖殿裏去禱告。一個人禱告說自己如何虔誠,如何沒有犯罪,行爲準則比別人好。另外一個人是罪人,知道自己不蒙上帝喜悅,就深深爲自己的罪痛心。 他遠遠站著,不敢上前,連舉目望天都不敢,只捶著胸,羞愧地對上帝說:"上帝啊!開恩可憐我這個罪人!"耶穌說,上帝必垂聽這人的禱告,並要赦免他的罪。因爲凡驕傲自高的,必降爲卑;謙卑的,必升爲高。

圖20: 撒種的人

圖20: 撒種的人

路 8:4-8

耶穌講了一個撒種的比喻,說:"有一個農夫出去撒種。他撒的時候,有些種子落在路旁被飛鳥吃掉了,有些落在磐石上,苗一出就枯乾了,因爲得不到滋潤。有些種子落在荊棘裏,荊棘一同生長,把幼苗擠住了。 還有些落在好土裏,出苗,長大,結實百倍。"耶穌又對人們說:"有耳朵可聽的都聽吧!" 因爲許多人聽了這個比喻,卻不明白其中的含義。朋友,您明白嗎?

圖21: 種子的生長

圖21: 種子的生長

路 8:9-15

耶穌解釋比喻說:"種子就是上帝的道。 落在路旁的,就是人聽了上帝的道,隨後魔鬼來,從他們心裏把道奪去了,恐怕他們信了上帝而得救。 落在石地上的,就是人聽了道,歡喜領受,但在他們心裏紮根不深,遇到考驗就站不住了。 落在荊棘裏的,是人聽了上帝的道,以後被生活上的憂慮,財富和享樂擠住了,便結不出成熟的籽粒來。那落在好土裏的,是人聽了上帝的道,持守在良善和誠實的心裏,並且恒心等待它結實。" 親愛的朋友,你如何聽上帝的道呢?是拒絕它而讓它失去?還是全心相信,並照上帝的話去做呢?

圖22: 好撒瑪利亞人

圖22: 好撒瑪利亞人

路10:25-37

人當怎樣做才是真得相信得救,而有永生呢?聖經教導人必須愛上帝,也愛他人。誰需要我們關心愛護呢?耶穌講了一個故事,說有一個人在旅行途中,落在強盜手中。強盜們攻擊他,搶去了他所有的東西,把他打個半死,就丟下他走了。接著,來了一個祭司和一個利未人。 他們分別看見了這個受傷的人躺在路上,卻沒有幫助他。可是,有一個從撒瑪利亞來的外鄉人經過,一看見他,就動了慈心。好撒瑪利亞人上前,用油和酒倒在他的傷口上清潔療傷,送他入住旅店,又付錢叫店主照應他。 主耶穌教導,人若說自己愛上帝,就當幫助任何有需要的人。

圖23: 警醒的僕人

圖23: 警醒的僕人

路12:35-48

耶穌復活後升天之前,許多人都見過他。 耶穌告訴人們他將再來,並說了一個比喻,要人像僕人警醒等待主人回來一樣,又要像忠心有見識的管家,受派管理家裏的僕人,按時分糧給他們。這樣的僕人就必得主人的獎賞。但管家若看主人不在,就毆打欺負其他僕人,吃喝鬧酒,玩忽職守,則要受嚴重的懲罰。人不知道耶穌什麽時候再來,但要切切遵行他的道,竭力傳揚福音,隨時準備迎接他的再來。 到時候,警醒的僕人必在神的國度裏得獎賞。

圖24: 撒該悔改

圖24: 撒該悔改

路19:1-10

撒該是個很有錢的稅務長,他靠竊取訛詐人們的錢而發財。 一天,耶穌經過撒該住的城。 撒該很想看看耶穌是怎樣的人,可是因人多,他又身材矮小,所以看不見。 他就跑到前頭,爬上一棵樹, 耶穌到了那裏,擡頭一看,對他說:"撒該,快下來!今天我必住在你家裏。"大家見了都私下議論,怎麽耶穌會上這罪人家去住。 但撒該急忙下來,歡歡喜喜地地接待耶穌,又對耶穌說他願意悔改,遠離罪惡。 他說:"主啊,我把所有的一半給窮人,我若訛詐了誰,就還他四倍。" 耶穌說:"今天救恩到了這家。" 無論犯下什麽罪,耶穌都願意拯救任何真心悔改的人。耶穌來,爲要尋找、拯救失喪的人。

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach