"看聽行"第三冊:簡略版

เค้าโครง: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 420

ภาษา: Chinese Simplified

หัวข้อ: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

A 面: 靠神得勝

A 面: 靠神得勝

親愛的朋友,您好!神幫助以色列人戰勝了他們所有的敵人。我們可以向他們學習,多多認識神的道理。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖1: 約書亞與亞瑪力人爭戰

圖1: 約書亞與亞瑪力人爭戰

出 17:8-13

那時候,以色列人沒有自己的土地,只能在沙漠流浪。摩西是他們的領袖,他揀選了年輕人約書亞統領全軍。當亞瑪力人來攻擊以色列人的時候,摩西就對約書亞說:"你為我們選出人來,出去和亞瑪力人爭戰。明天我手裏要拿著神的杖,站在山頂上。"於是,約書亞照著摩西所吩咐的行。只要摩西舉手,以色列人就得勝,何時垂手,亞瑪力人就得勝。於是,有兩個人幫著擡起摩西的手,直到日落。靠著神的幫助,約書亞徹底打敗了亞瑪力人。

圖2: 探子帶回迦南地的果實

圖2: 探子帶回迦南地的果實

民 13:1-33

神應許賜給以色列人迦南地。於是,摩西照著神的吩咐,派了12個人去窺探那地。四十天後,探子回來報告。約書亞和迦勒說:"那地富饒,是流奶與蜜之地。這就是那地的果子。住那地的民強壯,但我們不必懼怕。神若喜悅我們,就必帶我們進入此地。"但其他的探子卻向以色列人報惡信,說:"迦南地的人身量高大,比起來自己如蚱蜢一般"。因此,以色列人都不敢進入迦南地。因為他們不信神,不遵從神的旨意,神的怒氣因此發作,使他們返回曠野長達40年。所有不信神的以色列人全部死在曠野。

圖3: 以色列人過約但河

圖3: 以色列人過約但河

約 3:1-17

摩西死後,約書亞成了以色列人的領袖。一天,神對約書亞說: "現在是你們過約但河,進入應許之地的時候了。"神吩咐約書亞,叫祭司擡著約櫃先過河。約櫃裏裝有刻著神律法的石板。那時正是收割的日子,約但河的水漲過兩岸。但擡約櫃的祭司到了河邊,腳一入水,河水就立刻停止,立起成壘。祭司就站在河床中央,直到百姓都從幹地上走過,進入迦南地。

圖4: 耶利哥城塌陷

圖4: 耶利哥城塌陷

約 5:13 - 7:1

以色列人在迦南地耶利哥城附近安營。神對約書亞說:"我已經將耶利哥城交在你手中了。你們的一切兵丁要圍繞這城:一日圍繞一次,六日都要這樣行;七個祭司要拿羊角,走在約櫃前,到第七日,你們要繞城七次,祭司也要吹角;你們聽見角聲,眾百姓要大聲呼喊,城牆就必塌陷,各人都要往前直上。"於是,約書亞照著神的吩咐行,城牆果然塌陷,以色列人就攻取了耶利哥城。神吩咐不可將戰利品據為己有。

圖5: 以色列人兵敗艾城

圖5: 以色列人兵敗艾城

約 7:1-12

艾城是耶利哥城邊上的另一個敵城。約書亞想要攻克艾城,就派人上去窺探。探子回來後報告說:"那裏人少,我們不必都去,就能攻取。"於是,約書亞只派了很少一部分人上去。但艾城的人擊敗了以色列人,殺了一部分,其餘的人狼狽地逃回去了。約書亞在神面前俯伏,直到晚上。神啟示約書亞說:" 以色列人犯了罪,取了當滅的物;又偷竊,又行詭詐,又把那當滅的放在他們的家具裏! 因此,以色列人在仇敵面前站立不住。"

圖6: 亞幹犯罪

圖6: 亞幹犯罪

約 7:14-26

約書亞將以色列民召集到神面前。神指示約書亞,犯罪的人是亞幹。約書亞對亞幹說: "你把所做的一切都說出來。"亞幹不得不承認說: "我確實犯了罪,得罪了神。我在所奪的財物中,看見一件美好的示拿衣服、一些銀子和金子,我就貪愛這些物件,便拿去了。"約書亞就打發人跑到亞幹的帳棚裏,果然找到藏著的這些東西。按照神的吩咐,亞幹被打死了。於是,神收回怒氣,命令約書亞率領全兵攻打艾城,不必懼怕,因為神已經將這城交在約書亞手裏了。以色列人聽從神的命令,果然攻取了艾城。

圖7: 日月停止

圖7: 日月停止

約 10:1-14

邪惡的迦南人開始懼怕以色列人。有5個部落聯合起來攻打以色列人。但神對約書亞說:"不用害怕。"約書亞率領兵丁出去應戰,敵人都嚇得逃跑。神又從天上將大冰雹擊打他們,砸死了很多人。戰鬥持續了一天,約書亞向神禱告說:"太陽啊,不要落下。"神使日月停止,直到以色列人打敗了所有的敵人。這樣的事以前沒有,以後也再沒發生過,因為神為以色列人爭戰,打敗了邪惡的迦南人。

圖8: 約書亞指示以色列人

圖8: 約書亞指示以色列人

約 23:1 - 24:28

正如神所應許的,迦南地成為了以色列人的領地。一天天過去,約書亞老邁了。一天,他將所有的人召集在一起,指示他們說:"你們要剛強,謹守遵行神律法書上的一切話。不可事奉別的神,免得在神所賜你們的地上滅亡。今天,你們就決定事奉哪個神。"於是,百姓們都定意事奉耶和華真神。

親愛的朋友,神向約書亞和以色列人守了一切的應許,賜予他們土地,又擊敗他們的敵人。神也應許人在天堂永居。神的應許從不落空。撒但是人類的敵人,但主耶穌基督是基督徒的領導,已經擊敗了撒但。人應當永遠事奉跟從主。今日,也是你決定是否跟從主的時候。

圖9: 底波拉向人傳達神的心意

圖9: 底波拉向人傳達神的心意

士 4:10-16

約書亞死後,以色列人背棄了神的道,轉而敬拜迦南人的偶像。於是神將他們交給迦南人,受盡欺壓。當時,底波拉是以色列人的士師,人們都來找她聽判斷。她也盡力帶領以色列人歸向神。一天,她找來以色列軍隊的首領巴拉,對他說:"你帶領1萬人上他泊山去,和迦南軍隊並他們的首領西西拉爭戰。神必將勝利歸你。"但巴拉很害怕,對底波拉說:"你若不和我同去,我就不去。"底波拉回答:"我一定會與你同去,但你得不著榮耀,因為神要將西西拉交在一個婦女的手中。"

圖10: 神幫助打敗了西西拉

圖10: 神幫助打敗了西西拉

士 4:10-16

底波拉和巴拉率領以色列人上他泊山去與西西拉並他的軍隊爭戰。西西拉有鐵車900輛,而以色列人手中只有箭。但迦南人的鐵車無法越過陡峭的山坡,河水又將鐵車沖沒。以色列因此打敗了迦南人,西西拉只得下車步行逃跑。

圖11: 雅億殺死西西拉

圖11: 雅億殺死西西拉

士 4:17-24

西西拉倉皇逃命,到了一位名叫雅億的婦人那裏。雅億不是以色列人,於是西西拉躲到她的帳棚裏。雅億給他奶子喝,又用被子遮蓋他。西西拉睡著後,雅億取了帳棚的橛子,手裏拿著錘子,輕悄悄的到他旁邊,將橛子從他鬢邊釘進去,釘入地裏,西西拉就死了。巴拉追趕西西拉的時候,雅億出來迎接他說:"來吧!我將你所尋找的人給你看。"他就進入帳棚,看見西西拉已經死了,倒在地上,橛子還在他鬢中。

圖12: 以色列人歡慶勝利

圖12: 以色列人歡慶勝利

士 5:1-31

神賜以色列人力量,戰勝了迦南人。底波拉和巴拉唱詩歌頌,贊美神,百姓也都一同歡喜。他們喜悅底波拉,視她為母親。他們也贊美雅億,因為她不懼怕西西拉。神籍著這兩個婦人拯救以色列。

親愛的朋友,神使用那軟弱的,戰勝了那強壯的。人也有強敵,但神為人差遣主耶穌,拯救人類脫離強敵,就是魔鬼撒但。邪惡的人殺害主耶穌,誤認為他毫無能力。但神使主耶穌從死裏復活。主因此戰勝魔鬼和一切邪惡的人。凡信靠跟從神的人,主耶穌就賜他力量和永生。讓我們歡喜歌唱,敬拜獨一真神。

B 面: 靠神得勝簡介

B 面: 靠神得勝簡介

親愛的朋友,您好!盡管魔鬼撒旦會對抗屬神的人,但神要告訴人,如何得著力量勝過撒旦。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。您聽到這個聲音。。。,就請翻到下一頁。

圖13: 基甸與神的使者

圖13: 基甸與神的使者

士 6:1-24

以色列人違背了神,又犯罪作惡。於是,神使米甸人奴役他們7年。米甸人攻打以色列人,又毀壞他們的莊稼。以色列人只得再次向神呼求。一天,一位名叫基甸的以色列人,偷偷地背著米甸人打麥子。突然,神的使者向他顯現,說:"去米甸人爭戰,救以色列人脫離米甸人的手。"基甸害怕,回答說:"我有何能拯救以色列人呢?我在我父家是至微小的。"但神告訴他:"我與你同在。"基甸於是獻食物給神的使者。神的使者伸出丈頭,立刻有火焰冒出,燒盡了祭物,使者也一下子不見了。如此,基甸知道這事確實出於神。

圖14: 基甸拆毀偶像

圖14: 基甸拆毀偶像

士 6:25-32

基甸的家人敬拜迦南地的偶像。神對基甸說:"去,拆毀你父築造的祭壇,拆毀壇旁的偶像,然後為真神上帝好好築造一座祭壇。"基甸願意遵從神的命令,他挑選了10個人跟他去拆毀偶像。但他害怕城裏的人,於是等到晚上,天黑了才行動。第二天,城裏的人發現後,非常憤怒,想要殺死基甸。但基甸的父親為他爭辯,使他脫險。

親愛的朋友,真神上帝比任何偶像都偉大,那些用石頭、木頭做成的神像怎麼能跟真神想比呢。人應當永遠敬拜跟從真神。

圖15: 基甸的軍隊飲水

圖15: 基甸的軍隊飲水

士 7:1-7

基甸帶軍與米甸人爭戰,米甸人也准備應戰。神對基甸說:"跟隨你的人太多。凡膽怯害怕的,可以回家。"大多數的人都回去了。神又對基甸說:"跟隨你的人還是太多。帶他們到水旁,我好在那裏試試他們。"於是,基甸帶領眾人下到水旁。用手捧著舔水的有300人,其餘大部分的人都跪下喝水。耶和華對基甸說:"我要用這舔水的300拯救你們,將米甸人交在你手中。"

圖16: 基甸的軍隊包圍米甸軍營

圖16: 基甸的軍隊包圍米甸軍營

士 7:12-25

米甸的軍營安紮在山谷裏。他們的人和駱駝多得數算不清。基甸只有300人跟隨他,但他毫不懼怕,神也指示他當做的事。基甸發給每人一個號角,一個火把和一個空罈子,半夜的時候包圍了米甸軍營。然後,他們突然吹號,打破瓶子,喊叫道:"耶和華和基甸的刀!"米甸人驚慌失措,到處亂竄,甚至互相砍殺。以色列人追趕米甸人,大獲全戰。

親愛的朋友,即使我們像基甸的軍隊那樣,人數稀少,力量薄弱,但只要有神的幫助,我們必定能打敗敵人,魔鬼撒但。

圖17: 參孫徒手殺獅子

圖17: 參孫徒手殺獅子

士 13:1-14:20

基甸死後,以色列人再次背棄了神。神於是將他們交到凶殘的非利士人手中。多年之後,神差遣一個勇士拯救以色列人。這人名叫參孫。神的靈使他強壯無比,但參孫並沒有用這力量拯救以色列人脫離非利士人。相反,他違背了神,濫用權力。他愛上了一個非利士的婦女,於是對父親說:"你去把她給我娶來為妻,因我喜悅她。"就在參孫去那女人家的路上,有一個獅子起來襲擊他。參孫借著神力,徒手殺了獅子。參孫婚後,妻子並不忠於他。於是,參孫一怒之下,殺了30個非利士人。

圖18: 參孫火燒狐狸

圖18: 參孫火燒狐狸

士 15:1-17

參孫爲要領回妻子,回到非利士。但妻子已經被父親送給另外一個人了。參孫氣憤地說:"這回我加害于非利士人不算有罪。"於是參孫去捉了300隻狐狸,將狐狸尾巴一對一對的捆上,將火把捆在兩條尾巴中間,點著火把就放狐狸進入非利士人站著的禾稼,將禾稼都燒盡了。非利士人因此惱怒參孫,想要殺了他。但參孫用一塊驢腮骨就殺了1000個非利士人。

圖19: 非利士人割掉參孫的頭發

圖19: 非利士人割掉參孫的頭發

士 16:23-31

參孫從來沒有剃過頭發,因為他的長發象徵著他屬於神,他的力量也來自神。但參孫並不遵從神的旨意行事。他看中了另一個非利士的女人,叫大利拉。大利拉想方設法要找到參孫力量的源頭。終於,有一天,參孫告訴她說:"我是屬於神的。若剃了我的頭發,我就沒有力量了。"一天夜裏,參孫睡著後,大利拉叫來了其他非利士人,剃掉了參孫的頭發,神的力量也就離開了。非利士人制服了參孫,挖出他的眼睛,把他關在監獄裏。但參孫的頭發又漸漸長出來了。

圖20: 參孫摧毀非利士人

圖20: 參孫摧毀非利士人

士 16:23-31

非利士人的首領聚集在一起,祭拜他們的神像,又將瞎眼的參孫帶到一間大房子的中間戲弄他。參孫向神禱告說:" 神啊,求你賜我這一次的力量,使我在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。"然後參孫就抱住托房的那兩根柱子,盡力屈身,房子倒塌,壓住眾人。這樣,參孫與非利士的領袖同歸於盡了。神賜參孫力量,戰勝了非利士人。但參孫因為曾經悖逆神,結果沒有活著看到這次的勝利。
親愛的朋友,當人將自己交給神,神必定賜下力量戰勝魔鬼撒但。但人必須用神所賜的力量事奉神,而不是事奉自己。

圖21: 主耶穌趕出邪靈

圖21: 主耶穌趕出邪靈

路 8:26-39

基甸和參孫死後許多許多年,主耶穌降世為人,居住在以色列。一天,耶穌遇到一個被鬼附的人。這人見了耶穌,就大聲喊著說:"至高者神的兒子耶穌,我與你有什麽相干,求你不要叫我受苦。"邪靈認得耶穌是神的兒子。耶穌命令邪靈離開那人,進到附近的一群豬裏。那群豬都闖下山崖,投在湖裏淹死了。城裏的人開始認識到耶穌的大權柄,連邪靈都不得不聽從祂。

圖22: 主耶穌潔淨聖殿

圖22: 主耶穌潔淨聖殿

路 19:45-48;約 2:13-21

一天,主耶穌來到耶路撒冷,進入聖殿,看到裏面有許多做買賣的人,販賣獻祭的牲畜,兌換銀錢,欺詐牟利。主耶穌很憤怒,趕出裏頭作買賣的人,對他們說:"經上說:『我的殿必作禱告的殿。』你們倒使它成為賊窩了。"主耶穌是神的兒子,有權柄潔淨聖殿,趕出作惡的人。但有些猶太人因此恨耶穌,對耶穌說:"你做這事,憑什麽權利?"耶穌回答道:"你殺害我,我三天內必復活。"

圖23: 復活並永活的耶穌

圖23: 復活並永活的耶穌

路 24:46-48; 太 27:33-28:20

猶太人將主耶穌釘死在十字架上,殺害了耶穌。但耶穌死後第三天,神賜耶穌大能勝過死亡,使他從死裏復活,並且永遠活著。如此,人們認識到主耶穌實在是神的兒子。主耶穌對門徒說:" 天上、地下所有的權柄都賜給我了,所以你們要去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名,給他們施洗;凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守。我就常與你們同在,直到世界的末了。"主耶穌勝過魔鬼撒但,勝過罪惡,勝過死亡,並將永生賜予所有願意跟隨耶穌的人。耶穌也要人將這永生的好消息與人分享。

圖24: 神的精兵

圖24: 神的精兵

弗 6:10-18

主耶穌戰勝了魔鬼撒但。主耶穌也賜予人力量抵擋撒但。基督徒也要隨時准備,作神的精兵。首先,要持守真理,用真理當作帶子束腰。愛他人,講正義,並以此作護心鏡遮胸,抵擋一切邪情惡念。要傳講平安的福音,當作預備走路的鞋穿在腳上,幫助人走在屬耶穌的正路上。此外,又拿著信德當作籐牌,可以滅盡來自魔鬼的一切攻擊。主耶穌的救恩如頭盔,拯救人脫離罪的永遠的刑罰,使人的靈得著永生。神的話語如同寶劍,以此拆穿魔鬼撒但的謊言。還要靠著聖靈,隨時多方禱告祈求;如此,人也必定永遠勝過魔鬼,罪惡和死亡!

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach