Yuṯa Manikay Mala '97 [New เพลง of 1997] - Djambarrpuyngu

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 80681
ชื่อภาษา: Djambarrpuyngu

ความยาวของรายการ: 57:52

Dharrwarpuy Manikay

2:26

1. Dharrwarpuy Manikay

Djesu Wäwa Bittja/ Ŋarrany Ga Djulŋithirr

1:23

2. Djesu Wäwa Bittja/ Ŋarrany Ga Djulŋithirr

Blessed Be the Name of the/Djesuny Yäku Manymak Mirrithirr

0:43

3. Blessed Be the Name of the/Djesuny Yäku Manymak Mirrithirr

God Garray Milkuŋ Napurrung Dhukarr

4:05

4. God Garray Milkuŋ Napurrung Dhukarr

I Surrender All

5:31

5. I Surrender All

Gukukku Manikay

5:51

6. Gukukku Manikay

Psalm 103

2:40

7. Psalm 103

Bulwunu Garrwarthirr Marrtji

3:47

8. Bulwunu Garrwarthirr Marrtji

Gapu-Walŋamirr

2:38

9. Gapu-Walŋamirr

Nhärin Garray [Burn, Lord Burn]

3:39

10. Nhärin Garray [Burn, Lord Burn]

Jesus Jesus Lord To Me

2:22

11. Jesus Jesus Lord To Me

God Garray Dhuwal Napurr Nhunany Ga

4:38

12. God Garray Dhuwal Napurr Nhunany Ga

God Mälu

3:37

13. God Mälu

God Is Moving - Godku Mori'wu Walŋamirr Birrimbirr

1:56

14. God Is Moving - Godku Mori'wu Walŋamirr Birrimbirr (Warramiri)

Harvest Time - Walum Djaŋu Ŋuwakurru Yan

2:36

15. Harvest Time - Walum Djaŋu Ŋuwakurru Yan (Warramiri)

Gapu Milŋurr

4:18

16. Gapu Milŋurr (Liyagawumirr)

Gapu Nhäŋal

2:52

17. Gapu Nhäŋal (Golumala)

Go Ŋalma

2:41

18. Go Ŋalma (Golumala)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Darwin Songwriter's Workshop 97

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1997 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง