Easter Purlapa - Warlpiri

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

รหัสรายการ: 75239
ชื่อภาษา: Warlpiri

ความยาวของรายการ: 28:17

Easter Purlapa Intro 1 ▪ Easter Purlapa เพลง 1 (Purlapa)

1:06

1. Easter Purlapa Intro 1 ▪ Easter Purlapa เพลง 1 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 2 (Purlapa)

0:36

2. Easter Purlapa เพลง 2 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 3 (Purlapa)

0:32

3. Easter Purlapa เพลง 3 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 4 (Purlapa)

0:32

4. Easter Purlapa เพลง 4 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 5 (Purlapa)

0:36

5. Easter Purlapa เพลง 5 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 6 (Purlapa)

0:34

6. Easter Purlapa เพลง 6 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 7 (Purlapa)

0:34

7. Easter Purlapa เพลง 7 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 8 (Purlapa)

0:35

8. Easter Purlapa เพลง 8 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 9 (Purlapa)

0:36

9. Easter Purlapa เพลง 9 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 10 (Purlapa)

0:35

10. Easter Purlapa เพลง 10 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 11 (Purlapa)

0:35

11. Easter Purlapa เพลง 11 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 12 (Purlapa)

0:38

12. Easter Purlapa เพลง 12 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 13 (Purlapa)

0:36

13. Easter Purlapa เพลง 13 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 14 (Purlapa)

0:35

14. Easter Purlapa เพลง 14 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 15 (Purlapa)

0:41

15. Easter Purlapa เพลง 15 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 16 (Purlapa)

0:37

16. Easter Purlapa เพลง 16 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 17 (Purlapa)

0:35

17. Easter Purlapa เพลง 17 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 18 (Purlapa)

0:36

18. Easter Purlapa เพลง 18 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 19 (Purlapa)

0:34

19. Easter Purlapa เพลง 19 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 20 (Purlapa)

0:34

20. Easter Purlapa เพลง 20 (Purlapa)

Easter Purlapa เพลง 21 (Yawulyu)

0:30

21. Easter Purlapa เพลง 21 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 22 (Yawulyu)

0:31

22. Easter Purlapa เพลง 22 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 23 (Yawulyu)

0:28

23. Easter Purlapa เพลง 23 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 24 (Yawulyu)

0:30

24. Easter Purlapa เพลง 24 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 25 (Yawulyu)

0:36

25. Easter Purlapa เพลง 25 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 26 (Yawulyu)

0:32

26. Easter Purlapa เพลง 26 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 27 (Yawulyu)

0:29

27. Easter Purlapa เพลง 27 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 28 (Yawulyu)

0:33

28. Easter Purlapa เพลง 28 (Yawulyu)

Easter Purlapa เพลง 30 (Purlapa)

0:40

29. Easter Purlapa เพลง 30 (Purlapa)

Easter Purlapa คำแนะนำ 2 ▪ Easter Sunday เพลง 1 (Purlapa)

1:07

30. Easter Purlapa คำแนะนำ 2 ▪ Easter Sunday เพลง 1 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 2 (Purlapa)

0:42

31. Easter Sunday เพลง 2 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 3 (Purlapa)

0:33

32. Easter Sunday เพลง 3 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 3b (Yawulyu)

0:27

33. Easter Sunday เพลง 3b (Yawulyu)

Easter Sunday เพลง 3a (Yawulyu)

0:29

34. Easter Sunday เพลง 3a (Yawulyu)

Easter Sunday เพลง 4 (Purlapa)

0:37

35. Easter Sunday เพลง 4 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 5 (Purlapa)

0:37

36. Easter Sunday เพลง 5 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 6 (Purlapa)

0:35

37. Easter Sunday เพลง 6 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 7 (Purlapa)

0:37

38. Easter Sunday เพลง 7 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 8 (Purlapa)

0:38

39. Easter Sunday เพลง 8 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 9 (Purlapa)

0:39

40. Easter Sunday เพลง 9 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 10 (Purlapa)

0:41

41. Easter Sunday เพลง 10 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 11 (Purlapa)

0:40

42. Easter Sunday เพลง 11 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 12 (Purlapa)

0:40

43. Easter Sunday เพลง 12 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 13 (Purlapa)

0:36

44. Easter Sunday เพลง 13 (Purlapa)

Easter Sunday เพลง 14 (Purlapa)

0:36

45. Easter Sunday เพลง 14 (Purlapa)

Easter เรื่อง

0:37

46. Easter เรื่อง

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1987 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง