Matthew - Aari

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

รหัสรายการ: 73690
ชื่อภาษา: Aari

ความยาวของรายการ: 7:38:46

Matthew 1:1-25 ▪ เพลง 1

9:02

1. Matthew 1:1-25 ▪ เพลง 1

Matthew 2:1-23 ▪ เพลง 2

12:06

2. Matthew 2:1-23 ▪ เพลง 2

Matthew 3:1-17 ▪ เพลง 3

7:48

3. Matthew 3:1-17 ▪ เพลง 3

Matthew 4:1-25 ▪ เพลง 4

12:24

4. Matthew 4:1-25 ▪ เพลง 4

Matthew 5:1-48 ▪ เพลง 5

15:19

5. Matthew 5:1-48 ▪ เพลง 5

Matthew 6:1-34 ▪ เพลง 6

12:22

6. Matthew 6:1-34 ▪ เพลง 6

Matthew 7:1-29 ▪ เพลง 7

11:03

7. Matthew 7:1-29 ▪ เพลง 7

Matthew 8:1-34 ▪ เพลง

15:30

8. Matthew 8:1-34 ▪ เพลง

Matthew 9:1-38 ▪ เพลง number 9

18:44

9. Matthew 9:1-38 ▪ เพลง number 9

Matthew 10:1-42 ▪ เพลง number 10

15:02

10. Matthew 10:1-42 ▪ เพลง number 10

Matthew 11:1-30 ▪ เพลง number 11

12:27

11. Matthew 11:1-30 ▪ เพลง number 11

Matthew 12:1-29 ▪ เพลง number 12

21:34

12. Matthew 12:1-29 ▪ เพลง number 12

Matthew 12:30-50 ▪ เพลง 12

9:47

13. Matthew 12:30-50 ▪ เพลง 12

Matthew 13:1-9 ▪ Matthew 13:10-58 ▪ เพลง 13

21:02

14. Matthew 13:1-9 ▪ Matthew 13:10-58 ▪ เพลง 13

Matthew 14:1-36 ▪ เพลง 14

14:21

15. Matthew 14:1-36 ▪ เพลง 14

Matthew 15:1-20

9:19

16. Matthew 15:1-20

Matthew 15:21-39 ▪ เพลง 15

7:37

17. Matthew 15:21-39 ▪ เพลง 15

Matthew 16:1-28 ▪ เพลง 16

12:31

18. Matthew 16:1-28 ▪ เพลง 16

Matthew 17:1-13

12:39

19. Matthew 17:1-13

Matthew 17:14-27 ▪ เพลง 17

16:11

20. Matthew 17:14-27 ▪ เพลง 17

Matthew 18:1-35 ▪ Matthew 19:1-30

15:46

21. Matthew 18:1-35 ▪ Matthew 19:1-30

Matthew 20:1-34

14:31

22. Matthew 20:1-34

Matthew 21:1-27

19:03

23. Matthew 21:1-27

Matthew 22:1-46

15:06

24. Matthew 22:1-46

Matthew 23:1-39

17:27

25. Matthew 23:1-39

Matthew 24 & เพลง

18:13

26. Matthew 24 & เพลง

Matthew 25 & เพลง

16:45

27. Matthew 25 & เพลง

Matthew 26 & เพลง

26:19

28. Matthew 26 & เพลง

Matthew 27:1-66

21:56

29. Matthew 27:1-66

Matthew 28:1-20

10:23

30. Matthew 28:1-20

เพลง No. 27

4:04

31. เพลง No. 27

เพลง No. 18

6:22

32. เพลง No. 18

เพลง No. 19

5:47

33. เพลง No. 19

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง