TLC Lesson 2 - The Death of Christ - Kissi, Northern: Teng

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ

รหัสรายการ: 67159
ความยาวของรายการ: 13:17
ชื่อภาษา: Kissi, Northern: Teng

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

The Death Of Christ, คำแนะนำ

0:43

1. The Death Of Christ, คำแนะนำ

The Death Of Christ, รูปภาพ 58 (The Transfiguration of Jesus Christ)

1:35

2. The Death Of Christ, รูปภาพ 58 (The Transfiguration of Jesus Christ)

The Death Of Christ, รูปภาพ 90 (Parable of the Wicked Tenants)

1:46

3. The Death Of Christ, รูปภาพ 90 (Parable of the Wicked Tenants)

The Death Of Christ, รูปภาพ 97 (Jesus Anointed at Bethany)

0:59

4. The Death Of Christ, รูปภาพ 97 (Jesus Anointed at Bethany)

The Death Of Christ, รูปภาพ 98 (Judas Iscariot Betrays Jesus)

0:39

5. The Death Of Christ, รูปภาพ 98 (Judas Iscariot Betrays Jesus)

The Death Of Christ, รูปภาพ 100 (Teaching at the Last Supper)

2:01

6. The Death Of Christ, รูปภาพ 100 (Teaching at the Last Supper)

The Death Of Christ, รูปภาพ 102 (Jesus Prays in Gethsemane)

0:48

7. The Death Of Christ, รูปภาพ 102 (Jesus Prays in Gethsemane)

The Death Of Christ, รูปภาพ 103 (Jesus Arrested)

0:49

8. The Death Of Christ, รูปภาพ 103 (Jesus Arrested)

The Death Of Christ, รูปภาพ 104 (Jesus Tried Before the High Priest)

0:57

9. The Death Of Christ, รูปภาพ 104 (Jesus Tried Before the High Priest)

The Death Of Christ, รูปภาพ 106 (Jesus Tried Before Pilate)

1:24

10. The Death Of Christ, รูปภาพ 106 (Jesus Tried Before Pilate)

The Death Of Christ, รูปภาพ 107 (Jesus Led Out to be Crucified)

0:33

11. The Death Of Christ, รูปภาพ 107 (Jesus Led Out to be Crucified)

The Death Of Christ, รูปภาพ 108 (The Crucifixion)

0:58

12. The Death Of Christ, รูปภาพ 108 (The Crucifixion)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2021 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?