LLL 4 - Hapika Nyambi [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า] - Thimbukushu

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65911
ชื่อภาษา: Thimbukushu

ความยาวของรายการ: 42:56

Mwingeneno [Intro Part 1]

0:57

1. Mwingeneno [Intro Part 1]

Thiperende 1 [รูปภาพ 1 a Family Flees from Famine]

1:36

2. Thiperende 1 [รูปภาพ 1 a Family Flees from Famine]

Thiperende 2 [รูปภาพ 2 Naomi and Ruth Return to Israel]

1:35

3. Thiperende 2 [รูปภาพ 2 Naomi and Ruth Return to Israel]

Thiperende 3 [รูปภาพ 3 Ruth in the Harvest Field]

1:52

4. Thiperende 3 [รูปภาพ 3 Ruth in the Harvest Field]

Thiperende 4 [รูปภาพ 4 Ruth and Boaz at the Threshing Floor]

1:34

5. Thiperende 4 [รูปภาพ 4 Ruth and Boaz at the Threshing Floor]

Thiperende 5 [รูปภาพ 5 Boaz and the Elders of Bethlehem]

1:31

6. Thiperende 5 [รูปภาพ 5 Boaz and the Elders of Bethlehem]

Thiperende 6 [รูปภาพ 6 Mary and the Angel of God]

2:07

7. Thiperende 6 [รูปภาพ 6 Mary and the Angel of God]

Thiperende 7 [รูปภาพ 7 Hannah Prays to God]

2:03

8. Thiperende 7 [รูปภาพ 7 Hannah Prays to God]

Thiperende 8 [รูปภาพ 8 the Child Samuel in the Temple of God]

2:23

9. Thiperende 8 [รูปภาพ 8 the Child Samuel in the Temple of God]

Thiperende 9 [รูปภาพ 9 Samuel Prays for Israel]

1:27

10. Thiperende 9 [รูปภาพ 9 Samuel Prays for Israel]

Thiperende 10 [รูปภาพ 10 Samuel Anoints Saul with Oil]

1:37

11. Thiperende 10 [รูปภาพ 10 Samuel Anoints Saul with Oil]

Thiperende 11 [รูปภาพ 11 God Rejects Saul as King]

1:58

12. Thiperende 11 [รูปภาพ 11 God Rejects Saul as King]

Thiperende 12 [รูปภาพ 12 Jesus in the House of God]

1:45

13. Thiperende 12 [รูปภาพ 12 Jesus in the House of God]

Mwingeneno [Intro Part 2]

0:45

14. Mwingeneno [Intro Part 2]

Thiperende 13 [รูปภาพ 13 David, The Brave Shepherd]

1:25

15. Thiperende 13 [รูปภาพ 13 David, The Brave Shepherd]

Thiperende 14 [รูปภาพ 14 David and the Giant]

1:54

16. Thiperende 14 [รูปภาพ 14 David and the Giant]

Thiperende 15 [รูปภาพ 15 Saul Tries to Kill David]

1:19

17. Thiperende 15 [รูปภาพ 15 Saul Tries to Kill David]

Thiperende 16 [รูปภาพ 16 David Spares Saul’S Life]

1:49

18. Thiperende 16 [รูปภาพ 16 David Spares Saul’S Life]

Thiperende 17 [รูปภาพ 17 David Becomes King]

1:32

19. Thiperende 17 [รูปภาพ 17 David Becomes King]

Thiperende 18 [รูปภาพ 18 David and Bathsheba]

1:51

20. Thiperende 18 [รูปภาพ 18 David and Bathsheba]

Thiperende 19 [รูปภาพ 19 a Temple for God]

1:31

21. Thiperende 19 [รูปภาพ 19 a Temple for God]

Thiperende 20 [รูปภาพ 20 Jesus Comes Into Jerusalem]

1:24

22. Thiperende 20 [รูปภาพ 20 Jesus Comes Into Jerusalem]

Thiperende 21 [รูปภาพ 21 the Ravens Feed Elijah]

1:40

23. Thiperende 21 [รูปภาพ 21 the Ravens Feed Elijah]

Thiperende 22 [รูปภาพ 22 Elijah and the Fire of God]

2:15

24. Thiperende 22 [รูปภาพ 22 Elijah and the Fire of God]

Thiperende 23 [รูปภาพ 23 Elijah Goes to Heaven]

1:23

25. Thiperende 23 [รูปภาพ 23 Elijah Goes to Heaven]

Thiperende 24 [รูปภาพ 24 Elijah and Moses with Jesus]

1:29

26. Thiperende 24 [รูปภาพ 24 Elijah and Moses with Jesus]

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Look Listen and Live - Kenge, Tegherere ndani Pare

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง