LLL 7: Yesu - Omwami Nende Omuwonia [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] - Luyia: Bunyala

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65519
ชื่อภาษา: Luyia: Bunyala

ความยาวของรายการ: 41:47

Obuchakiro ♦ Khubulwa Khwa Yesu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

2:27

1. Obuchakiro ♦ Khubulwa Khwa Yesu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

Yesu Akalukhania Amachi Oba Ifini [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

1:35

2. Yesu Akalukhania Amachi Oba Ifini [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

Yesu Alomaloma Nende Nikodemu [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

1:37

3. Yesu Alomaloma Nende Nikodemu [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

Omuruki Asikama Imberi ya Yesu [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

1:24

4. Omuruki Asikama Imberi ya Yesu [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

Omulwaye Khudiba [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

1:39

5. Omulwaye Khudiba [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

Yesu Arisia Abandu Chilifu Chiranu [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

1:58

6. Yesu Arisia Abandu Chilifu Chiranu [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

Yesu Akenda Khumachi [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

1:23

7. Yesu Akenda Khumachi [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

Yesu Owonia Muofu [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

1:50

8. Yesu Owonia Muofu [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

Yesu Asingisia Lazaro Khuhila Murifwa [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

1:54

9. Yesu Asingisia Lazaro Khuhila Murifwa [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

Yesu Afwa Humusalaba [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

2:11

10. Yesu Afwa Humusalaba [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

Maria Nende Yesu Khung'ani [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

1:45

11. Maria Nende Yesu Khung'ani [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

Yesu Alolohera Abecha Baye [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

2:11

12. Yesu Alolohera Abecha Baye [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

Obuchakiro ♦ Yesu Yekesia Abecha Babiri [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

2:29

13. Obuchakiro ♦ Yesu Yekesia Abecha Babiri [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

Omusiani Akiri we Chimbichi [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

1:36

14. Omusiani Akiri we Chimbichi [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

Omwana Owakora Afunya Ingo [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

1:32

15. Omwana Owakora Afunya Ingo [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

Emiandu Ekio Mundu Muyinda [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

1:39

16. Emiandu Ekio Mundu Muyinda [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

Owokhusaba Nende Omuinda [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

1:55

17. Owokhusaba Nende Omuinda [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

Omuicha Khumuriangira [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

1:21

18. Omuicha Khumuriangira [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

Abandu Babiri Munyumba ya Nyasaye [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

1:36

19. Abandu Babiri Munyumba ya Nyasaye [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

Omundu Araka Imwo Yaye [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

1:14

20. Omundu Araka Imwo Yaye [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

Imwo Imera [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

1:31

21. Imwo Imera [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

Obukhonyi Khuuria Owari Naumie [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

1:30

22. Obukhonyi Khuuria Owari Naumie [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

Mwene Inyumba Afunya Ingo [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

1:31

23. Mwene Inyumba Afunya Ingo [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

Omusicha Akulu wo Omusala [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

1:46

24. Omusicha Akulu wo Omusala [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง