Laali, Chaqasi, Jiradin 6-Yeson Barsisa [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] - Borana: Sakuye

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65292
ชื่อภาษา: Borana: Sakuye

ความยาวของรายการ: 16:30

คำแนะนำ

0:23

1. คำแนะนำ

Aka Yeson Gumi Waaqa Barsisu [รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน]

0:37

2. Aka Yeson Gumi Waaqa Barsisu [รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน]

Waani Mina Lama [รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง]

0:42

3. Waani Mina Lama [รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง]

Ibse Argu Malan [รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า]

0:44

4. Ibse Argu Malan [รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า]

Aka Wari Rumi, wara Yahudi Danani [รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว]

0:37

5. Aka Wari Rumi, wara Yahudi Danani [รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว]

Aka Waaqa Kadatan [รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า]

0:35

6. Aka Waaqa Kadatan [รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Wani NamiLama Muratu [รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช]

0:48

7. Wani NamiLama Muratu [รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช]

Yesof, Ijole Didiqo [รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ]

0:49

8. Yesof, Ijole Didiqo [รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ]

Tissaf Holiye [รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ]

0:33

9. Tissaf Holiye [รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ]

Garbicha Galata Inqamne [รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย]

0:55

10. Garbicha Galata Inqamne [รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย]

Hojatu Waani Huji isa argate [รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน]

0:46

11. Hojatu Waani Huji isa argate [รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน]

Waani Naden Shanani ta balbal dura ejitu [รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู]

0:52

12. Waani Naden Shanani ta balbal dura ejitu [รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู]

Abba horitif hojatu [รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้]

0:46

13. Abba horitif hojatu [รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้]

Aka Yeso Batisan Wugarsifti [รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา]

0:42

14. Aka Yeso Batisan Wugarsifti [รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา]

Yamicha Yeso Nugarsifti [รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก]

0:37

15. Yamicha Yeso Nugarsifti [รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก]

Nama Qomata Qabu Nugarsifti [รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง]

0:35

16. Nama Qomata Qabu Nugarsifti [รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง]

Nama Nafi iva due [รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา]

0:47

17. Nama Nafi iva due [รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา]

Yeson Harka Nama Fayise [รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ]

0:43

18. Yeson Harka Nama Fayise [รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ]

Yeson Qilensa Ejachisu [รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง]

0:34

19. Yeson Qilensa Ejachisu [รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง]

Niiti waya Yeso Qabate [รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน]

0:29

20. Niiti waya Yeso Qabate [รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน]

Yeso Intala Dote dua kase [รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว]

0:31

21. Yeso Intala Dote dua kase [รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว]

Niti intalti isi jini Qabdu, ta Yeso fayese [รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว]

0:37

22. Niti intalti isi jini Qabdu, ta Yeso fayese [รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว]

Yeson duda fayise [รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง]

0:31

23. Yeson duda fayise [รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง]

Yeson Balla illa Banef [รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด]

0:35

24. Yeson Balla illa Banef [รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด]

Yeson Gurba Jini Qabu fayise [รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า]

0:29

25. Yeson Gurba Jini Qabu fayise [รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง