Laali, Chaqasi, Jiradin 5- Jilalacha Waaqat [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] - Borana: Sakuye

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65291
ชื่อภาษา: Borana: Sakuye

ความยาวของรายการ: 23:24

คำแนะนำ

0:27

1. คำแนะนำ

Aka Naamani mana Elisha d'ate [รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

0:56

2. Aka Naamani mana Elisha d'ate [รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

Galana Naamani daqe [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

0:44

3. Galana Naamani daqe [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

Elishafi Askari Waaqati' [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

0:58

4. Elishafi Askari Waaqati' [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

Elishafi Askarti balla [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

0:59

5. Elishafi Askarti balla [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

Aka Samaria marsani Hadani [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

1:03

6. Aka Samaria marsani Hadani [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

Nama afurika dukuba hama aka Qomata Qabu [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

1:12

7. Nama afurika dukuba hama aka Qomata Qabu [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

Aka Yonani dubi Waaqa dagayu dide [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

0:56

8. Aka Yonani dubi Waaqa dagayu dide [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

Yonaafi Qurtumi guddo [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

0:57

9. Yonaafi Qurtumi guddo [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

Yonani dira Ninawi kesat [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

1:07

10. Yonani dira Ninawi kesat [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

Estafi Hayyicha [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

0:55

11. Estafi Hayyicha [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

Mordekaini gadi godachu dide [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

1:14

12. Mordekaini gadi godachu dide [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

Aka Estani Jilla tolchiteef [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

1:03

13. Aka Estani Jilla tolchiteef [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

คำแนะนำ to Part 2

0:12

14. คำแนะนำ to Part 2

Danielif Jallowaani Isan [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

0:58

15. Danielif Jallowaani Isan [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

Danielif Hayyu Babilioni [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

0:53

16. Danielif Hayyu Babilioni [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

Wan worqin midasan ka nama chufan  khadada Jedan [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

0:52

17. Wan worqin midasan ka nama chufan khadada Jedan [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

Ibida Gudha [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

1:06

18. Ibida Gudha [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

Danielin Waaqa kadate [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

0:46

19. Danielin Waaqa kadate [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Daniel mana Neucha kesa busani [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

1:05

20. Daniel mana Neucha kesa busani [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

Nehemia Hayyu Gudha Durat [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

1:02

21. Nehemia Hayyu Gudha Durat [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

Nam dira balese ka shaka nehemia [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

0:44

22. Nam dira balese ka shaka nehemia [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

Ukuta Jarani [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

0:34

23. Ukuta Jarani [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

Ezra Addha somte [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

0:41

24. Ezra Addha somte [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

Yeso Markali fanisan [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

0:53

25. Yeso Markali fanisan [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

Yeson kara jiren Nugarsise [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

0:54

26. Yeson kara jiren Nugarsise [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง