ภาษา !Xoo: Nusan

ชื่อภาษา: !Xoo: Nusan
ชื่อภาษา ISO: !Xóõ [nmn]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18368
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา !Xoo: Nusan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE [The ข่าวประเสริฐ by Luke] (in !Xóõ [!Xoon])

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka [San Partnership Oral พระคัมภีร์ Set, Level1] (in !Xóõ [!Xoon])

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Pesalma 23 (Psalm 23) ▪ Genesise Chapta 2:1-10, 15-25 (Genesis 2:1-10, 15-25) ▪ Isaia Chapta 14: 8-14 (Isaiah 14:8-14) ▪ Genesise Chapta 3 (Genesis 3) ▪ Genesise Chapta 4:1-16 (Genesis 4:1-16) ▪ Genesise Chapta 6:19-22 (Genesis 6:19-22) ▪ Genesise Chapta 9:8-17 (Genesis 9:8-17) ▪ Genesise Chapta 11:1-9 (Genesis 11:1-9) ▪ Genesise Chapta 12:1-7 (Genesis 12:1-7) ▪ Genesise Chapta 22:1-19 (Genesis 22:1-19) ▪ Ekesodo Chapta 1:8-14 (Exodus 1:8-14) ▪ Ekesodo Chapta 3:1-12 (Exodus 3:1-12) ▪ Ekesodo Chapta 12:21-33 (Exodus 12:21-33) ▪ Ekesodo Chapta 16:1-15 (Exodus 16:1-15) ▪ Ekesodo Chapta 17:1-7 (Exodus 17:1-7) ▪ Ekisodo 20:10-17 (Exodus 20:10-17) ▪ Ekesodo Chapta 32:1-14 (Exodus 32:1-14) ▪ Lefitiko Chapta 5:17-19 (Leviticus 5:17-19) ▪ Dipalo Chapta 21:4-9 (Numbers 21:4-9) ▪ Detoronomi Chapta 18:15-19 (Deutoronomy 18:15-19) ▪ Detoronomi Chapta 31:1-8 (Deutoronomy 31:1-8) ▪ Joshua Chapta 24:13-18 ▪ 1 Samwele Chapta 16:1-13 ▪ 2 Samuele Chapta 7:8-17 ▪ 1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39 (1 Kings 18:17-39) ▪ Isaia Chapta 9:1-7 (Isaiah 9:1-17) ▪ Isaia Chapta 53:1-12 (Isaiah 53:1-12) ▪ Luke 1:26-38 ▪ Luke 2:1-7 ▪ Luke Chapta 2:8-20 (Luke 2:8-20) ▪ Mathaio Chapta 3:13-17 (Matthew 3:13-17) ▪ Johanne Chapta 1:29-37 (John 1:29-37) ▪ Luke 5:1-11 ▪ Mathaio Chapter 6:7-13 (Matthew 6:7-13) ▪ Luke 5:17-26 ▪ Luke 9:18-22 ▪ Luke 9:28-36 ▪ Marko Chapta 9:14-26 (Mark 9:14-26) ▪ Luke 10:25-37 ▪ Matheo 14:13-21 (Matthew 14:13-21) ▪ Luke 15:11-32 ▪ Luke 16:26-38 ▪ Luke 17:11-19 ▪ Luke 18:35-43 ▪ Johanne 3:14-18 (John 3:14-18) ▪ Johanne 11:32-44 (John 11:32-44) ▪ Johanne 11:45-53 (John 11:45-53) ▪ Johanne 14:1-7 (John 14:1-7) ▪ Luke 22:7-23 ▪ Luke 22:27-53 ▪ Luke 23:1-25 ▪ Matheo 27:32-44 (Matthew 27:32-44) ▪ Mathaio 27:45-54 (Matthew 27:45–54) ▪ Mathaio 27:57-66 (Matthew 27:57-66) ▪ Mathaio 28:1-10 (Matthew 28:1-10) ▪ Mathaio 28:16-20 (Matthew 28:16–20) Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ'n" ▪ Gǀansiate 1:3-11 (Acts 1:3-11 ) ▪ Gǀansiate 2:36-47 (Acts 2:36–47) ▪ Gǀansiate 8:26-40 (Acts 8:26-40) ▪ Si'nnǀasa 21:1-8 (Revelation 21:1-8) ▪ Si'nnǀasa 22:1-5 (Revelation 22:1 - 5)

I N||ae Ke Seye [We Sing the Truth] (in !Xóõ [!Xoon])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

ชื่ออื่นสำหรับ !Xoo: Nusan

Ng/usan
Noosan
Nusan
Nu-San
!Xóõ: Nusan (ชื่อภาษาถิ่น)

พื้นที่ใช้ภาษา !Xoo: Nusan

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา !Xoo: Nusan

People Groups who speak !Xoo: Nusan

Nusan, Xoo;

ข้อมูลเกี่ยวกับ !Xoo: Nusan

จำนวนประชากร: 3,200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ