News

หน้านี้ไม่พร้อมใช้งานใน ภาษาไทย.

Every Language is the bi-monthly newsletter of GRN Australia. Along with it's sister publication Rejoice! it will keep you up to date with what's happening in GRN. If you would like to receive them by post and/or email each month you can subscribe here.

แสดงรายการ1 ถึง 30 ของ 138

รับทราบข้อมูล

รับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้ออธิษฐาน และวิธีการมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูในทุกภาษา

GRN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและดุลยพินิจสูงสุด การส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับ ให้ GRN ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ ดู นโยบายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Global Recordings Network Australia - General information, articles, news and contact details about GRN Australia.

ทวีปออสเตรเลีย - ข้อมูลเกี่ยวกับ ทวีปออสเตรเลีย

Pray - Rejoice! - GRN Australia needs your prayers!