స్లోవేనియా

స్లోవేనియా గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: LJUBLJANA
Population: 2,062,700
Area (sq km): 20,256
FIPS Country Code: SI
ISO Country Code: SI
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of స్లోవేనియా

Map of స్లోవేనియా

స్లోవేనియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

2 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Slovenian - ISO Language [slv]

Windisch-Slovenisch [Slovenia] [slv]

స్లోవేనియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Albanian, Gheg ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ German ▪ Hungarian ▪ Italian ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romani, Sinte ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Venetian