ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் என்பது 5000 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கப்பெறும் GRN இன் மிகஅதிகமாக பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி தொகுப்பாகும். இந்த பதிவுகள் குறுகிய வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள், பாடல்கள், மேலும் இரட்சிப்பிற்கான வழிகளையும் மற்றும் கிறிஸ்தவ அடிப்படை போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. மக்கள் தங்கள் சொந்த மொழியில் எளிதாக கண்டுகொள்ள தக்கதாக அவரவர் பேசும் தாய்மொழியில் அம்மொழிபேசும் மக்களை கொண்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் பயன்படுத்தகதைசொல்லல் அணுகுமுறை.

தேடுங்கள்பதிவுகளை மொழியின் பெயர் மூலம்.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மேலும் அறிந்து கொள்ள