"看聽行"第二冊:簡略版

சுருக்கமான வருணனை: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 419

மொழி: Chinese Simplified

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Paraphrase

நிலை: Publishable

உரையின் எழுத்து வடிவம்

“看聽行”第二冊:簡略版

“看聽行”第二冊:簡略版

親愛的朋友,您好!您是否認識上帝, 這位獨一真神? 您以下聽到的故事,都出自聖經。這些故事將介紹您認識幾位元信靠真神上帝的偉人。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖1: 孿生兄弟

圖1: 孿生兄弟

創 25:21-34, 27:1-29

有孿生兩兄弟正在討價還價,哥哥叫以掃,是了不起的獵人。弟弟名叫雅各,很善於家務。一天,以掃打獵回來,餓得發慌。弟弟雅各剛好煮了紅豆湯,卻不給以掃喝。雅各對哥哥以掃說:"把長子的權利讓給我,我就給你喝紅豆湯。"這是因爲雅各想得到長子的位份,好繼承家產。以掃不在乎長子的名份,只想到餓著的肚子。爲了飽餐一頓,以掃就把長子的名份輕易地讓給了雅各。雅各這名字意思就是"欺騙者",雅各的天性就是愛欺騙人,他甚至欺騙自己的老父親。

圖2: 雅各的夢

圖2: 雅各的夢

創 28:10-22

以掃對雅各懷恨在心,想殺死他,所以雅各不得不離家出逃。出逃的路上,雅各做了一個夢。他夢見有梯子從地上通向天上,上帝站在梯子上面,上帝的使者正上下往來。上帝對雅各說:"我要把你現在躺著的這塊土地賜給你和你的後裔。地上的萬族必因你和你的後裔得福。無論你到哪里,我都與你同在。"上帝雖然知道雅各欺騙人,但上帝愛雅各並想改變他。因此,上帝給了他這個奇妙的許諾。

圖3: 雅各和拉班

圖3: 雅各和拉班

創 29:1 - 31:55

雅各欺騙人,但有時候別人也欺騙他。雅各投靠他的舅舅拉班並爲他做工。雅各深愛拉班的小女兒拉結,想娶她爲妻。雅各爲了拉結爲舅舅做了七年的工。然而拉班欺騙了雅各,使雅各先娶了他的大女兒,然後又用計讓雅各再做了七年工。但是,雅各也用計欺騙了拉班,得到了拉班羊群中所有最健壯的羊。這時,上帝對雅各說:"你要返回故鄉,到你祖先那裏去。"

圖4: 雅各遇見上帝

圖4: 雅各遇見上帝

創 32:1-32

雅各要返回故鄉,但又害怕哥哥以掃。欺騙別人的人常怕遭人報復,也被人騙。一天晚上,一個人來找雅各摔跤。他們一直搏鬥到天快亮的時候。那個人見自己力不能勝,就扭傷了雅各的大腿,他的大腿就脫臼了。雅各知道那個人是來自上帝,他不能再跟那個人繼續搏鬥下去,於是說:"你不給我祝福,我就不容你走。"那人對雅各說:"從今以後你不再叫雅各,而叫以色列。""以色列"的意思是"與上帝搏鬥的王子"。上帝必須除掉雅各愛欺騙人的罪性,以便把他培養成一位王子。以色列回到故鄉,與哥哥和睦相處。後來,以色列的後裔成爲敬拜上帝的偉大民族,以色列就是他們的先祖。

親愛的朋友,我們欺騙人,就是與上帝抗爭。但上帝愛世人,不願意人在罪惡裏沈淪,因此差遣主耶穌基督來改變我們。

圖5: 約瑟的夢

圖5: 約瑟的夢

創 37:1-11

雅各,也就是以色列,一共有十二個兒子。他最喜愛的兒子是約瑟。雅各給約瑟做了一件彩色的袍子。他的哥哥們見了非常嫉妒。一天晚上,約瑟做了一個夢。他把這個夢告訴了哥哥們,說:"讓我把夢告訴你們。我們都在田裏捆麥子,你們的麥捆都圍著我的麥捆下拜。"哥哥們聽了非常生氣,難道這意味著哥哥們都要向年輕的弟弟下拜嗎?他們憎恨約瑟,想找機會來殺害他。

圖6: 約瑟被出賣

圖6: 約瑟被出賣

創 37:12-36

約瑟的哥哥們到離家很遠的地方去放羊。雅各告訴約瑟:"去看看哥哥們和羊群是否都平安。"當哥哥們遠遠看到約瑟走來的時候,就決定要殺死他。他們脫掉約瑟的彩色袍子,把他扔進一口旱井。其中一個哥哥說到:"害自己的親弟弟有什麽好處呢?不如把他賣給別人當奴隸吧。"正巧,那時有一隊商人經過,他們就以二十塊銀子把約瑟賣了。然後,他們殺了一隻山羊,把約瑟的彩袍染上羊血,帶回給父親,謊稱約瑟給野獸吃掉了。雅各認得是兒子約瑟的彩袍,極爲悲傷,以爲約瑟不在了。

圖7: 約瑟和不正經的女主人

圖7: 約瑟和不正經的女主人

創 39:1-29

商人把約瑟帶到埃及,賣給了法老王的護衛長波提乏爲奴隸。上帝與約瑟同在,使他所做的事盡都順利。很快,約瑟就作了波提乏的管家。約瑟本是英俊瀟灑的年輕人,波提乏的妻子就看上了他,想要勾引他。約瑟知道不能做這惡事,所以一直躲避她。一天,女主人拉住約瑟的衣裳,想引誘他。約瑟就立刻撇下衣裳,情願不要,都要躲開她跑到屋外去。女主人惱羞成怒,就拿著約瑟的衣裳給丈夫看,誣告約瑟調戲她。於是,波提乏叫人把約瑟抓起來,關進了王室的監獄。

圖8: 約瑟在監獄裏

圖8: 約瑟在監獄裏

創 39:20 - 40:23

即使在監獄裏,上帝也與約瑟同在。不久,司獄長就派約瑟管理獄中所有的事務。因爲上帝與約瑟同在,他所做的盡都順利。後來,埃及王的司酒長和膳務長冒犯了法老王,與約瑟同關在一處。一天晚上,他們倆各做了一個夢,但不明白意思。約瑟說:"解夢不是出於上帝嗎?請你們將夢告訴我。"司酒長說:"我夢見一棵葡萄樹,樹上有三根枝子,我摘了葡萄,把汁擠在法老的杯裏並端給他喝。"約瑟說:"這夢的意思是三天後法老王要放你出去,官復原職。"膳務長也把他的夢告訴約瑟,但是解出的意思是三天後將被處死。這些事都按照約瑟的解釋應驗了,但約瑟仍坐監達兩年之久。

圖9: 國王的夢

圖9: 國王的夢

創 41:1-45

法老王做了一個夢,夢見七頭又肥又壯的母牛在河邊吃草。接著又有七頭又瘦又弱的母牛從河裏上來,把那七頭又肥又壯的母牛吃掉了。這夢無人能解,這時,司酒長才想起來約瑟,告訴王約瑟曾爲他們解夢。王派人召約瑟出監,於是約瑟爲王解了夢,說:"上帝已將要做的事預先指示法老了。埃及遍地必有七個豐年,接著是七個大荒年,那饑荒甚大,甚至都不覺得之前的豐收了。"王看見上帝的靈與約瑟同在,因此任命他爲宰相治理埃及全地。

圖10: 約瑟治理埃及

圖10: 約瑟治理埃及

創 41:47 - 42:28

七個豐年裏,約瑟爲埃及王儲存了大量的糧食。當七個荒年來臨時,他就把存糧賣給老百姓。那時,約瑟的十個哥哥也來到埃及買糧。他們不認得眼前的這位宰相就是約瑟,但是約瑟認得他們。於是,約瑟控告他們是間諜,把他們關了三天監獄。他們哀求約瑟,約瑟就說:"要證明你們是老實人,就必須把最小的弟弟帶到我這裏來。"約瑟留一個人當人質,讓其餘的人帶著糧食回家。

圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份

圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份

創 43:1 - 45:27

約瑟的哥哥們不敢回埃及,但是糧食很快吃完了,所以他們不得不把最小的弟弟便雅憫帶去見約瑟。這時,約瑟仍不表明自己是誰。他吩咐管家裝滿各人的糧袋,同時還在他們的袋子裏藏了一些值錢的東西。打發他們走了以後,約瑟派管家隨後追上去並控告他們偷走了宰相的東西。兄弟們一齊跪拜在約瑟面前請求寬恕,就如多年前約瑟做的那個麥捆朝拜的夢一樣。這時,約瑟再也無法隱藏他的秘密了,他擁著便雅憫,哭著對他們說:"我就是被你們出賣的弟弟約瑟!"這事以後,約瑟的哥哥們離開了埃及,回到迦南他們父親那裏,並告訴他:"約瑟還活著,作了埃及的宰相!"

圖12: 雅各和約瑟在埃及

圖12: 雅各和約瑟在埃及

創 45:28 - 50:26

年老的雅各帶著家人和所有的財物來到埃及。他多麽高興能夠又見到約瑟了。他用手按在約瑟的兩個兒子頭上並祝福他們,使他們成爲以色列各部落的領袖。雅各一直活到壽數滿足才去世。老父親去世後,約瑟的哥哥們非常擔心約瑟會懷恨在心,照他們以前待他的惡,足足報復他們。但約瑟說:"不要害怕,從前你們的意思是要害我,但是上帝卻化惡爲善,爲要保全多人的性命。"

親愛的朋友,天國裏有一個比約瑟更偉大的人,他就是主耶穌基督。惡人殺死了他,但是全能的上帝化惡爲善,使耶穌基督死而復活了。因爲主耶穌替世人的罪受了刑罰,上帝就赦免人所犯的一切罪。只要你信靠上帝,就必得拯救,得到永生。

B面: 信靠上帝的偉人

B面: 信靠上帝的偉人

親愛的朋友,您好!以下您將聽到有關摩西的事迹。摩西是以色列歷史上的一位偉人,曾帶領以色列人走出埃及地,脫離被奴役捆綁的生涯。摩西也指示人仰望耶穌,因爲主耶穌能救人脫離被魔鬼奴役捆綁的生涯。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖13: 摩西出生

圖13: 摩西出生

出 2:1-10

摩西本是以色列人,生於約瑟三百年後的埃及。埃及王虐待以色列人,強迫他們像奴隸一樣做工,還下令殺掉所有新生的男嬰。摩西出生後,他母親便把他藏起來。等到實在隱藏不住了,才把他放在蒲草編成的籃子裏,然後把籃子藏在河邊蘆葦叢裏。摩西的姐姐站在不遠的地方,要看看他究竟怎麽樣。就在那時,法老的女兒來到河邊洗澡,發現了籃子和嬰兒摩西。摩西哭了,公主動了慈心,就決定收養他。摩西在王宮裏長大,並接受埃及的各種教育。

圖14: 摩西和焚燒的荊棘

圖14: 摩西和焚燒的荊棘

出 2:11 - 4:17

有一天,摩西看見一個埃及人打一個以色列人。他爲了幫助同胞,就下手殺了那個埃及人。法老聽見這事,就想殺摩西,但摩西躲避法老,逃離了王宮。他住在一個叫米甸地方四十年之久。一天,他放羊的時候看到一件非常奇怪的事,荊棘被火燒著,卻沒有燒壞。他正打算上前看個究竟,上帝對他說:"我實在看見百姓在埃及受的困苦。現在我派你到埃及法老王那裏去,你要帶領我的百姓走出埃及。"

圖15: 摩西回到埃及王那裏

圖15: 摩西回到埃及王那裏

出 3:11 - 10:29

摩西起初怕自己沒有才能解救以色列人,但是他信靠順服上帝回到了埃及。摩西的哥哥亞倫和他一起去見法老王,說:"以色列的上帝說:'放我的百姓走'"。埃及王說,"我不認識上帝,也不放以色列人走"。於是上帝對摩西說:"吩咐亞倫把他的拐杖扔在王面前,那拐杖就會變爲蛇"。亞倫照做了,拐杖果真變成了蛇。法老王見到上帝的大能,但是他還是心硬不讓以色列人離開。於是上帝顯了十個大神迹來懲罰埃及人。先是使河水變血,埃及人因此沒有水喝。接著又降災,使青蛙、蒼蠅、蝗蟲、冰雹等災害不斷,牲畜得瘟疫而死,埃及人身上都長出膿瘡來。但是法老王還是不放以色列人走。

圖16: 逾越節獻祭的羊

圖16: 逾越節獻祭的羊

出 12:1-36

上帝又對摩西說:"吩咐以色列人每戶選一隻羊羔,殺了它,然後把羊血塗在屋子左右的門框和門楣上。當晚我要降臨埃及,不管是人還是牲畜,都要喪掉頭生的。但我見血,就知道是你們的家,會越過去不傷害你們。"上帝的話應驗了,所有埃及人的長子都死了。法老王當夜召見摩西說:"快走,帶你的百姓以色列人速速離開這地,去敬拜你們的上帝吧!"

圖17: 過紅海

圖17: 過紅海

出 13:17 - 14:31

摩西帶領以色列人離開埃及。上帝白天用雲柱,夜晚用火柱在前方指引他們。他們走後,埃及人非常後悔惱怒,因爲失掉奴隸。法老王派軍隊一路追趕,要把以色列人抓回去。以色列人走到了紅海邊,前無進路,後無退路,眼看埃及的軍隊就要追上來了。摩西說:"不要怕!你們必親眼看見上帝的拯救。"果然,上帝使海水分開,以色列人腳踏幹地過了紅海。埃及人看見,也跟著下海,但海水突然合攏,把他們全軍連人帶馬都淹沒了,只有以色列人得救。

圖18: 曠野中的食物和水

圖18: 曠野中的食物和水

出 16:1 - 17:7

摩西帶領以色列人走入曠野。他們沒有東西可吃,於是上帝從天上給他們送來食物。每天清晨,曠野的地面上都有一層薄薄的像霜一樣的圓餅出現,以色列人把這種食物叫作嗎哪。傍晚,上帝讓成群的鵪鶉飛來給他們捕捉。沒有水的時候,上帝對摩西說:"拿著你的拐杖敲打石頭,就會有水流出來。"就這樣,上帝在曠野中養活以色列人達四十年之久。

圖19: 摩西在西乃山

圖19: 摩西在西乃山

出 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10

以色列人來到了西乃山下紮營。到了第三天早晨,在山上有雷轟,閃電和密雲;並且號角聲大響,百姓都害怕地顫抖。上帝在火中降臨在西乃山上。摩西上山,上帝對他說:"我是主 - 你們的上帝,你們不可敬拜別的神。不可跪拜任何偶像,不可妄稱你們上主的名。要謹守安息日爲聖日。要孝敬父母。不可殺人,不可姦淫,不可偷盜,不可做假證陷害他人。不可貪戀別人的房屋、妻子、奴婢、牛驢並他一切所有的。"上帝把這些誡命寫在兩塊石版上,由摩西從山上帶下來給以色列人。

圖20: 杆子上的銅蛇

圖20: 杆子上的銅蛇

民 21:4-9; 申 18:18

以色列人趕路時,不耐煩起來,就攻擊上帝,埋怨摩西。上帝就懲罰他們,叫毒蛇進入百姓中間,死了許多人。百姓就認罪,哀求摩西禱告上帝,摩西就爲他們禱告。上帝吩咐摩西造一條銅蛇,挂在杆子上,凡被咬的人,一望這蛇,就必得活。摩西按照上帝的話去做了,凡被咬的,一見銅蛇就活了。摩西是以色列最偉大的先知。他帶領以色列人在曠野裏四十年。摩西臨死前,上帝對他說:"我要從以色列人裏指派另一位像你一樣的領袖來傳講我的命令。"

圖21: 耶穌喂飽五千人

圖21: 耶穌喂飽五千人

約翰福音 6:1-58

幾百年來,以色列人期待另一位像摩西一樣的先知。後來,耶穌基督誕生在以色列。他像摩西一樣教導人們聽從上帝的道。很多人跟隨耶穌來到曠野,聽他教導天國的道路。天晚了,大家餓了,但找不到可吃的東西。其中有個小男孩帶了五個餅和兩條小魚。耶穌拿起餅和魚感謝上帝的恩賜,之後就把餅和魚分給在場的人。當時人數超過五千。人們看見耶穌的神迹就說:"這個人一定是先知!"耶穌對他們說;"我是生命的糧。到我這裏來的,必定不餓;信我的,永遠不渴。"

圖22: 耶穌和摩西說話

圖22: 耶穌和摩西說話

路加福音 9:28-36

摩西和以利亞都是上帝揀選的先知,他們活在耶穌誕生前很多很多年。但有一天,他們和耶穌一同出現。他們三個人在如閃電般的榮光裏顯現。耶穌跟他們談論到在耶路撒冷將成的事。耶穌的三個門徒看見他們,也聽見他們說話,然後一朵雲彩來罩著他們。忽然有上帝的聲音從雲裏傳出來,說:"這是我的兒子,你們要聽從他。"當聲音止住的時候,門徒們只見耶穌一人在那裏。

圖23: 耶穌爲救世人而死

圖23: 耶穌爲救世人而死

路 23:32-41; 約 3:14-16

人們拒絕耶穌並想害他,羅馬的士兵把他釘在木頭做成十字架上。有兩人也被釘在耶穌左右兩邊的十字架上,這兩人都是做過惡的犯人,耶穌從來沒有做過一件壞事。人們都違背了上帝的律法,本應受死的懲罰。但是上帝愛世上每個人,不願讓人永遠地死去,所以他差遣獨生子耶穌基督來到世上替我們受罰。摩西的時代,羊血拯救了以色列百姓,而主耶穌的寶血能拯救全人類。正如摩西在曠野舉起銅蛇,耶穌也被舉起,使所有信他的人得到永遠的生命。

圖24: 耶穌在天國裏

圖24: 耶穌在天國裏

徒 1:6-11

耶穌的屍體被安放在墓穴裏,但是第三天,正如他自己所預言的,他復活了。耶穌向人們講述天國的事情,復活四十天後,人們看見耶穌升天了。耶穌今天仍活著,摩西在天國裏也活著。摩西是上帝挑選的先知和偉大領袖,而耶穌是上帝的獨生子。摩西帶領以色列人過紅海,讓以色列百姓平安得救;耶穌來是爲了拯救世上每個人。有一天,耶穌還會再來,他將帶領信他的人一起到天國的樂園。

親愛的朋友們,主耶穌可能今天就要再來,你是否準備好了跟隨主耶穌了呢?信靠主耶穌,你就必得救。

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach