Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 1

Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 1

சுருக்கமான வருணனை: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 418

மொழி: Yao: Malawi

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Obsolete

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Part A: Yakummanyisya

Part A: Yakummanyisya

Ãakunonyelwa achalongo. Ayiche ni alijiganye ya Áandu Áane Áandanda wuÁatamaga pa chilambo. Yilinganyo ya Mlungu mwa Áanganyawo yikutujiganya yejinji yakwamba Mlungu Msyesyene jumpepe. Mlole yitusitusi yayili mubuku jechejewujo pamkupikanila kasetijo. Jikwete majiganyo gakutyochela mu buku ja Tawuleta ni Injili. Naga mkupikana kusona kuti [Ngo], m'wunukule kusyeto kwachikalakalacho.

Chitusitusi 1: Adamu Ni Yinyama

Chitusitusi 1: Adamu Ni Yinyama

Genesisi 1:1 - 2:14

Pandanda pene Mlungu jika jwapali, chachijumi chilichose nganichipagwa.

Pana Mlungu jumpepe basi jwali Msimu. Mlungu jwana machili gosope.

Jakumanyilila yindu yosope nipo Jwalakwe ali posepose.

Chilambo mpela yatukuti pakuchimanyilila lelo nganichipagwa.

Mlungu Áapanganyisye yosope yapachilambo ni yakwinani.

Papopo mawunde ni soni chilambo chapasi.

ÃasigaÁanyisye nyasa kutyochela kumalo gamajumu nipo mbeju syatandite kumela. Mlungu Ãapanganyisye soni lyuÁa, mwesi ni ndondwa.

Nipo Mlungu Áapanganyisye yawumi yosope pa chilambo ni ya mnyasa.

Mundu jwali pachitusitusipa ni Adamu.

Jwalakweju ni mundu jwandanda.

Mlungu Áampanganyisye kutyochela mluwundu lwa pa chilambo.

Mlungu Áampele munduju Msimu Wakwe kuti ammanyile Mlungu.

Nganisyo ni yitendo ya mundu yosope yaliji mkwilana ni ya Mlungu, nipo jwalakwe Áajendaga ni Mlungu.

Nipo Mlungu Áayiweni kuti yosope yiÁapanganyisye yaliji yambone.

Chitusitusi 2: Ãamkwawo Adamu

Chitusitusi 2: Ãamkwawo Adamu

Genesisi 1:27-28, 2:15-25

Mlungu Áam'Áisile Adamu mumgunda Áakusalala, lina lyakwe Yedeni, ni kumsalila kuti awusamalileje.

Yapali yitela yamtundu wuliwose, konjechesya chitela cha Wumi.

Adamu Áakwete yisogosi yamtundu wuliwose yakulya.

Mlungu Áamkundile Adamu kuti ayisosele mena yinyama ni yijuni yosope.

Yawumi yapali yayilume ni yamikolo yakwe yosope nganiyimjogopaga mundu nambo soni ngamtenda kandu.

Adamu nganakola wamkwawo.

Iyoyo Mlungu Áaganisisye yakupanganya jwamkongwe kuti aÁe wamkwawo Adamu.

Mlungu Áamtendekasisye Adamu kuti agone lugono lwamnope.

Ãamjigele luÁalati kutyochela mwa Adamu. Kutyochela mlum'walatilo Mlungu Áapanganyisye jwamkongwe.

Mlungu Áajigalile jwamkongwe kwa jwamlume.

Jwamlume ni jwamkongwe waliji Áamakonope, nambo nganadandawulaga. ÃaÁechetanaga ni Mlungu mpela mundu ni mjakwe nipo kwaliji kwangali lipowo, chiwa kapena yakusakala kumalo gakusangalasyago.

Chitusitusi 3: Lijoka Mumgunda

Chitusitusi 3: Lijoka Mumgunda

Genesisi 2:16, 3; Yesaya 14:12

Mlungu Áamlamwile mundu jula Adamu: "Mlamulidwe kulya chitela chilichose mumgundamu, nambo mkasilya ya chitela chakupeleka lunda lwakumanyilila yambone ni yakusakala, pakuÁa naga chimlye chelecho nditu timchiwa."

Nambo Shetwani Áalambwisye Áamkwakwe Adamu.

Pandanda pene Shetwani Áaliji lilayika lya Mlungu, nambo Áamjimuchile Mlungu juÁampanganyisye jwalakwe.

Jwasachile kuÁa jwamkulungwa kupunda Mlungu.

Myoyo Mlungu Áamtopwele mchilambo ni jwaÁele mmagongo jwa Mlungu.

Shetwani, jwakusakala jula, jwayiche kwa jwamkongwe mpela lijoka lyangalumbana lyakunyenga.

Shetwani Áamnyenjelele jwamkongwejula kuti alye chisogosi chiÁamkanyisye.

Ãamsalile kuti ngasawa naga akulya chisogosicho.

Jwamkongwe jwalile chine chisogosi ni Áampele Adamu.

PaÁagambile kulya Áasisimwiche ali makonope.

Ãalipanganyichisye yakuliwunichila ya masamba nipo Áalinjile kumjuÁa Mlungu.

Chitusitusi 4: Adamu Ni Hawa Kusa Kwa Mgunda

Chitusitusi 4: Adamu Ni Hawa Kusa Kwa Mgunda

Genesisi 3:14-24

Apa pana chitusitusi tukuyiwona yiyamtendekwele Adamu paÁalesile kumpikanila Mlungu.

Mlungu Áampele chilango ligongo lya wungapikanila lilamusi Lyakwe.

Nambo chandanda Mlungu Áalisalile lijoka "Ligongo lyakutenda yeleyi, mli Áakulwesedwa kupunda yilango yosope ni yosope yinyama yamwitinji."

Kutyochela jele ndaÁijo Shetwani jwaÁele mmagongo jwa Mlungu ni Áandu.

Mlungu soni jwasalichisye ya chisukulu cha Adamu ni Áamkwakwe, kuti Mesiya, tachimgonjesya Shetwani.

Mlungu Áamsalile jwamkongwe: "Tinjijonjechesya yipotesi mli ni chitumbo ni pakuÁeleka."

Mlungu Áamsalile Adamu kuti pakuÁa mwapikanile Áamkwenu ni mlile ya mchitelachi, chinalilwese litaka.

Myoyo jwalakwe tachitenda masengo mwakulimba kuti alitendekasye litaka kuti lisogosye yakulya yakumkwanila jwalakwe ni liÁasa lyakwe mpaka kuwa.

Mlungu Áamkopwesye Adamu kusa kwa mgunda.

Adamu Áampele lina lyakuti Hawa, gopolela kuti "wumi."

Jwamkongwejo jwakwete Áanache ni jwalakwe.

Waliji achambuje Áa Áandu wosope.

Ligongo lyakuti Adamu ni Hawa nganampikanila Mlungu, ulemwa wayiche mchilambo muno. Myoyo Ãandu wosope Áapanyuma pawo ali Áakulemwa nipo ulemwa welewu ukwatalikanganya Ãanganyawo ni Mlungu nipo soni mundu ni mjakwe.

Wosope nganitumpikanila Mlungu. Wungampikanila Mlungu uli ulemwa.

Tukusawa ligongo twalwemwisye.

Nambo pana chikulupi. Mpela Mlungu Áalangene ni Adamu ni Hawa kuti Mesiya tachiyika, kutukulupusya uwe kumachili ga ulemwa ni Shetwani.

Chitusitusi 5: Nowa Ni Chombo Chekulungwa

Chitusitusi 5: Nowa Ni Chombo Chekulungwa

Genesisi 6:1 - 7:5

Ãanache wa Adamu ni Hawa ni mitundu jijapali panyuma jaÁele jejinji mnope.

Ãanganyawo Áakuyiye matala ga Shetwani ni Áatendaga ya ulemwa.

Mlungu jwaliji jwakudandawula kuti jwapanganyisye Áandu.

Mundu jumope ni jujwaliji kumsangalasya Mlungu. Lina lyakwe Nowa.

Lisiku line Mlungu ÁaÁechete ni Nowa watite: "Ngusaka kuÁika mbesi ja Áandu wosope, pakuÁa chilambo chigumbele ni yawusakwa ligongo lya Áanganyawo.

Mlilinganyichisye mwasyene chombo.

Chindumisye chikumba pachilambo kuti chijonanje cha wumi chilichose.

Nambo chimbanganye chilanga ni mmwejo.

Mjinjile mchombomo mmwejo ni Áamkwenu, Áanache wenu Áachilume ni achiÁamkwawo. Mjigalile mchombomo yinyama ya mikambako ni yamikolo, yijuni yamtundu wuliwose kuti yisunjiche ni wumi."

Mlungu Áamsalile Nowa yisyesyene yichajile pakulinganya chombocho.

Nowa Áayitesile yosope mpela muÁaÁechetele Mlungu.

Ãapanganyisye chombocho, Nowa Áalimbichile kwatetela Áandu kuti Mlungu chiÁajonanje Áanganyawo wosope, nambo nganaleka yitendo yawo yangalumbana.

Chitusitusi 6: Chikumba Chachikulungwa

Chitusitusi 6: Chikumba Chachikulungwa

Genesisi 7:6-23

Mlungu Áayisunjile yilanga yakwe yosope.

Nowa ni liÁasa lyakwe ni yinyama yosope Áajinjile mchombo.

Yosope payamasile kwinjila Mlungu Áawugele mlango.

Palipapite moÁa msano ni gaÁili wula jatandite kugwa.

Janyele kwa moÁa makumi mcheche musi ni chilo chakwe.

Mesi gatumbulile gakopweche pasi nipo chilambo chosope chagumbele ni chikumba chekulungwa mnope.

Mundu jwalijose, yijuni ni yinyama yosope yiyaliji kusa kwa chombo yawile.

Ãandu nganasinda. Akwete chiÁela ulemwa wachipago, Áakumkuya Shetwani ni kuleka kumkuya Mlungu.

Chitusitusi 7: Mlungulungu Ni Chilanga Cha Mlungu

Chitusitusi 7: Mlungulungu Ni Chilanga Cha Mlungu

Genesisi 7:24 - 9:17

Nowa ni liÁasa lyakwe Áaliji mchombo mula ni yinyama yosope kwachaka chamtundu.

Panyuma pakwe wula jalesile nipo mesi gajumwile pa chilambo, wosope Áakopweche mchombo mula.

Papopo Nowa ÁataÁile pakutajila mbopesi ja Mlungu, mpela yimkuti pakuyiwona apa.

Áapeleche yinyama yine kwa Mlungu pakuyitinisya pa malo gakutajilago.

Mlungu Áasangalele najo mbopesijo nipo ÁaÁisile mlungulungu kwinani ni Áasimichisye kuti ngasatenda soni konanga yawumi yosope ni chikumba.

Mlungulunguwo uli chimanyisyo chakuti chakutukumbusya uwe ya chilanga cha Mlungu.

Mkumbuchileje yilanga ya Mlungu, nambo soni mkumbuchileje kuti Mlungu tachichilamula chilambo soni.

NdaÁi jelejo tachichijonanga chilambo chino ni moto.

Kwa wele Áakumkulupilila ni kumpikanila Mlungu ngakwenela kogopa yele yiyichitendekwayo.

Mumpikanileje Mesiya jwa Mlungu nipo ngasimjonasika.

Chitusitusi 8: Sanja Ja Babilo

Chitusitusi 8: Sanja Ja Babilo

Genesisi 11:1-9

Ãanache Áachilume Áatatu Áa Nowa ali achambuje Áa Áandu wosope.

Mlungu Áasalile Áanganyawo kuti akole Áanache Áajinji ni akatame pachilambo posope.

Pakatema keleka Áandu ÁaÁechetaga chiÁecheto chimope nipo nganasakaga kuti ajenele pachilambo posope.

Nganampikanilaga Mlungu nipo Áaganisisye kulinganya msinda wa sanja jakwika kwinani.

Mlungu Áawuweni msinda ni sanja jila. Jwalakwe Áawuweni wangapikanila ni kulinonyela kwawo.

Papopo Mlungu watite: "WosopeÁa ali Áandu Áampepe nipo akuÁecheta chiÁecheto chimpepe. Kwende tukasokonesye chiÁecheto chawocho, kuti akapikangana jwine ni mjakwe."

Pachitusitusichi Áandu nganapikanganaga soni jwine ni mjakwe.

Myoyo Áalesile kutaÁa msinda wula nipo Áapite kukutama malo gakulekangana le­kanga­na.

Ligongo lya wungapikanila wawo sambano tukwete yiÁecheto yejinji.

Naga ngatukumpikanila Mlungu tulemwisye, nipo ulemwawo ukusamlekanganya mundu ni Mlungu, nipo soni kwalekanganya Áandu jwine ni mjakwe.

Kwende tumpikanile Mlungu ni kukulupilila matala Gakwe.

Chitusitusi 9: Yobu Akulambila Mlungu

Chitusitusi 9: Yobu Akulambila Mlungu

Yobu 1:1-12

Apa tukum'wona mundu lina lyakwe Yobu. Jwalakweju alimkupeleka mbopesi ja kutinisya kwa Mlungu.

Yobu Áaliji mkulambila Mlungu msyesyene jumpepe nipo nganakuyaga matala ga Shetwani.

Yobu Áakwete Áanache msano ni ÁaÁili Áachalume ni Áachikongwe Áatatu ni Áaliji mkulinganya yakupeleka mmalo mwa Áanache Áakwe.

Ãaliji mkuÁenda chikululuko kwa Mlungu naga ali amlemwechesye Mlungu mwitala lililyose.

Mlungu Áaliji mkunonyelwa ni Yobu.

Ãampele wupile ni Áamtendekasisye kuÁa jwakusimana chenene.

Yobu Áakwete yilango yejinji nambo soni Áamasengo Áajinji.

Lisiku line Mlungu Áamsalile Shetwani kuti waliji mkunonyelwa mnope ni Yobu. Nambo Shetwani jwatandite kumchonjela Yobu pameso pa Mlungu. Jwatite Yobu akwambaga kulambila Mlungu kuti asichile. Shetwani jwasalile Mlungu kuti: "Naga akujigala yosope yiÁakwete Yobu, ni kuti jwelejo chiÁalwese Walakwe."

Nambo Mlungu Áamanyilile kuti Shetwani ali jwawunami nipo kuti Yobu ali mundu jwambone jwakusaka kumsangalasya Mlungu.

Myoyo Mlungu Áamkundile Shetwani kuti ajigale yosope yiÁakwete Yobu kuti amlinje Yobu.

Chitusitusi 10: Yobu Muwulanda

Chitusitusi 10: Yobu Muwulanda

Yobu 1:13-22

Chitusitusi achi chikulosya lisiku lya wulanda wekulungwa wa Yobu.

Ãamasengo Áakwe Áayiche ni ngani jakogoya kwa jwalakwe.

Jwamasengo jwandanda jwayiche alimkuwutuka kukumsalila amagongo Áawuleje Áamasengo wa Yobu nipo ajiÁile ng'ombe syosope ni achibulu wakwe.

MkinaÁe kumalisya kuÁecheta, jwine jwamasengo jwayiche.

Jwatite moto wasyungulile ngondolo ni Áakuchinga wosope ni awile.

Jwayiche jwamasengo jwatatu kukumsalila Yobu kuti Áamwatumile Áaswambile nipo ajiÁile ngamila syenu syosope.

Jwamasengo jwine jwayiche ni ngani jakupunda syosope jwatite: "Ãanache wenu Áaliji mkusangalala pampepe pachindimbapo chayiche chimbungo chakogoya ni kujigwisya nyumbajo pasi ni awile wosope Áene."Yobu Áamyosile mumtwe ni Áaligwisisye pasi mwaligogo ni watite, "Ambuje Áapeleche nipo Ambuje ajigele."

Atamose yakusakala yosopeyi yatendekwe, Yobu nganalemwa pakuganichisya Mlungu.

Chitusitusi 11: Yobu Ãalasile

Chitusitusi 11: Yobu Ãalasile

Yobu 2:1 - 41:34

Shetwani Áayiweni kuti Yobu Áaliji chiÁela kumchimbichisya Mlungu, myoyo Shetwani jwamsalile Mlungu: "Naga mkuchinyalayisya chilu cha Yobu, chamlwese Mmwejo."

Mlungu Áamkundile Shetwani kuti amlinje Yobu soni. Shetwani jwayiche ni wulwele wayilonda wakogoya kwa Yobu.

Yobu Áakopweche kusa ni Áalimwajile yilondayo ni kalupale kampika wekasiche. Áamkwawo Yobu Ãatite: "Mulwese Mlungu ni mgambe kuwa!"

Nambo Yobu Áajanjile achitiji: "Ana uwe tupocheleje yambonepe kutyochela kwa Mlungu nambo ngaÁaga yakusawusya?"

Achimjawo Yobu Áatatu Áayiche kukuÁechetana nawo kwa moÁa gamajinji.

Ãalinjile kusosasosa magongo malinga ni malagasyo gosope ga Yobu.

Ãatite mwine mwakwe Áatesile chine chakwe chakulemwa nipo Mlungu jwaliji mkumpa chilango.

Nambo Yobu nganajitikana nayo yiÁaÁechetagayo yakwamba jwalakwe.

Papopo jwaliwusisye yamatala ga Mlungu, nambo nganagalawuka kumleka Mlungu.

Pelepo Mlungu Áamlosisye wukulungwa Wakwe ni lunda lwa yosope kwa Yobu.

Chitusitusi 12: Yobu Ãawujile Muãaãelele

Chitusitusi 12: Yobu Ãawujile Muãaãelele

Yobu 42:1-17

Apa pana chitusitusi cha Yobu alichenene nipo ali asichile soni.

Chinamsalile muyatendekwele yeleyi.

Mlungu paÁaÁechete ni Yobu, jwalakwejo ni paÁamanyilile wukulungwa Wakwe wa Mlungu nipo jwapesisye.

Yobu Áapopelele achimjakwe Áala nipo Mlungu Áalipochele lipopelolyo.

Panyuma payeleyi Mlungu Áamtesile Yobu kuti aÁe chenene ni kuÁa jwakusichila soni.

Achimjakwe Yobu ni achalongo achimjakwe Áayiche kukumtulasya jwalakwejo. Nipo Áalile ni kusangalala pampepe ni jwalakwe nipo Áampele mituka.

Mlungu Áampele Yobu Áanache Áachalume msano ni ÁaÁili nipo Áachikongwe Áakusalala Áakwana Áatatu. Jwalakwe jwatemi jwakulimbangana kwayaka yejinji kuti ayiwone yisukulu yakwe yayijinji ni Áawile ali jwamkalambale mnope.

Mlungu akusasakaga kuti uwe tumkulupilileje Jwalakwe nipo kuti tuÁeje Áakulimba mtima naga tukusimana ni malagasyo.

Mlungu akusamanyilila chatukulajila muwumi awuno.

Jwalakwe akusajongolelaga yindu yosope yayikutendekwa.

Tukumbuchileje kuti Mlungu akusatunonyelaga nipo akusiÁasosela yambone wele Áakumchimbichisya Jwalakwe.

Part B: Yakummanyisya

Part B: Yakummanyisya

Achimjangu, ngusaka namsalile ya mundu jwine lina lyakwe Ibulamu.

Jwalakweju Áampikanilaga Mlungu nipo kupitila mwa jwalakwe Áandu wosope ajaliwe.

Mm'Áe Áakoseka kuwunukula chitusitusi chakuyichisya naga mkupikana kusona kuti.

Chitusitusi 13: Ibulamu Ãatyosile Ku Mangwawo

Chitusitusi 13: Ibulamu Ãatyosile Ku Mangwawo

Genesisi 12:1 - 13:4

Pachiwulili achi akum'wona mundu lina lyakwe Ibulamu, Áamkwakwe Sala, mwanache jwa mpwakwe Loti ni Áamasengo wawo. Ãanganyawo ali pawulendo ligongo Mlungu ÁaÁechete ni Ibulamu achitiji "Mchileche chilambo chenu, Áandu wenu ni wosope Áamnyumba ja baba wenu ni mjawule kumalo gatinalanjisye. Chinamtendekasye mmwejo mtundu wekulungwa mnope nipo tinamjaliwasye mmwejo ni Áandu wosope pa chilambo tachijaliwa kupitila mwa mmwejo."

Mlungu alangene ni uwe ya wumi wasambano ni malo gakwiwunde.

Mpela Ibulamu tukwenela kumkulupilila Mlungu, kuti tukapakombole kuyipochela yele Jwalakwe yapangene ni uwe.

Chitusitusi 14: Ibulamu Ni Loti

Chitusitusi 14: Ibulamu Ni Loti

Genesisi 13:5-18

Ibulamu ni Loti Áatamaga pampepe ku Kenani nipo Áakwete yilango yejinji. Kweleko nganiyipagwa yakulya yakwanila nambo soni yakuti yilye yilango yawo pamalo gampepe gelega.

Myoyo Áakuchinga Áa Ibulamu ni Áa Loti Áatanditekukangana.

Papopo Ibulamu Áamsalile Loti: "Kwende tukakangana mmwejo ni une nambo soni Áakuchinga wenu ni Áa une, pakuÁa uwe pawulongo."

Ibulamu Áamsalile Loti kuti asagule malo galigose giÁasakaga.

Loti Áasakaga malo gambone kuti gaÁe gakwe ni soni yilango yakwe, myoyo Áasagwile malo galilambo lya lusulo lwa Yolodani kweleko japali soni misinda jakuti mpaka atame.

Loti Áajile kukutama pakuÁandikana ni msinda wakuÁilangwa Sodomu.

Ãandu Áa muSodomu Áaliji Áa ulemwa mnope. Nganamsangalasyaga Mlungu.

Ibulamu Áatamaga mchilambo cha Kenani nipo kweleko Mlungu ÁaÁechete ni jwalakwe soni.

Mlungu Áatite: "Malo gosope gamkugawonaga, chinampe mmwejo nambo soni Áapanyuma penu mpaka kalakala."

Chitusitusi 15: Ibulamu Ãasimene Ni Mchimwene Jwa Mtendele

Chitusitusi 15: Ibulamu Ãasimene Ni Mchimwene Jwa Mtendele

Genesisi 14:1-24

Alimkutama Loti mchiÁata mula, ngondo jatandite.

Loti ni liÁasa lyakwe Áakamwilwe pampepe ni Áandu wosope Áa mu Sodomu.

Myoyo Ibulamu ni asilikali Áakwe Áapite kukumkulupusya Loti.

Ãawinile amagongo Áala ni Áakulupwisye Áanduwo ni yosope yiÁakwete.

PaÁawujaga kungondo Áasimene ni mchimwene mpela yimkuti pakuyiwona pachitusitusipa

Mchimweneju lina lyakwe Melekesedeki.

Jwalakweju jwaliji mchimwene jwamsinda wakuÁilangwa Salemu, ngopolelo syakwe "Mtendele."

Jwayiche ni yakulya ni soni yakumwa kwa Ibulamu.

Ibulamu ÁatindiÁele pawujo pa Melekesedeki nipo nombe Áampele mituka.

Mchimwene jwa kuSodomu jwasakaga nombe kumpa Ibulamu mituka ligongo lyakwakulupusya Áandu, nambo Ibulamu nganapochela kandu kalikose kutyochela kwa mchimwene jwakusakalaju. Ibulamu ali Áakulupwisye loti ni Áandu wosope, Loti Áawujile kuSodomu.

Chitusitusi 16: Ibulamu Ni Ndondwa

Chitusitusi 16: Ibulamu Ni Ndondwa

Genesisi 15:1-21, 17:1,5,8,15

Pelepo Mlungu watite kwa Ibulamu: "Mkasimjogopa Ibulamu, Une ndili chakulichenjelela chenu, mbote jenu jekulungwa mnope."

Mlungu Áamsalile soni Ibulamu kuti Jwalakwe tampe malo gelega kuti ajigale yosope yamwelemo.

Mlungu Áaliji mkuÁecheta ya chilambo cha kenani.

Nambo Ibulamu Áaliji mkudandawula ligongo Mlungu nganampa mwanache.

Palyele ligongoli Mlungu Áajigalile Ibulamu kusa ni Áatite: "Mlole, mlinje kuÁalanga ndondwasyo. Tichikola yisukulu yejinji mpela ndondwasyo."

Ibulamu Áakulupilile chilanga cha Mlungu, atamose Ibulamujo Áaliji mkinakole mwanache.

Mlungu Áalijimkunonyelwa ni Ibulamu.

Chitusitusi 17: Mwanache Isumayeli

Chitusitusi 17: Mwanache Isumayeli

Genesis 16 - 17

Mlole pa chiwulili. Ibulamu Áakwete mwanache jwamlume.

Ibulamu Áatemi mchilambo cha Kenani kwa yaka likumi, nambo Áaliji chiÁela kwembecheya chilanga chiÁapangene ni Mlungu, pakuÁa Salayi Áamkwakwe waliji jwamchekulupe nipo nganakola mwanache.

Salayi Áakwete jwamasengo, lina lyakwe Hajila.

Salayi Áasakaga kuti Hajila akole mwanache ni Ibulamu ni chamjigale mwanachejo kuÁa jwakwe.

Welewu Áaliji msyungu wamasiku gelego.

Myoyo Hajila Áakwete chitumbo cha Ibulamu, nipo Salayi Áatandite kumtendela jwakwejo wiwu.

Ãatandite kumlagasya, yamti mpaka jwalakwe jwatisile.

Nambo lilayika lya Mlungu lyamyichilile ni kumlimbisya. Lyamsalile kuti takole mwanache jwamlume tachiwilangwa Isumayili, gopolela kuti Mlungu "Jwakupikana." Mlungu Áamsalile kuti tachimjaliwasya Isumayili.

Isumayeli tachimenyanaga ni Áandu Áane wosope. Isumayeli Áapali nipo panyuma pakwe jwaliji nangolo jwa Áalabu.

Palipapite yaka likumi ni yitatu Isumayeli ali apali, Mlungu Áamlagulile Ibulamu ni yisukulu yakwe chilambo cha Kenani mpaka kalakala, nambo Ibulamu ni yisukulu yakwe Áaliji mkwenela kupikanila MaloÁe ga Mlungu.

Chitusitusi 18: Sala Ãasechile

Chitusitusi 18: Sala Ãasechile

Genesisi 18:1-15

Lisiku line, Ibulahima paÁaliji ni yaka 99, achalendo Áatatu Áakuchimbichika Áayiche kwisakasa lyakwe.

Ibulahima Áamsalile Sala kuti alinganye yakulya, ni jwalakwe chagaÁanye.

Papopo Áandu Áala Áam'wusisye Ibulahima kuti "Ãamkenu Sala ali kwapi?"

Ibulahima Áajanjile kuti "Ali amo mwisakasamo."

Jumo jwa Áanduwo Áatite kwa Ibulahima: "Une nditu tinjiwuja kwenumwe ndaÁi mpela jino chaka chamalaÁi nipo Sala Áamkwenu tachiÁa ni mwanache jwamlume.

Sala paÁapikene yaleyi Áasechile ligongo waliji ni yaka 90.

Nginamkulupilila mundujo. Papopo Mlungu ÁaÁechete ni Ibulahima watite:

"Ligongo chichi Sala Áasechile ni kuti, une yisyene mpaka ngole mwanache, pakuÁa sambano ngalambele?

Ana pana yampaka kulepeleka ni Ambuje?... Sala chakole mwanache jwamlume."

Chitusitusi 19: Ibulahima Ãajipopelele Sodomu

Chitusitusi 19: Ibulahima Ãajipopelele Sodomu

Genesisi 18:16 - 19:29

Apapa tukum'wona Ibulahima ni achalendo Áatatu.

Mlungu Áaliji mkuganisya yakonanga misinda ja Sodomu ni Gomola ligongo Áandu Áa mwelemo Áatendaga yakusakala pameso pa Mlungu pakutenda chikululu achalume ni achakongwe.

Ibulahima Áamkumbuchile Loti ni Áatite kwa Ambuje: „Ana tachijonanga Áakulupilila pampepe ni Áa ulemwa? Ana mkulamula jwa chilambo kisalamula chilambo mwakwilanya?"

Ibulahima Áatandite kumchondelela Mlungu kuti akajijonanga Sodomu.

Nipo mpaka Mlungu Áatite nganajijonanga Sodomu naga muli mwana likumipe Áakumtumichila Mlungujo.

Nambo nganakwana atamose likumi Áakumtumichila Mlungu mu Sodomu.

PaÁayiche Áamtenga wa Mlungu ku Sodomu, Áakuweni kupelembela kwakukulungwa kwa Áanduwo. Mundu jwagoloka kweleko Áaliji Loti jikape. Malayika gamlamwile Loti ni liÁasa lyakwe kuti akopoche atile mu Sodomu nipo akagalawuka kulola panyuma.

Pelepo Mlungu Áatumisye moto kutyochela kwinani nipo Sodomu ni Gomola pampepe ni Áandu wosope wa ulemwa waÁatamaga mwelemo Áawile.

PaÁaliji mkutila Loti ni liÁasa lyakwe, Áamkwawo Loti Áalolite panyuma nipo Áasandwiche lisugulu lya njete.

Ibulahima Áakamusyanile ni Mlungu kwakulupusya Áandu wagoloka wosope.

Loti jikape, ni Áanache Áakwe Áachikongwepe ni wuÁakulupwiche.

Chitusitusi 20: Mbopesi Ja Ibulahima

Chitusitusi 20: Mbopesi Ja Ibulahima

Genesisi 21:1 - 22:19

Sala paÁaliji ni yaka 90, ÁaÁeleche mwanache jwamlume, mpela muÁamsalilile Ibulahima.

Ãampele lina kuti Isaki, gopolela kuti "Áasechile."

Isaki pajwaliji mnyamata Mlungu Áamlinjile Ibulahima.

Mlungu Áasakaga kuti am'wone Ibulahima naga champikanile.

Mlungu Áamsalile jwalakwe kuti: Jigalani mwanache jwenujo Isaki, jwakumnonyela, ni mumpeleche mpela mbopesi kwa Une.

Ibulahima Áampikanilaga Mlungu. Ibulahima Áakulupilile kuti naga Isaki awe Mlungu tachijimusya Isakijo kuÁa jwawumi soni.

Ãamkosechele Isaki kuti ampeleche mpela mbopesi kwa Mlungu mpela yimkuti pakuyiwona pa chitusitusipa.

Ibulahima paÁagambile kunyakula chipula kuti am'wulaje Isaki lilayika lya Mlungu lyamsalile jwalakwe, lyatite: "Ibulahima, mkasimuwulaga mwanachejo. Sambano ngumanyilila kuti mkumjogopa Mlungu, ligongo nganimkanya mwanache jwenuju mkumpeleka kwa Une.

Papopo Ibulahima Áakaweni kangondolo pewukutu.

Ãakajigele ni kukapeleka mpela mbopesi kwa Mlungu mmalo mwa mwanache jwakwe.

Myoyo Mlungu Áatite kwa jwalakwe: "Ligongo lyakupikanila maloÁe Gangu, mwakusimichisya tinjimjaliwasya mmwejo nipo kupitila mwa mmwejo Áandu Áangosyo syosope pachilambo tachijaliwa."

Chitusitusi 21: Ibulahima Ni Jwamasengo Jwakwe

Chitusitusi 21: Ibulahima Ni Jwamasengo Jwakwe

Genesisi 24:1 - 25:26

Ibulahima ali akalambele mnope Áam'Áilasile jwamasengo jwakwe ni watite :

„Musimichisye une kuti tichijawula ku chilambo changu ni kwa achalongo achimjangu, ni kujigala jwamkongwe jwa mwanache jwanguju Isaki."

Ibulahima nganasakaga kuti Isaki atyoche mchilambo chiÁalagulile Mlungu, kapena kulombela jwamkongwe jwa muKenani winginamtumichilaga Mlungu.

Jwamasengo jula jwampikanile Ibulahima ni jwapite ku msinda wa Nahulu.

Kweleko jwam'wendile Mlungu kuti amlongole, kuti apate mwali jwakuÁajilwa jwa Isaki.

Mwali jwine lina lyakwe Labeka jwakopweche mumsindamo, kuti akateche mesi pachisima.

Jwaliji jwakusangalala kuti amtechele jwamasengo jwa Ibulahima mesi nambo soni ngamila syakwe likumi.

Jwamasengo jula jwamanyilile kuti Mlungu Áamlongolele jwalakwe kwa jwamkongwe jweleju nipo kuti jwaliji jwamkongwe juÁaliji mkusosa.

Ãawuchisye chenene ni jwapikene kuti jwaliji mwanache jwa mpwakwe Ibulahima.

Jwakutumichilajo Áamlambile Mlungu juÁamjanjile lipopelo lyakwe nipo juÁamlongwele kwa achalongo achimjawo mmbuje gwawo.

Nipo labeka ÁaÁele Áamkwakwe Isaki.

Ibulahima Áawile ali akwete yaka 175 ali akalambele mnope.

Wumi wakwe wosope Áaliji mkukulupilila Mlungu ni kusungaga yilanga Yakwe, ni myoyo Mlungu Áamochele ni kumjaliwasya.

Mlungu ali chiÁela kwajaliwasya Áandu wosope Áakumkulupilila Jwalakwe mpela Ibulahima.

Chitusitusi 22: Kupagwa Kwa Isa Mesiya

Chitusitusi 22: Kupagwa Kwa Isa Mesiya

Agalatiya 4:4-5; Mateyo 1:18-25

MaloÁe ga Mlungu gali gasyesyene. (Mlungu jwangalambusya).

Mlungu Áamsalile Adamu kuti tachimtumisya Isa Mesiya kuti tamgonjesye Shetwani.

Ãamtetele Nowa kuti Jwalakwe tachajonanga wosope Áakulemwa.

Mlungu Áamlosisye Yobu kuti Jwalakwe akusatusosela uwe yele yayili yambone.

Nipo Áamlosisye Ibulahima kuti Jwalakwe akusasungaga yilanga Yakwe ndaÁi syosope.

Achi ni chitusitusi chakupagwa kwakwe kwa Isa Mesiya.

(Mpela mu ndaÁi jakwe) Jwalakwe jwapali mchilambo cha Isilayeli, chichawilanjidwaga kuti Kenani pandanda.

Lina lya mamagwe Áaliji Maliyamu wuÁaliji chisukulu chakutyochela mwa Ibulahima ni Isaki.

Maliyamu Áaliji mwalimwalipe pa ndaÁi jiÁaÁeleche Isa Mesiya.

Lina lyakwe Isa Mesiya Mesiya. Lina lya Isa Mesiya ligopolela kuti (Mkulupusyo). Isa Mesiya nganakola babagwe Áapachilambo. Jwalakwe wapali mwakusimonjesya kupitila mmachili ga Msimu Weswela.

Isa Mesiya ni Jwele jwakusayika ni majali pachilambo pano, pakuÁa Jwalakwe jwayiche kukugumbalichisya yilanga ya Mlungu kuti amgonjesye Shetwani, ni kutuwuchisya uwe kwa Mlungu.

Chitusitusi 23: Chiwa Cha Isa Mesiya Mesiya

Chitusitusi 23: Chiwa Cha Isa Mesiya Mesiya

Agalatiya 3:13-14

Isa Mesiya paÁatamaga pachilambo, Áajiganisye Áandu matala ga Mlungu.

Ãatesile yakusimonjesya yejinji pakusaka kulosya kuti Áaliji Áakutyochela kwa Mlungu.

Nambo Áandu wangalumbana nganamkulupilila Jwalakwe. Ãam'wuleje Isa Mesiya pakumkomela pamsalaba walitabwa.

Msilikali jwajigele lipanga ni kumtota mumbalati kuti asimichisye kuti awile.

Achimjangu, Mlungu Áamsalile Adamu kuti tachiwa naga talye chisogosi.

Wosope twalemwechesye Mlungu nipo tuchiwa mpaka kalakala.

Chimkumbuchile kuti Mlungu Áapeleche kwa Ibulahima kangondolo kuti kawulajidwe mpela mbopesi mmalo mwa mwanache jwakwe Isaki.

Mwitala lilyolyo Mlungu Áampeleche Isa Mesiya kuti awulajidwe mpela mbopesi mmalo mwa Áandu wosope wuÁalemwisye. Ni chiwa chakwe, Isa Mesiya Mesiya, Áalipilile ulemwa wetu ni wa Áanganyawo.

Ulemwa wetu watulekangenye ni Mlungu. Isa Mesiya ali litala lyakuwujila kwa Mlungu.

Mkumbuchile kuti watite kwa mnabi Adamu kuti tachitamisya Mesiya kukumgonjesya Shetwani.

Isa Mesiya paÁawile pa msalaba ni kwimuka kuÁawe, Áamgonjesye Shetwani.

KwaÁele Áakumpikanila Mlungu ni kumkulupilila Isa Mesiya Mesiya, machili ga Shetwani gamasile kasika.

Mlungu Áapanganyisye chilanga mpela chelechi ni Ibulahima.

Mlungu Áatite kupitila lukosyo lwa Ibulahima Áangosyo syosope pachilambo tachijaliwa.

Kujaliwa kwakwe ni kwa kutama ni Mlungu mpaka kalakala kukwayiche kupitila mwa Isa Mesiya Mesiya.

Mpaka tupochele kujaliwa kutyochela kwa Mlungu naga tukukulupilila mwa Ambuje Isa Mesiya, ni kumpikanila Jwalakwe.

Chitusitusi 24: Isa Mesiya Ali Wumi

Chitusitusi 24: Isa Mesiya Ali Wumi

Yahaya 20:19-29

Achimjawo Isa Mesiya ÁaÁisile mtembo wa Isa Mesiya mwilembe.

Jwalakwe waliji mwilembe kwa moÁa gatatu.

Panyuma pakwe Áajimwichi kuÁawe.

Chiwa chalepele kumkamulila Isa Mesiya, jwakutyochela kwa Mlungu.

Isa Mesiya Áalilosisye msyene jwamjumi, kwaÁakulijiganya Áakwe.

Wosope Áaliji mkusimongwa. Jwakulijiganya jumo, lina lyakwe Tomasi, nganapagwa mundaÁi jiÁayiche Isa Mesiya Mesiya kwa Áanganyawo.

Tomasi watite kwa Áakulijiganyawo: „Naga ngangugawona maÁanga gamisomali mmagasa Mwakwe, ni kupapasya mu mbalati Mwakwe, ngangulupilila kose."

Uli wupite mlungu wumo, Isa Mesiya Mesiya Áawonechele soni kwa Áanganyawo. Mlole pachitusitusipa.

Isa Mesiya Mesiya Áamlosisye Tomasi maÁanga ga misomali mmagasa Mwakwe ni Áamsalile Tomasi kuti apapasye ni mkono wakwe mu mbalati mwa Isa Mesiya Mesiya.

Isa Mesiya Mesiya Áatite "Mleche kayichila ni mkulupilile." Papopo Tomasi Áatite kwa Isa Mesiya: „Ambuje Áangu ni Mlungu Jwangu!"

Achimjangu, tukaÁaga mpela Tomasi wiÁamkayichile Mlungu.

Kwende tuÁe mpela Ibulahima juÁakulupililaga yilanga ya Mlungu; ni kumpikanila Jwalakwe.

Yili pakwakulupilila Ambuje Isa Mesiya Mesiya kuti ali Áawowopewo Áampaka kutukulupusya uwe kuchilango cha Mlungu, ni kumpikanila Jwalakwe, kuti mpaka tummanye Mlungu, ni myoyo tupochele mtuka wakutama ni Mlungu mpaka kalakala.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach