Behold the Lamb of God

Behold the Lamb of God

சுருக்கமான வருணனை: Tells the story of Abraham and the sacrifice of Isaac. Carries the meaning to the prophet John who said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Tells of Christ's death as an atonement for sin; His resurrection and power to save "to the uttermost."

உரையின் எண்: 176

மொழி: English

கருப்பொருள்: Christ (Sacrifice / Atonement, Death of Christ); Character of God (Love of God); Bible timeline (People of God)

சபையினர்: Muslim; General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Abraham was a man who lived many years ago. He was a follower of the one true God, and God was pleased with him. Abraham had a son (whose name was Isaac) whom he loved very much. One day when Abraham was old, God spoke to him, and told him to go to a certain mountain and sacrifice his son (Isaac). Abraham did not understand why God told him to do that, but he obeyed. A little group of four people travelled for three days - Abraham, his young son (Isaac), two servants, and a donkey. At last they came to the mountain to which God had sent them. The two servants and the donkey remained at the foot of the trail while the old man and his son together began to climb the mountain. The boy carried wood for a burnt offering (for a sacrifice that they were going to burn). The old man, Abraham his father, carried in his hands the fire, a rope, and a knife.

As they got near the mountain top, the boy exclaimed, "But, my father, behold (see here, we have) the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?" Abraham looked at his beloved son, and answered him with the words, "My son, God Himself will provide a lamb for the burnt offering."

Yet at this moment, Abraham with a broken heart was obeying God's strange command to him that had said, "Take now your son whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering." The lad helped his father build a stone altar. They laid the wood on the altar. Abraham took the rope and bound (tied up) his son, who did not resist him. Abraham laid his son on the wood. Then the moment came when Abraham raised his knife in order to kill his son. Suddenly a cry came from heaven, "Abraham, Abraham!" The angel of God spoke. "Do not lay your hand upon (kill) the boy!" Abraham looked around, and then he saw a ram (sheep, lamb) caught by its horns in a bush (bushy area, thicket). Abraham took this ram, and killed it and burned it (offered it up) instead of his son.

Many hundreds of years later, a prophet, John, stood on a street of a city in the country of Abraham, with his two followers (disciples). The prophet John saw a certain man approaching him, and he knew who it was, Jesus Christ. John pointed to Jesus and said to the two disciples, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." At that instant, the two disciples turned to follow Jesus Christ, this sinless One.

Andrew was one of the two disciples who began to follow Jesus Christ on that day. Three years later, Andrew looked, and behold, Jesus Christ was walking beneath (carrying) a heavy wooden cross. Jesus climbed the hill called Calvary outside the city. Differently from the sacrifice of Abraham, God did not spare (keep back) His Son from dying. Jesus died as did the ram. Jesus was crucified on that cross, dying in the company of two thieves who were punished for their crimes. Jesus Christ died; His blood was shed as God's sacrifice for man's sins.

Then Andrew remembered the words of the prophet John, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." The Bible tells us about Jesus that "He took our sins on Himself, giving His own body to be nailed on the tree (cross)." The Gospel further brings the good news that "God so loved the world that He gave His only Son." It says, "God did not spare His own Son but gave Him up for us all." After three days God raised Jesus back to life again. Jesus Christ was proven to be the Son of God with power, by His resurrection from the dead. Now, "He is able to save to the uttermost (completely, eternally) all those who come unto God by Him, because He ever lives." "He is the One Who lives and was dead, and is alive for evermore."

Refs: Gen. 22:1-13; John 1:29, 36; I Pet 2:24; John 3:16; Rom 8:32; Rom 1:4; Heb. 7:25; Rev. 1:18

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons