இந்த உரையின் பதிவுகள்: Ten Commandments

135 இருந்து 1 முதல் 135 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Achuar [Peru, Loreto] - Words of Life 1

Asurini Do Tocantins [Brazil, Pará] - Words of Life

Auwe Uptabi [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life

Awakateko [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life

Balkan Gagauz Turkish: Yuruk [Turkey] - God's Story

Bamanankan [Mali] - Words of Life 1

Bamanankan [Mali] - Words of Life 2

Banggai [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 2

Bhili: Magra Ki Boli [India, Madhya Pradesh] - Words of Life

Bhojpuri: Don [India, Bihar] - Words of Life

Cao Miao, Sanjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Chinese: Hubei Chongyanghua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God

Chinese: Hubei Dangyanghua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God

Chinese: Hubei Wuhandayehua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God

Chinese: Hunan Xiantanhua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God

Chinese: Liansan [China, Guangdong, Liansan xian] - Becoming a Friend of God

Chinese: Lianzhouhua [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Chinese, Wu: Shanghai [China, Anhui] - Becoming a Friend of God

Chinese: Ying Pan Hua [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Culina (Peru) [Peru, Ucayali] - Words of Life 1

Dawida [Kenya, Taita-Taveta] - Words of Life 2

Dom [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Dong: Longsheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Dong: Sanjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Dzao Min [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Ganggai [India, Madhya Pradesh] - Becoming a Friend of God

Gelao: Huangniu Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Guiliu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Hassaniyya [Mauritania] - Words of Life

Hmong, Flowery: Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Ifugao, Antipolo [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life

Jakalteko: Eastern [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 3

Jaminawa (Brazil) [Bolivia] - Messages and Songs

Kadiweu [Brazil, Mato Grosso do Sul] - Words of Life 2

Kaingang [Brazil, Paraná] - Words of Life 2

Kanamarí [Brazil, Amazonas] - Words of Life

Kanembou [Chad, Kanem] - Words of Life 2

Karen, Pwo: Hod [Thailand, North, Chiang Mai] - Words of Life

Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Kedzo [Papua New Guinea] - Words of Life

Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Korean: Northern China [China, Heilongjiang] - Becoming a Friend of God

Kuman [Papua New Guinea] - Words of Life

Lacandon: Lacanja [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Lanten [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Lele [Guinea] - Becoming a Friend of God

Li: Baoting Nanmo [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Baoting Zalin [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Hainan Changjiang Baoping [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Ledung Sanrong [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Lingshui Wanfu [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Lingshui Zhuguan [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Qiongzhong Changzheng [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Sanya Hongqi [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Li: Tongjia [China, Hainan] - Becoming a Friend of God

Lobi [Burkina Faso] - Words of Life

Luri, Southern: Mamasani [Iran] - God's Story

Mandarin [China] - Becoming a Friend of God

Mansaka [Philippines, Mindanao, Davao Region, Davao Oriental] - Words of Life

Maonan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Miao: Caijiang Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Miao: Cingsui Longlin [China, Guangxi Zhuang, Longlinxian XinZhonzhen] - Becoming a Friend of God

Miao: Hongtou Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Miao: Longlin Binya [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Miao, Lonsheng Mati [China, Guangxi Zhuang, Guilin, Longsheng Gezu] - Becoming a Friend of God

Miao: Luizhou Longshui Antai [China, Guangxi Zhuang, Liuzhou City Longshui] - Becoming a Friend of God

Miao: Pian Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Mixe de Juquila [Mexico, Oaxaca, Mixe] - Words of Life w/ TEPANTLALI, PUXMETECON

Mixtec, Silacayoapan: Zahuatlan [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Mulao: Luocheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Mulao: Napo [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Ngochang [China, Yunnan] - Words of Life 1

Pa-Hng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Pinghua: Guangxi Nanning [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life 2

Saho [Eritrea] - Words of Life

Sakha [Russia, Sakha (Yakutiya)] - Words of Life 2

Sikkimese [India, Sikkim] - Words of Life 2

Sinasina [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Sranan Tongo [Suriname] - Words of Life

Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - Words of Life

Thakali: Tingaun [Nepal] - Becoming a Friend of God

Tujia: Hebei Ensui [China, Hebei] - Becoming a Friend of God

Tuyao: Bama Dongsan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Uspanteco [Guatemala, Quiche] - Words of Life w/ QUICHE: Cantel

Vili: Pointe Noire [Congo, Republic of the, Brazzaville, Pointe Noire] - Words of Life

Yaitepec Chatino [Mexico, Oaxaca, Juquila] - Messages w/ CHATINO: Panixtla

Yao: Anding Bamadongsan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Baiku Hechicheling [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Beilou Tianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Bunu Dahuaxian Yalong [China, Guangxi Zhuang, Dahuaxian Yalongxiang] - Becoming a Friend of God

Yao: Fan Bamadongshan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da. [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Yao: Guangdong Luyuan Longnan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Yao: Guangdong Luyuan Yuxi [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Yao: Guilin Guanyang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Guoshan Hunan Jianghua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God

Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong [China, Hunan] - Becoming a Friend of God

Yao: Guoshan Lingchuan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Landian Dianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Liansan Guosan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Yao: Longsheng Heping [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Man Dahuaxian Jiangnan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Mubing Tianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Pangu Tian Lin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Panyao Ziyuan Hekou [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Pingdi Hunan Jianghua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God

Yao: San Tiandong Linfeng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Tiane [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Tu Bamasuolu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yao: Tu Bamaxisan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Yi: Guangxi Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zapoteco de Ocotlan [Mexico, Oaxaca, Ocotlan, Santiago Apostol] - Words of Life

Zapoteco de Villa Alta [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Zhuang: Baise [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Bama Bafa [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Duan Xian [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Guilin Longsheng Heping [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Hechi Liuxu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Hunan Jianghua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Liansan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God

Zhuang, Liuzhou Liucheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Luocheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Nandan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Nanning Fushu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Napo [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Ningming Mingjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Ningming Nakan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang, Northern [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Qinzhou Guitai [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang, Southern [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang: Tiane [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

Zhuang, Yang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?