இந்த உரையின் பதிவுகள்: What is a Friend?

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life
Epena [Colombia] - Words of Life
Gedeo [Ethiopia] - Words of Life
Inga, Jungle: Yunguillo-Condagua [Colombia] - Words of Life 2
Kuna, San Blas: Bayano [Panama] - Words of Life 2
Logo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1
Mangbutu: Pygmy [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru] - Words of Life
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life
Tuyuca [Colombia] - Words of Life