இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Person and Work of the Holy Spirit (Part 1)

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Angal Heneng: Waola [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Apache, Jicarilla [United States of America, New Mexico] - Words of Life 2
Apache: San Carlos [Arizona] - Words of Life 2
Bedamuni [Papua New Guinea, Western] - Good News
Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life
Dami [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Dinka: Agaar [South Sudan] - Words of Life 3
Dinka: Twic [South Sudan] - Words of Life
Enga: Mei [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life 2
English: American Indian [United States of America] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian
Etoro [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Jur Modo: Modo [West Equatorial State] - Words of Life 2
Kadazan, Labuk [Sabah] - Words of Life
Kadazan, Tangaa [Sabah] - Words of Life 3
K'iche' [Guatemala] - Words of Life 2
Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life 2
Kuni-Boazi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Lembena [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life
Mam: Todos Santos Cuchumatán [Guatemala] - Words of Life
Maneta [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), East Alor] - Good News
Mixe, Quetzaltepec [Oaxaca, Mixe] - Words of Life w/ MIXE: Alta
Nahuatl, Eastern Huasteca [Veracruz] - Words of Life 2
Onobasulu [Papua New Guinea] - Words of Life
Saluan [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Follow Up Messages
Samo [Papua New Guinea, Western] - Good News & Messages
Santali [Jharkhand] - Words of Life 2
Sempatung [Malaysia] - Words of Life
Tangkhul Naga [Manipur] - Words of Life
Thompson [Canada, British Columbia] - Words of Life
Wom [Nigeria] [Adamawa] - Words of Life
Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 3