இந்த உரையின் பதிவுகள்: Look Upon Your Heart

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bhili: Magra Ki Boli [Madhya Pradesh] - Words of Life
Bhojpuri: Benarasi Boli [Uttar Pradesh] - Words of Life 1
Digaro-Mishmi [Arunachal Pradesh] - Words of Life 1
Gouin [Burkina Faso] - Words of Life 1
Hindustani [Uttar Pradesh] - Words of Life - Judgement is Coming Soon
Kanjari: Kuchbandhi [Andhra Pradesh] - Words of Life - A Loving God
Kui [Odisha] - Words of Life - Eternal God
Malvi: Ujjaini [Madhya Pradesh] - Words of Life
Miri: Miching [Arunachal Pradesh] - Words of Life
Mixtec, Apasco-Apoala: San Miguel Huautla [Oaxaca, Nochixtlan, San Miguel Huautla] - Words of Life
Ngombe: Yumba [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Tugen [Kenya] - Words of Life 1
Tyap: Kacecere [Kaduna] - Words of Life
Tzeltal: Tenango [Chiapas] - Words of Life
Waata [Kenya] - The Nature Of Sin
Zapotec, Guelavia: Valle [Oaxaca] - Words of Life