இந்த உரையின் பதிவுகள்: Our Great Enemy, Satan

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Agwagwune: Abini [Cross River] - Words of Life
Awani [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Banaro [Papua New Guinea] - Words of Life 2
Bedamuni [Papua New Guinea, Western] - Good News
Binawa [Kaduna] - Words of Life
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life w/ MUBAMI
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life - Victory over Satan
Duna Group [Papua New Guinea] - Words of Life 1w/ YUNA songs
Etoro [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Gyam [Bauchi] - Words of Life
Gyazi [Bauchi] - Words of Life
Konai [Papua New Guinea] - Don't Be Afraid
Lembena [Papua New Guinea] - Words of Life
Mbe [Cross River] - Words of Life
Nnam [Cross River] - Words of Life
Nsele [Cross River] - Words of Life
Onobasulu [Papua New Guinea] - Words of Life
Orokolo [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Pa [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life
Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 1
Putukwam: Mbe East [Cross River] - Words of Life
Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life 2
Ruruma [Kaduna] - Words of Life